Lid wurde

It lidmaatskip fan de KFFB hâldt yn dat jo 3 boeken jiers krije foar € 30 ynklusyf ferstjoerskosten.
Boppedat krije jo by elts boek de ledekrante De Fleanende Krie der fergees by. 

Wolle jo lid wurde fan de KFFB of wolle jo earst mear ynformaasje hawwe, dan kinne jo maile nei boekeklub@kffb.nl of
belje mei Jelle Kingma, 06-24180352 (op wurkdagen tusken 9.00 en 12.00 oere).

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign