Earste eksimplaar In soarte fan brekken

<< Terug

Earste eksimplaar In soarte fan brekken

9 juni 2020

Sneon 6 juny l.l. krige skriuwster Jikke Olivier fan Kollum it earste eksimplaar fan har nije roman 'In soarte fan brekken' fan Mynke Hoekstra.

De roman giet oer Daan en Line Laanstra. Se binne al mear as tritich jier byinoar. En se hawwe it och sa goed tegearre. Mar dan barre der dingen dy't sa slim binne dat de relaasje ûnder druk komt te stean. Wat sa fanselssprekkend like, stiet finaal op 'e kop.

Der komt in grut kearpunt yn it libben fan Daan en Line. Fan 'e iene dei op 'e oare slûpt 

iensumheid harren relaasje yn en der ûntstiet in situaasje dy't hopeleas liket. Hoefolle bliuwt

der oer fan de leafde dy't der al dy jierren wie?

 

 

 

 

Earste eksimplaar In soarte fan brekken

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign