Wolkom op de thússide fan de KFFB

Aktueel

Op 11 july 2024 is it earste eksimplaar fan it boek Fêstichheid oan de skriuwster Nelly Jongsma-de Jong útrikt troch bestjoerslid Jelle Kingma.
Mear ynformaasje oer dit boek kinne jo fine by Boeken.
Op de ledejiergearkomste fan de KFFB op sneon 6 april 2024 hat it bestjoer bekend makke om yn maart 2025 twa ledegearkomsten te hâlden, dêr't de beslútfoarming foar ûntbining fan de feriening KFFB plak fine sil. Dizze ledegearkomsten binne pland op 15 en 29 maart 2025.

Wat docht de KFFB?

De KFFB, de Kristlik Fryske Folksbibleteek is de iennichste Fryske boekeklub. Wy binne in feriening mei sa'n 500 leden.
It doel fan de feriening is it fuortsterkjen fan it lêzen fan lektuer yn 'e Fryske taal. De feriening bestribbet dat doel troch:
a. it útjaan en fersprieden fan Kristlike Folkslektuer, en algemiene lektuer dy't net stridich wêze mei mei it foargeande;
b. it oanmoedigjen fan skriuwers en skriuwsters om yn de Fryske taal te skriuwen;
c. alle oare middels, dy't ta it doel bydrage kinne.
It ledejild is € 30 per jier. Wy jouwe oant en mei 2024 trije boeken per jier út. Al ús boeken binne skreaun yn it Frysk.
De ledepriis leit sawat 50% ûnder de winkelpriis. Us leden krije de ledekrante De Fleanende Krie fergees mei de boeken meistjoerd.
De boeken binne by ús, mar ek by de Afûk te bestellen. De bibleteken liene al ús boeken út.

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign