Wolkom op de thússide fan de KFFB

Aktueel

It tredde ledeboek fan 2023 fan de KFFB hat de titel De ûntknoping, is skreaun troch Jan de Roest en sil ferskine yn oktober. Foar mear ynformaasje oer dit boek kinne jo sjen by it kopke Boeken.
 

Wat docht de KFFB?

De KFFB, de Kristlik Fryske Folksbibleteek is de iennichste Fryske boekeklub. Wy binne in feriening mei goed 500 leden.
It doel fan de feriening is it fuortsterkjen fan it lêzen fan lektuer yn 'e Fryske taal. De feriening bestribbet dat doel troch:
a. it útjaan en fersprieden fan Kristlike Folkslektuer, en algemiene lektuer dy't net stridich wêze mei mei it foargeande;
b. it oanmoedigjen fan skriuwers en skriuwsters om yn de Fryske taal te skriuwen;
c. alle oare middels, dy't ta it doel bydrage kinne.
Wy jouwe alle jierren op syn minst trije boeken út. Al ús boeken binne skreaun yn it Frysk. Dizze boeken binne ek te krijen yn de boekhannel en yn de bibleteken.
De ledepriis leit sawat 50% ûnder de winkelpriis. Wy ferstjoere boeken nei adressen bûten Fryslân, mar ek nei it bûtenlân. De leden krije der in boekekrante, De Fleanende Krie, fergees by.

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign