Earste útjefte fan dit jier komt letter

<< Terug

Earste útjefte fan dit jier komt letter

5 april 2021

Wy wachtsje op de earste útjefte fan dit jier, dy't justjes fertraging hat, mar it wachtsjen beslist wurdich is.
'Koartsluting op it Swynserhûs' is in dokumintêre roman en it debút fan skriuwer Klaas Elgersma fan Stiens.

Mei’t wy mei dit boek tusken twa provinsjale subsydzjerondes ynfoelen, koene wy net earder as begjin dit jier in bydrach oanfreegje. Sadwaande moasten wy langer wachtsje op in reaksje fan de provinsje Fryslân en is dit boek letter as wat jo fan ús wend binne. Us eksús hjirfoar!

Earste útjefte fan dit jier komt letter

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign