Utnûging jiergearkomste 2020

<< Terug

Utnûging jiergearkomste 2020

18 januari 2020

Utnûging jiergearkomste 18 jannewaris 2020
Kurios tsjerke. Julianalaan 38, 8932 AA Ljouwert.
14.00 oere

Wurklist jiergearkomste
  1. Iepenjen / wolkom
  2. Jierferslach skriuwer
  3. Sjongen Willeke de Vries
  4. Ferslach skathâlder 
  5. Utjefteplan 
  6. Skoft
  7. Sjongen Willeke de Vries
  8. Ofskie bestjoersleden
  9. Omfreegjen + sluten

 Utnûging jiergearkomste 2020

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign