Lid wurde

Wolle jo lid wurde fan de KFFB mail of skilje dan mei:
Mynke Hoekstra
boekeklub@kffb.nl
0519-320838

It lidmaatskip fan de KFFB hâldt yn dat jo trije boeken jiers krije foar € 27,- ynklusyf ferstjoerskosten.
Boppedat krije jo alle kearen it ledeblêd de Fleanende Krie der fergees by. 


 

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign