Wolkom op de thússide fan de KFFB

Aktueel

It earste ledeboek fan 2024 hat de titel It Langpaad, is skreaun troch Jikke Olivier en sil ferskine yn maart. Foar mear ynformaasje sjoch by Boeken.
De jiergearkomste fan de leden fan de KFFB sil plak fine op sneon 6 april 2024 om 14.00 oere yn de Kuriostsjerke, Julianaleane 38 yn Ljouwert. Foar mear ynformaasje sjoch by Nijs. Op dizze ledemiddei fynt ek boekeferkeap plak: € 5 per boek/bernebibel, € 10 foar 3 boeken/bernebibels!

Wat docht de KFFB?

De KFFB, de Kristlik Fryske Folksbibleteek is de iennichste Fryske boekeklub. Wy binne in feriening mei sa'n 500 leden.
It doel fan de feriening is it fuortsterkjen fan it lêzen fan lektuer yn 'e Fryske taal. De feriening bestribbet dat doel troch:
a. it útjaan en fersprieden fan Kristlike Folkslektuer, en algemiene lektuer dy't net stridich wêze mei mei it foargeande;
b. it oanmoedigjen fan skriuwers en skriuwsters om yn de Fryske taal te skriuwen;
c. alle oare middels, dy't ta it doel bydrage kinne.
It ledejild is € 30 per jier. Wy jouwe oant en mei 2024 trije boeken per jier út. Al ús boeken binne skreaun yn it Frysk.
De ledepriis leit sawat 50% ûnder de winkelpriis. Us leden krije de ledekrante De Fleanende Krie fergees mei de boeken meistjoerd.
De boeken binne by ús, mar ek by de Afûk te bestellen. De bibleteken liene al ús boeken út.

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign