Skriuwers

Sortearje op namme
 • (Zijlstra), Theodora

  1986: In nije dei teart iepen (dichtbondel), KFFB-nûmer 327, Net mear te krijen
 • Abma, G.

  Learaar skiednis en Frysk. Debutearre as romanskriuwer mei ‘De útfanhuzer' (1962) by de KFFB (nû. 62) Promovearre ta dr. yn 1980 op it proefskrift ‘Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland.'
  1962: De útfanhuzer (roman) , KFFB-nûmer 62, Net mear te krijen
  1969: De gersridders (roman) , KFFB-nûmer 136, Net mear te krijen
 • Akkerman, Paulus

  1954: De maitiid fan it libben (roman), KFFB-nûmer 21, Net mear te krijen
  1957: Johannes en syn maten (berneboek 11-12), KFFB-nûmer 32, Net mear te krijen
  1964: De lêste fan de Kampenaers (roman), KFFB-nûmer 75, Net mear te krijen
  1965: Doarp sûnder takomst (roman), KFFB-nûmer 90, Net mear te krijen
  1965: Ek mar minsken (ferhalebondel), KFFB-nûmer 85, Net mear te krijen
  1968: It roer út hannen (roman), KFFB-nûmer 128, Net mear te krijen
  1972: In haven bisyld (roman), KFFB-nûmer 163, Net mear te krijen
  1977: Ek mar minsken (ferhalebondel, 3de printinge), KFFB-nûmer 218, Net mear te krijen
  1995: Wat wie 't wat(ferhalebondel), KFFB-nûmer 384, Net mear te krijen
 • Akkerman, S.P.

  Winkelman. Skriuwer fan benammen Hollânsktalige romans. Debutearre yn it Frysk mei In swalker komt thús' (1936) by de KFFB (nû. 2).
  1936: In swalker komt thús (roman) , KFFB-nûmer 2, Net mear te krijen
 • Alzum, Teatske

  Winkelfrou. Publisearre koarte ferhalen yn û. o. It Heitelân, De Stim fan Fryslân en it Friesch Dagblad, dy't gearbrocht waarden yn ‘Diggels' (1965). Har iennige roman, ‘Iepen finsters' waard nei har dea ek útjûn troch de KFFB.
  1963: Iepen finsters (roman), KFFB-nûmer 70, Net mear te krijen
  1965: Diggels (ferhalebondel), KFFB-nûmer 92, Net mear te krijen
  1978: Boete dwaen (blomlêzing út nû. 92), KFFB-nûmer 228, Net mear te krijen
 • Annema, Froukje

  Beukerliedster en part-time sjoernaliste. Skreau koarte ferhalen en fraachpetearen yn û.o. Frysk en Frij en Friesland Post, en fierder berneboeken, poëzy, toanielstikken en ienakters en in tal romans.
  1983: Gjin flat foar Jelke (berneboek (6-7)), KFFB-nûmer 304, Net mear te krijen
  1984: It slot yn 'e sleat(berneboek), KFFB-nûmer 313, Net mear te krijen
  1984: Snypsnaren (dichtbondel), KFFB-nûmer 316, Net mear te krijen
  1985: Snypsnaren (dichtbondel (2e printinge)), KFFB-nûmer 321, Net mear te krijen
 • Apperloo, M.

  Underwizer en letter provinsjaal amtner. Skreau ûnderwiis-metoaden en Hollânsktalige romans. ‘Yn Gods takomst' (KFFB nû. 66) is syn iennige Fryske roman.
  1963: Yn God takomst (roman) , KFFB-nûmer 66, Net mear te krijen
 • Ashton, Kate

  2004: Teatske Alzum en har wrâld(Skôging / koarte ferhalen), KFFB-nûmer 430, Net mear te krijen
 • Bakker, Th.

  Haad fan 'e kristlike basisskoalle yn Stiens. Publisearre jierrenlang yn De Stim fan Fryslân en yn De Stiennen Man artikels oer it Kristlik leauwen en it Fries-wêzen
  1976: Fryslân foar Kristus (samle artikels), KFFB-nûmer 207, Net mear te krijen
  1976: Kristus foar Fryslân (samle artikels) , KFFB-nûmer 199, Net mear te krijen
  1977: It heitelân, hjirûnder, dêrboppe (samle artikels), KFFB-nûmer 223, Net mear te krijen
  1977: Groen van Prinsterer neifolge, KFFB-nûmer 211, Net mear te krijen
  1978: Doe en no, kristlik-frysk (samle artikels), KFFB-nûmer 238, Net mear te krijen
  1979: Fjirtich jier kristlik-fryske striid(samle artikels), KFFB-nûmer 259, Net mear te krijen
  1981: Oan de ein ta: kristlik-frysk (samle artikels), KFFB-nûmer 286, Net mear te krijen
  1982: Leafde en fijânskip op it fryske taalfjild (samle artikels) , KFFB-nûmer 293, Net mear te krijen
 • Bakker-Veninga, W.

  Boerinne yn Nijlân. Skreau koarte ferhalen yn it Friesch Dagblad. Debutearre as romanskriuwster yn 1983 mei ‘Gitten yn goud' (KFFB nû. 302).
  1983: Gitten yn goud (roman), KFFB-nûmer 302, Net mear te krijen
  1985: Der is mear ûnder de sinne (roman), KFFB-nûmer 323, Net mear te krijen
  1986: Mei skea en mei skande(roman), KFFB-nûmer 334, Net mear te krijen
  1989: Foar dûbeltsje âld guod (roman), KFFB-nûmer 354, Net mear te krijen
  1992: Maleur mei it skaai(roman), KFFB-nûmer 371, Net mear te krijen
  1993: De rôzebuert(roman), KFFB-nûmer 374, Net mear te krijen
 • Bangma, Jelle

  Underwizer û.o. op Curaçao en no ûnderwiisbegelieder by it MSU. Skriuwer fan koarte ferhalen, gedichten, berneboeken en bernepoëzy.
  1988: Wjukslach yn wifelljocht(dichtbondel), KFFB-nûmer 344, Net mear te krijen
  1990: Snoes de poes(berneboek), KFFB-nûmer 362, Net mear te krijen
 • Berg, Diny van den

  1963: Seis nachtsjes sliepe (berneboek 9-10) , KFFB-nûmer 68, Net mear te krijen
 • Bilker, J.

  Underwizer.
  1959: Boppe de wolken (berneboek 11-12) , KFFB-nûmer 44, Net mear te krijen
 • Boelens, Corry

  2004: Paadsikers(roman), KFFB-nûmer 433, Net mear te krijen
  2012: Wa fertelt de takomst?(roman), KFFB-nûmer 475, Net mear te krijen
 • Boer, M.L. de

  Underwizer en haad fan de kristlike skoalle yn Wommels. Dêrnei godstsjinstlearaar oan de Pabo yn Snits en dûmny fan de Herf. gemeente Boksum c.a. Hy publisearre boekjes mei protestantske humor en wurke mei oan ferskate deiboeken en godstsjinstmetoaden en in doarpskiednis fan Easterein.
  1970: Minskestriid-Minskelibben (geakunde Hinaarderadiel) , KFFB-nûmer 138, Net mear te krijen
 • Boer, Ryk de

  1967: Dat hwat bynt (roman) , KFFB-nûmer 110, Net mear te krijen
  1971: Konflikten (roman), KFFB-nûmer 151, Net mear te krijen
  1973: De Salverda-froulju (roman), KFFB-nûmer 176, Net mear te krijen
  1974: Befke (berneboek 8-10), KFFB-nûmer 187, Net mear te krijen
  1975: As in blêd (roman), KFFB-nûmer 195, Net mear te krijen
  1979: Yn 'e wieling (roman) , KFFB-nûmer 249, Net mear te krijen
 • Boersma, Truus

  1980: Want machtiger binne har bern (roman), KFFB-nûmer 271, Net mear te krijen
  1982: Har bern (samle gedichten en ferhalen), KFFB-nûmer 298, Net mear te krijen
 • Boorsma, T.

  1977: Fan streupers en sneupers (berneboek (11-12)), KFFB-nûmer 220, Net mear te krijen
  1979: Aventoer mei ynbrekkers (berneboek (11-12)), KFFB-nûmer 257, Net mear te krijen
 • Bosch, Atze

  2009: Alles op syn tiid(dichtbondel), KFFB-nûmer 451, Yn foarrie
  2012: Neilêzing(dichtbondel), KFFB-nûmer 476, Yn foarrie
 • Brattinga, T.

  1964: De stadige leafde fan Fetsje (roman) , KFFB-nûmer 80, Net mear te krijen
 • Breuker, Ph. H.

  Literatuer-kundige oan de Fryske Akademy, heechlearaar Fryske taal- en letterkunde oan 'e universiteit fan Leien en Amsterdam. Promovearre yn 1989 oan 'e VU op 'It wurk fan Gysbert Japix.
  1967: Skoalmaster fan Boazum (histoaryske stúdzje) , KFFB-nûmer 108, Net mear te krijen
 • Broere, P.

  1978: Om Lutske, it kantinefamke(roman), KFFB-nûmer 233, Net mear te krijen
 • Brouwer, Abe

  Strjitmakker, toanielspiler en lieder fan in toanielselskip. Debutearre yn 1941 as romanskriuwer mei ‘De Gouden Swipe' dat 14 kear op 'e nij printe waard en ek ferfilme is. Der soe noch mannich roman en ferhalebondel op folgje. It berneboek Siderius, de granaet ferskynde foar it earst yn 1941.
  1971: Siderius de Granaet (berneboek (11-12) 2e printinge), KFFB-nûmer 158, Net mear te krijen
  1973: Siderius de Granaet (berneboek (10-12) 3e printinge), KFFB-nûmer 182, Net mear te krijen
 • Brouwer, Gerben

  Underwizer. Syn earste dichtbondel, ‘Weagen' ferskynde yn 1934. Nei syn pensionearring hat er meiwurke oan it ferfryskjen fan it ‘Liedboek voor de Kerken'. Foar de sammelbondel ‘Ljochte nachten', dy't foar de helte bestiet út oersettingen, krige er yn 1984 postúm de Dr. Obe Postmapriis.
  1968: De weagen oer (dichtbondel) , KFFB-nûmer 116, Net mear te krijen
 • Buma e. o., W.J.

  Wie heechlearaar Frysk en Goatysk oan ‘e Ryksuniversiteit te Grins. Hy publisearre gâns op it mêd fan it Aldfrysk.
  1996: De fjouwer Evangeeljes(ferskaat), KFFB-nûmer 388, Yn foarrie
 • Bunyan, John

  Ingelsk skriuwer fan stichtlike wurken, dy't him ûnstjerlik makke mei it skriuwen fan ‘The Pilgrims' progress' (1678, twadde diel 1685), dat yn gâns talen oerset is. Hy wie ek preker by de Baptistegemeente fan Bedford.
  1953: Pylgerreize (oersetting G.A. Wumkes), KFFB-nûmer 18, Net mear te krijen
 • Conan Doyle, Arthur

  Sir Arthur Conan Doyle wie de skepper fan it detektive-duo Sherlock Holmes en dr. Wayson, dêr't er 4 roman en 56 koarte ferhalen oer skreau, dy't tusken 1881 en 1927 yn Ingelân publisearre waarden.
  1960: De houn fan 'e Baskervilles (detektive, oersetting Inne de Jong), KFFB-nûmer 46, Net mear te krijen
 • Cuperus, Johannes

  1966: Wy hawwe gjin goud (dichtbondel) , KFFB-nûmer 101, Net mear te krijen
 • Cuperus, W.

  Boere-arbeider, terpgraver, lapkekeapman en winkelman en letter meteropnimmer fan it PEB te Marrum. Hy debutearre yn 1933 ûnder it pseudonym Bauke fan Skeanebûrren. Der soenen sa'n 15 romans, 5 toanielstikken, 2 berneboeken en tsientallen ferhalen fan him ferskine.
  1941: De gouden tried I (roman) , KFFB-nûmer 8, Net mear te krijen
  1942: De gouden tried II (roman) , KFFB-nûmer 9, Net mear te krijen
  1958: Striid en segen (autobiografyske roman) , KFFB-nûmer 35, Net mear te krijen
  1965: De sierlike kroan (roman), KFFB-nûmer 83, Net mear te krijen
  1982: De gouden tried (roman (trilogy)), KFFB-nûmer 299, Net mear te krijen
 • Dam, Geartsje

  1979: Mei myn hiele hert (gebeden, loflieten en belidenissen (2e printinge)), KFFB-nûmer 248, Net mear te krijen
  1979: By no en by dan (dichtbondel), KFFB-nûmer 247, Net mear te krijen
  1979: Mei myn hiele hert (gebeden, loflieten en belidenissen) , KFFB-nûmer 245, Net mear te krijen
 • Damsma, Pyt

  1980: Wa't earen hat (roman), KFFB-nûmer 262, Net mear te krijen
  1982: Stimmen dy't roppe (roman), KFFB-nûmer 292, Net mear te krijen
  1986: Jimme en ik(roman), KFFB-nûmer 328, Net mear te krijen
  1988: Oars en net oars(roman), KFFB-nûmer 346, Net mear te krijen
 • de Jager - van der Zee, T.

  2008: Goedfrou foar it libben(roman), KFFB-nûmer 447, Net mear te krijen
 • de Jager - van der Zee, Tineke

  2012: De bosklju(roman), KFFB-nûmer 472, Yn foarrie
  2013: Kiloknaller(roman), KFFB-nûmer 479, Yn foarrie
 • Dokkum e.o., L.

  1968: Yn it span (ferhalen, gedichten ensfh.) , KFFB-nûmer 127, Net mear te krijen
 • Dotinga, Jan

  Underwizer op ferskate plakken yn Fryslân en fan 1969 oant 1995 haad fan de kristlike skoalle te Droegeham. Der ferskynden sa'n 15 dichtbondels fan syn hân. Fierders makke er oersettingen en wurke er mei oan ferskate sammelbondels.
  1966: Notysjes (dichtbondel) , KFFB-nûmer 103, Net mear te krijen
  1966: Nei oanlieding (dichtbondel) , KFFB-nûmer 102, Net mear te krijen
  1979: Nou't Hy de hichte hat - Gebeden, fersen en belidenissen(dichtbondel), KFFB-nûmer 252, Net mear te krijen
  1988: Sêft wurdt de hurde domme dei (berneferskes), KFFB-nûmer 349, Net mear te krijen
  2000: De stilte is folrûn(dichtbondel), KFFB-nûmer 407, Net mear te krijen
  2006: Fan bern, klúnkoek en tsjerken(Stikjes), KFFB-nûmer 440, Yn foarrie
 • Douma, Geartsje

  2002: Sjongersfeest(lieteboekje), KFFB-nûmer 424, Yn foarrie
 • Douma-Oostra, B.

  1961: Libbenswoune (roman) , KFFB-nûmer 56, Net mear te krijen
 • Duursma, Swaantsje

  Húsfrou. Wenne earst yn Wynjewâld en no yn Burgum. Hja publisearre har fersen yn û.o. De Friese Koerier, Frysk en Frij, De Friese Kerkbode en de Fleanende Krie. Der binne oant no ta fjouwer dichtbondels fan har ferskynd.
  1985: Foar dei en foar dage (dichtbondel), KFFB-nûmer 322, Net mear te krijen
  1987: Der stiet in spylman foar de doar(dichtbondel), KFFB-nûmer 338, Net mear te krijen
  1991: Skientme rûnom (dichtbondel), KFFB-nûmer 363, Net mear te krijen
 • Dykstra, Albert

  1983: Untwyk (dichtbondel), KFFB-nûmer 301, Net mear te krijen
 • Elzinga, Rein


  Pseudoniem van: E.S. de Jong
  1968: Op 'e bank (ferhalebondel) , KFFB-nûmer 119, Net mear te krijen
 • Eykman, Karel

  1998: Wurd foar Wurd (bernebibel)(ferskaat), KFFB-nûmer 10002, Net mear te krijen
 • Faber, Hein F.

  1961: De wûndere reis fan it s.s. Amelân (berneboek 11-12) , KFFB-nûmer 59, Net mear te krijen
  1966: De jonges fan 'e Walfiskfarder (berneboek 11-12) , KFFB-nûmer 99, Net mear te krijen
  1971: Lâns it paed fan de Voyageurs(berneboek (11-12)), KFFB-nûmer 159, Net mear te krijen
 • Fear, Ypk fan der


  Pseudoniem van: Lipkje Post-Beuckens
  Underwizeres, skriuwster fan ferhalen, novellen, berneboeken, toanielstikken en benammen (histoaryske) romans. Debutearre yn 1943 mei de novelle 'Utskot'. Hja wurke ûnder ferskillende nammen mei oan kranten en tydskriften en neamde har as dichteres Ella Wassenaer. Se krige yn 1979 de Gysbert Japikspriis foar har hiele oeuvre.
  1968: De man mei it famke (novelle) , KFFB-nûmer 126, Net mear te krijen
  1970: Ien lyk minder (roman) , KFFB-nûmer 139, Net mear te krijen
 • Feddema, Pier

  1955: Brekkende brânning (roman), KFFB-nûmer 23, Net mear te krijen
  1959: Gods terskflier (roman) , KFFB-nûmer 42, Net mear te krijen
 • Feenstra, S.

  1969: Koudum yn myn bernejierren (doarpsskiednis) , KFFB-nûmer 133, Net mear te krijen
 • Ferskate skriuw(st)ers

  2010: Tinkskrift 75 jier Kristlik Fryske FolksBibleteek 1934-1984-2009(sammelbondel), KFFB-nûmer 459, Yn foarrie
 • ferskate skriuwers

  2014: It achtslaan wurdich(ferhalen), KFFB-nûmer 483, Yn foarrie
 • Gaestmar, Jan fan 'e

  1979: Idske Galama (roman), KFFB-nûmer 251, Net mear te krijen
 • Galiën, S.M. van der

  1948: Boerefolk (roman) , KFFB-nûmer 13, Net mear te krijen
  1957: Wiger en it finkje (berneboek 6-7) , KFFB-nûmer 29, Net mear te krijen
  1962: De sâltsek (berneboek 11-12) , KFFB-nûmer 65, Net mear te krijen
  1963: Dit keningsbern (roman) , KFFB-nûmer 69, Net mear te krijen
  1965: Flitspylk, de Yndianejonge (berneboek 11-12), KFFB-nûmer 86, Net mear te krijen
  1969: Swarte keap (roman) , KFFB-nûmer 131, Net mear te krijen
  1972: It geheim fan de Buffelkop (berneboek (11-12)), KFFB-nûmer 168, Net mear te krijen
  1981: Och Siberen (roman), KFFB-nûmer 277, Net mear te krijen
 • Geartsma, Jante

  1965: Pauwe-state (berneboek 6-7), KFFB-nûmer 84, Net mear te krijen
  1976: Herman fan twaheech (berneboek 8-9) , KFFB-nûmer 205, Net mear te krijen
  1978: Hindrik fan 'e mûne (berneboek (9-10)), KFFB-nûmer 229, Net mear te krijen
  1980: Elske en it elfke (berneboek 8-10) , KFFB-nûmer 268, Net mear te krijen
  1983: Pytsje rêdt it op (jongereinboek 13-15)(jongereinboek (13-15)), KFFB-nûmer 305, Net mear te krijen
  1985: Sije sneuper en Sible speurhûn (berneboek), KFFB-nûmer 325, Net mear te krijen
 • Gietema, J.Y.

  1975: De útfiner (roman), KFFB-nûmer 193, Net mear te krijen
 • Goot, J. van der

  1978: Skoallibben yn Tytsjerk (tinkboek), KFFB-nûmer 236, Net mear te krijen
 • Goot e.o., J. van der

  1984: Slomjende krêften (tinkboek 50 jier KFFB), KFFB-nûmer 317, Net mear te krijen
 • Grün, Anselm

  2014: Wy, dy\\\'t bidde(gebeden), KFFB-nûmer 482, Net mear te krijen
 • Haaima-Hoekstra, M.

  1975: It jonge libben (roman), KFFB-nûmer 191, Net mear te krijen
  1977: Piter Propke(berneboek (11-12)), KFFB-nûmer 219, Net mear te krijen
 • Haan, H. de

  1937: Lytse Auke (berneboek 8-9) , KFFB-nûmer 4, Net mear te krijen
  1969: Hwa wie Wumkes? (berneboek 11-12) , KFFB-nûmer 134, Net mear te krijen
 • Haan, J. de

  1982: It Fryske findel (berneboek 2e printinge), KFFB-nûmer 295, Net mear te krijen
 • Halen, J. van

  1965: Jo hawwe sels de leije (roman), KFFB-nûmer 94, Net mear te krijen
  1967: Fêst en dochs los (roman) , KFFB-nûmer 106, Net mear te krijen
  1972: Beltsje en Bûntsje (berneboek 8-10) , KFFB-nûmer 170, Net mear te krijen
 • Halma, Y.K.

  1967: Ljochtsjende kimen (roman) , KFFB-nûmer 108, Net mear te krijen
 • Haringa, Harmen

  1979: Wylde blommen (dichtbondel), KFFB-nûmer 260, Net mear te krijen
  1983: Fuotprinten (dichtbondel), KFFB-nûmer 308, Net mear te krijen
 • Harsta, Harm

  1968: Blêdswylsel fan it Bolwurk (dichtbondel) , KFFB-nûmer 122, Net mear te krijen
 • Heeringa, Anna

  1979: Bûkelbeestjes (berneboek (6-7)), KFFB-nûmer 250, Net mear te krijen
 • Heeringa-Seepma, H.

  1960: Sa'n koartkop (berneboek 6-7) , KFFB-nûmer 47, Net mear te krijen
  1961: It reade kraeltsje (berneboek 6-7) , KFFB-nûmer 58, Net mear te krijen
  1964: Rikke de kikkert (berneboek 8-9) , KFFB-nûmer 77, Net mear te krijen
  1965: Martsje lit it net sitte (jongereinboek), KFFB-nûmer 87, Net mear te krijen
  1967: Martsje koe it net witte (jongereinboek) , KFFB-nûmer 111, Net mear te krijen
  1969: Martsje it libben yn 'e mjitte (roman) , KFFB-nûmer 135, Net mear te krijen
  1970: Martsje lit it net sitte (jongereinboek, 2de printinge) , KFFB-nûmer 141, Net mear te krijen
  1971: Fuort mei de geit(berneboek 6-7), KFFB-nûmer 156, Net mear te krijen
  1972: Meindert wurdt man (roman), KFFB-nûmer 167, Net mear te krijen
  1974: Ik en myn memmen(jongereinboek), KFFB-nûmer 186, Net mear te krijen
  1975: It aventûr fan Swartsturtsjes (berneboek 8-10), KFFB-nûmer 197, Net mear te krijen
  1976: Hwerom? Hwerta?(roman), KFFB-nûmer 202, Net mear te krijen
  1978: Wêr is Harke?(berneboek (9-10)), KFFB-nûmer 232, Net mear te krijen
  1979: Martsje trilogy (roman), KFFB-nûmer 241, Net mear te krijen
  1980: It apelwyfke (berneboek 8-10) , KFFB-nûmer 263, Net mear te krijen
  1981: Fernanda wurdt plysje (roman), KFFB-nûmer 285, Net mear te krijen
  1982: By ús yn Eastrum (doarpsskiednis) , KFFB-nûmer 290, Net mear te krijen
  1984: Hylkje (roman), KFFB-nûmer 312, Net mear te krijen
  1987: It griene huodsje(ferhalebondel), KFFB-nûmer 343, Net mear te krijen
  1988: Wêrhinne Hylkje?(roman), KFFB-nûmer 347, Net mear te krijen
  1989: It hinkelbist(berneboek), KFFB-nûmer 356, Net mear te krijen
  1991: Yn foar en tsjin(roman), KFFB-nûmer 366, Net mear te krijen
  1992: Sibe(berneboek), KFFB-nûmer 372, Net mear te krijen
 • Heldoorn-Huisman, A.J.

  1977: Lyske flapút (jongereinboek), KFFB-nûmer 208, Net mear te krijen
 • Hempenius, Lys

  1972: Libbenslang (roman), KFFB-nûmer 165, Net mear te krijen
 • Hemrica, Welmoed

  1952: Konduktrise (roman) , KFFB-nûmer 17, Net mear te krijen
  1954: Folk yn 'e bus (roman) , KFFB-nûmer 20, Net mear te krijen
 • Hester

  1981: Tichelwurk (dichtbondel), KFFB-nûmer 272, Net mear te krijen
 • Hibma, Tytsje

  2010: Puzzelstikjes(koarte stikjes), KFFB-nûmer 464, Yn foarrie
 • Hijum, Ep van

  1994: Fan bleate sokken en kaugomkoppen(berneboek), KFFB-nûmer 379, Net mear te krijen
 • Holtrop, Anneke

  1991: In ûnferjitlike fakânsje(berneboek), KFFB-nûmer 367, Net mear te krijen
  1997: It riedsel fan de pôle(berneboek), KFFB-nûmer 397, Net mear te krijen
 • Holtrop, Benny

  1989: Fuorgen yn mul sân(dichtbondel), KFFB-nûmer 350, Net mear te krijen
  1993: In appel foar ûnderweis(roman), KFFB-nûmer 376, Net mear te krijen
 • Hoogeveen, H.

  1973: Tsjerk Hiddes (berneboek 11-12) , KFFB-nûmer 180, Net mear te krijen
  1975: De jonge út it Paradyske (berneboek 11-12) , KFFB-nûmer 196, Net mear te krijen
  1976: De spulbrekker(roman), KFFB-nûmer 203, Net mear te krijen
  1977: De spulbrekker (roman (2e printinge)), KFFB-nûmer 209, Net mear te krijen
  1978: De neiklap (roman), KFFB-nûmer 224, Net mear te krijen
  1980: Bileäm en de ingel (roman) , KFFB-nûmer 265, Net mear te krijen
  1980: As de diken brekke (berneboek 11-12) , KFFB-nûmer 267, Net mear te krijen
  1981: Mei de kop yn 'e wyn (berneboek (11-12), KFFB-nûmer 283, Net mear te krijen
  1984: Heidens út it fean (roman), KFFB-nûmer 311, Net mear te krijen
 • Hoogstins, J.T.

  1984: It daget yn 'e dize (roman), KFFB-nûmer 314, Net mear te krijen
 • Hooijenga, Hedzer T.

  2009: Unrêst op Sumarreheide(roman), KFFB-nûmer 454, Net mear te krijen
  2011: De man fan tolve heech(roman), KFFB-nûmer 466, Yn foarrie
 • Illyés, Gyula

  1968: Dêr't tyranny is... (fersetsgedicht, 2de printinge) , KFFB-nûmer 130, Net mear te krijen
  1968: Dêr't tyranny is... (fersetsgedicht) , KFFB-nûmer 129, Net mear te krijen
 • Jankesz, Rein

  2006: Razzia yn 'e Ripen - deiboek fan Gosse Bootsma, 1945(deiboekoantekeningen), KFFB-nûmer 439, Net mear te krijen
 • Jansma, Klaas

  1995: Om Teatske(roman), KFFB-nûmer 386, Net mear te krijen
  1997: De fermisten(roman), KFFB-nûmer 396, Net mear te krijen
  1999: De slach om Transkei(roman), KFFB-nûmer 403, Net mear te krijen
 • Janzen, Menno

  2001: Wa fan de twa(roman), KFFB-nûmer 413, Net mear te krijen
 • Johnson, James Weldon

  1997: Gods tromboanes(ferskaat), KFFB-nûmer 393, Yn foarrie
 • Jong, Anny de

  1981: Flinterfyn flues fan wearde (dichtbondel), KFFB-nûmer 281, Net mear te krijen
  1990: Nettsjinsteande (dichtbondel), KFFB-nûmer 360, Net mear te krijen
  2010: waarmte in wurd(dichtbondel), KFFB-nûmer 463, Yn foarrie
 • Jong, Baukje Tsjerkje de

  1985: Flinter fan hope(dichtbondel), KFFB-nûmer 330, Net mear te krijen
 • Jong, Boukje T. de

  Ferpleechster yn Ljouwert en Harns en letter yn de wykferpleging. Debutearre yn 1977 mei de dichtbondel ‘Leafde in wurd' (KFFB nû. 221).
  1977: Leafde in wurd (dichtbondel), KFFB-nûmer 221, Net mear te krijen
  1978: Leafde in wurd (dichtbondel, 2de printinge) , KFFB-nûmer 225, Net mear te krijen
 • Jong, E.S. de

  1947: Fan in einekoer, in poepetoer en in lulke boer (berneboek 8-9) , KFFB-nûmer 11, Net mear te krijen
  1950: Ilke Fokkes (roman fan in kloklieder) , KFFB-nûmer 15, Net mear te krijen
  1955: De pommerant (berneboek 11-12) , KFFB-nûmer 22, Net mear te krijen
  1959: It bigoun op Bolletongersdei (roman) , KFFB-nûmer 41, Net mear te krijen
  1960: Fan in einekoer, in poepetoer en in lulke boer (berneboek 8-9, 2de printinge) , KFFB-nûmer 48, Net mear te krijen
  1965: Eintsje, KFFB-nûmer 93, Net mear te krijen
  1971: De moard op Kromherne (novelle) , KFFB-nûmer 160, Net mear te krijen
  1971: Boalsert bisjoen en bisongen (fotoboek) , KFFB-nûmer 153, Net mear te krijen
  1984: Prikguod (dichtwurk), KFFB-nûmer 310, Net mear te krijen
 • Jong, H. de

  1953: Trude, roman fan in hynder , KFFB-nûmer 19, Net mear te krijen
  1957: Trude, roman fan in hynder (2de printinge) , KFFB-nûmer 30, Net mear te krijen
  1966: En de tijen komme en gean (roman) , KFFB-nûmer 98, Net mear te krijen
  1970: Yn it sicht fan de Aldehou (roman), KFFB-nûmer 146, Net mear te krijen
  1973: Kar út 'e romte (ferhalebondel), KFFB-nûmer 178, Net mear te krijen
  1976: Trude, roman fan in hynder (roman (3e printinge)), KFFB-nûmer 206, Net mear te krijen
 • Jong, J.D. de

  1972: Jo hawwe myn kleijen yn dounsjen foroare (fotoboek), KFFB-nûmer 173, Net mear te krijen
 • Jong, Jan de

  1978: Libbensskaed (roman), KFFB-nûmer 227, Net mear te krijen
 • Jong, P. de

  1947: De blom út 'e reidfjilden (roman) , KFFB-nûmer 12, Net mear te krijen
  1951: Heidebern (roman) , KFFB-nûmer 16, Net mear te krijen
  1970: De blom út 'e reidfjilden (roman (2e printinge)), KFFB-nûmer 147, Net mear te krijen
  1976: Heidebern (roman (2e printinge)), KFFB-nûmer 204, Net mear te krijen
 • Jong (samler), E,S. de

  1970: Koekyntsjes (opsisferskes), KFFB-nûmer 148, Net mear te krijen
 • Jong e.o., E.S. de

  1975: Troch it Lauwerseach / Deur 't Lauwersoog(fotoboek), KFFB-nûmer 189, Net mear te krijen
 • Jongema, Frouk

  1966: Triedden út in poarperen tiid (roman) , KFFB-nûmer 97, Net mear te krijen
 • Jongsma-de Jong, Nelly

  2014: Brief út it ferline(roman), KFFB-nûmer 484, Yn foarrie
 • Jonker, Siem

  2016: Siems Sirkelgong, KFFB-nûmer 490, Yn foarrie
 • Jonkman, Geart

  1967: Tusken dream en dea (ferhalebondel) , KFFB-nûmer 107, Net mear te krijen
  1968: Master E (novelle) , KFFB-nûmer 118, Net mear te krijen
 • Jousma, A.

  1963: It twadde lân (dichtbondel) , KFFB-nûmer 67, Net mear te krijen
  1968: Faes efter glês (roman) , KFFB-nûmer 112, Net mear te krijen
  1974: Dûmny's twilling (roman), KFFB-nûmer 184, Net mear te krijen
  1975: Wibe professor (roman), KFFB-nûmer 192, Net mear te krijen
  1981: De pleats oan 'e feart (roman), KFFB-nûmer 276, Net mear te krijen
 • Kalma, J.J.

  1963: Om Gysbert Japiks hinne (histoaryske stúdzje) , KFFB-nûmer 71, Net mear te krijen
 • Kiestra, D.H.

  1968: De Spreuken fan Salomo (dichtbondel) , KFFB-nûmer 124, Net mear te krijen
  1968: Rykdom noch earmoede (berime Spreuken III) , KFFB-nûmer 115, Net mear te krijen
  1968: In wurd fan frede (berime Spreuken II) , KFFB-nûmer 114, Net mear te krijen
  1968: Better as robinen (berime Spreuken I) , KFFB-nûmer 113, Net mear te krijen
  1970: De Buorskip - Ien wike útbuorren I (roman), KFFB-nûmer 145, Net mear te krijen
  1971: De Toartels - Ien wike útbuorren II (roman), KFFB-nûmer 149, Net mear te krijen
 • Kipling, Rudyard

  1968: De Mary Gloster (oersetting Sjoerd Spanninga) , KFFB-nûmer 121, Net mear te krijen
 • Klinkhaemer, Peggy

  1985: Gjin moarn dy't de jûn ken (roman), KFFB-nûmer 319, Net mear te krijen
  1987: Jildou fan de Wylgepleats(roman), KFFB-nûmer 335, Net mear te krijen
  1991: Fierder as de kimen(roman), KFFB-nûmer 364, Net mear te krijen
  1993: De boer fan it Jolderenhôf(roman), KFFB-nûmer 375, Net mear te krijen
 • Kloosterman, S.

  1940: De Hoara's fen Hastings (roman, 2de printinge), KFFB-nûmer 7, Net mear te krijen
  1963: De Hoara's fan Hastings (roman (5e printinge)), KFFB-nûmer 74, Net mear te krijen
  1978: De Hoara's fan Hastings (roman (6e printinge)), KFFB-nûmer 230, Net mear te krijen
 • Knol, Jacobus

  Jacobus Knol hat les jûn, earst oan de legere skoalle en de mulo (letter mavo en havo), en dêrnei noch lyts tweintich jier yn de fakken Nederlânsk en Frysk oan de Pabû yn Dokkum en Ljouwert. Al ear't er it krytsje dellei, hie er de pinne oppakt en publisearre û.o. yn De stim fan Fryslân. Hy hat jierrenlang yn de redaksje sitten fan de Iduna-, en Holderrige en fan de rige Minsken en Boeken fan de Fryske Akademy. Hy besoarge de postume útjefte fan Ypk fan der Fear har histoaryske roman In earme swalker yn 'e wrâld (oer it libben fan de Fryske dichter J.C.P.Salverda) en wie ek anneks mei de publikaasje fan Ella Wassenaar har dichtbondel Fernijd fiergesicht (1981) en de bondel Ljochte nachten (1981) fan de dichter Gerben Brouwer. Knol is bestjoerslid fan de KFFB. Yn 1995 brocht de KFFB syn earste roman út ûnder it pseudonym Styntsje Piters.
  1996: In earsten dragonder(roman), KFFB-nûmer 390, Net mear te krijen
  1997: In opwinend fraachteken(roman), KFFB-nûmer 392, Net mear te krijen
  1998: Tusken Boedapest en Burgerheide(roman), KFFB-nûmer 399, Net mear te krijen
 • Knol (bewurker), Jacobus

  1979: Sa gong it mei Jezus (bibelstripferhaal), KFFB-nûmer 244, Net mear te krijen
  1979: Jezus komt yn 'e wrâld (Lukas 1:1 - 2:20 yn ienfâldich Frysk)(bibelstripferhaal), KFFB-nûmer 258, Net mear te krijen
  2017: De skilderesse fan de fjoerstoarm(roman), KFFB-nûmer 493, Yn foarrie
  2020: Nina(roman), KFFB-nûmer 505, Yn foarrie
 • Kooistra, G.Tsj.

  1960: De grouwe sûkerpar (berneboek 6-7, 2de printinge) , KFFB-nûmer 53, Net mear te krijen
  1960: Heit (dichtbondel) , KFFB-nûmer 52, Net mear te krijen
  1960: Mem (dichtbondel) , KFFB-nûmer 51, Net mear te krijen
 • Kroes, Tine

  1980: Ienris op in dei(dichtbondel), KFFB-nûmer 269, Net mear te krijen
 • Kuiper, Th.

  1956: Op 'e drompel (jongereinboek), KFFB-nûmer 27, Net mear te krijen
  1961: De wei, dy't ik net gean wol (roman) , KFFB-nûmer 54, Net mear te krijen
  1964: De gouden poarte (roman) , KFFB-nûmer 78, Net mear te krijen
  1968: De greate sûnde (histoaryske roman) , KFFB-nûmer 125, Net mear te krijen
  1971: Fjirtsjin dagen (roman), KFFB-nûmer 152, Net mear te krijen
  1974: Lette bikentenis(roman), KFFB-nûmer 185, Net mear te krijen
  1977: Op reis nei Jeruzalim (roman), KFFB-nûmer 217, Net mear te krijen
  1981: Ik mocht net leafhawwe(roman), KFFB-nûmer 273, Net mear te krijen
  1982: De ferhoalen wierheid(roman), KFFB-nûmer 294, Net mear te krijen
  1983: In lyk by peal alve (roman), KFFB-nûmer 307, Net mear te krijen
  1986: De leafde kin net swije (roman), KFFB-nûmer 326, Net mear te krijen
  1988: De harmeling(roman), KFFB-nûmer 345, Net mear te krijen
  1990: Taast yn it ferline (roman), KFFB-nûmer 359, Net mear te krijen
  1992: By de wyn op(roman), KFFB-nûmer 369, Net mear te krijen
  1992: De tocht útriden(roman), KFFB-nûmer 373, Net mear te krijen
 • Lanting, Tsjerk

  1990: Grien is it gers(roman), KFFB-nûmer 358, Net mear te krijen
 • Lautenbach, S.

  1958: De ûndogenske Klaverfjouwer (berneboek 9-10) , KFFB-nûmer 36, Net mear te krijen
 • Leemburg, Jeltsje

  1975: Hwer is it lok? (roman), KFFB-nûmer 190, Net mear te krijen
  1979: As it hert iepengiet (roman), KFFB-nûmer 243, Net mear te krijen
 • Lenoir, Fr

  2015: It Geheim(roman), KFFB-nûmer 486, Yn foarrie
 • Lodewijk, Harm

  1982: De snikke (roman), KFFB-nûmer 287, Net mear te krijen
  1987: Mink Minkema(roman), KFFB-nûmer 337, Net mear te krijen
  1989: Hinke fan Jap(roman), KFFB-nûmer 353, Net mear te krijen
 • Lootsma-Smidstra, G.

  1961: De ienlike wei (roman) , KFFB-nûmer 55, Net mear te krijen
  1962: De ienlike wei (roman, 2de printinge), KFFB-nûmer 61, Net mear te krijen
  1964: Romsicht (roman), KFFB-nûmer 79, Net mear te krijen
  1972: De dwersbalke(roman), KFFB-nûmer 166, Net mear te krijen
  1977: De ienlike wei (roman (3e printinge)), KFFB-nûmer 215, Net mear te krijen
 • Mahmoody, Betty

  1996: Net sûnder myn famke(roman), KFFB-nûmer 387, Net mear te krijen
 • Meer, Jurjen van der

  1985: Yn 'e fierte(dichtbondel), KFFB-nûmer 331, Net mear te krijen
 • Meer, Vonne van der

  2011: Eilângasten(roman), KFFB-nûmer 465, Net mear te krijen
 • Mekenkamp, W.

  1981: Heit wol Heit ris harkje?(bidboekje foar bern), KFFB-nûmer 275, Net mear te krijen
 • Miedema, P.P.

  1978: Wrakseling om frijheit Diel I - Thús en om utens (autobiografy), KFFB-nûmer 237, Net mear te krijen
  1979: Wrakseling om frijheit Diel II - Nei it fiere westen(autobiografy), KFFB-nûmer 256, Net mear te krijen
  1982: Wrakseling om frijheit Diel III - Thúskomme?(autobiografy), KFFB-nûmer 291, Net mear te krijen
 • Minkema-Visser, J.

  1979: Grutte brân op 'e Lytse Jouwer (berneboek (8-10)), KFFB-nûmer 254, Net mear te krijen
 • Mollinga, Th.

  1972: Dribbelkontsje (berneboek(8-10)), KFFB-nûmer 169, Net mear te krijen
  1978: Robotania (takomstroman), KFFB-nûmer 234, Net mear te krijen
  1978: De prinsesse mei it krús (berneboek (9-10)), KFFB-nûmer 231, Net mear te krijen
 • Monsma, G

  2018: It Testamint fan Tonnema(roman), KFFB-nûmer 498, Net mear te krijen
 • Mulder, G.

  1957: Agur en de twa portretten (biografy) , KFFB-nûmer 33, Net mear te krijen
  1962: In steande frou allinne (roman) , KFFB-nûmer 60, Net mear te krijen
 • Ned. Bibelgenoatskip

  1971: De helpende hân (nije Lukas-oersetting) , KFFB-nûmer 150, Net mear te krijen
 • Nijenborn, Paul fen

  1936: As de bern great wirde (roman) , KFFB-nûmer 1, Net mear te krijen
 • Oetie, Simen

  2005: De lêste halte(roman), KFFB-nûmer 436, Net mear te krijen
 • Olivier, J.

  2018: Skuld(roman), KFFB-nûmer 496, Yn foarrie
  2020: In soarte fan brekken, KFFB-nûmer 504, Yn foarrie
 • Ommen, Magda van

  1981: Jachtmeitsje op 'e wyn (roman), KFFB-nûmer 284, Net mear te krijen
  1983: Frânsk op syn Frysk (roman), KFFB-nûmer 303, Net mear te krijen
  1987: Read en reader(berneboek), KFFB-nûmer 342, Net mear te krijen
  1988: Spin yn 'e moarn(ferhalebondel), KFFB-nûmer 348, Net mear te krijen
  1989: Faaie fûgel(roman), KFFB-nûmer 351, Net mear te krijen
  1994: De útfining(berneboek), KFFB-nûmer 382, Net mear te krijen
 • Palstra, Sjoerd

  1981: Wat Klaas en Geartsje belibben (berneboek (8-10)), KFFB-nûmer 279, Net mear te krijen
  1987: Tinhûdich jier(dichtbondel), KFFB-nûmer 339, Net mear te krijen
  1989: Minske en bist(roman), KFFB-nûmer 355, Net mear te krijen
 • Peanstra, Tsjits

  1968: Hûs fan stilte (dichtbondel) , KFFB-nûmer 123, Net mear te krijen
 • Pietersen, Lieuwe

  1996: De fal(roman), KFFB-nûmer 389, Net mear te krijen
  1998: It fergryp(roman), KFFB-nûmer 398, Net mear te krijen
  2000: De lêste dûns(roman), KFFB-nûmer 409, Net mear te krijen
  2002: Eva Godthelp(roman), KFFB-nûmer 418, Net mear te krijen
  2004: De Flam(roman), KFFB-nûmer 429, Yn foarrie
  2005: It testamint(roman), KFFB-nûmer 435, Net mear te krijen
  2006: De frou yn it swart(roman), KFFB-nûmer 441, Net mear te krijen
  2008: It griene hûs(roman), KFFB-nûmer 448, Yn foarrie
  2010: It Genoatskip(roman), KFFB-nûmer 461, Yn foarrie
  2012: De ûntfiering(roman), KFFB-nûmer 473, Net mear te krijen
 • Piters, Styntsje

  1995: In libben as Styntsje(roman), KFFB-nûmer 383, Net mear te krijen
 • Plantinga, J.J.

  1980: It it libben fan Warke Hazze (berneboek (11-12)), KFFB-nûmer 270, Net mear te krijen
  1982: Warke Hazze op fakânsje (berneboek (11-12)), KFFB-nûmer 289, Net mear te krijen
 • Ploeg, Durk van der

  1972: De snoekebek(roman), KFFB-nûmer 164, Net mear te krijen
  1973: Deaden skrieme net (dichtbondel) , KFFB-nûmer 179, Net mear te krijen
 • Ploeg, J. van der

  1983: Torda de sigeunerhûn (berneboek (11-12) 3e printinge), KFFB-nûmer 306, Net mear te krijen
 • Poortinga, Y.

  1961: Rispa (lêsdrama), KFFB-nûmer 57, Net mear te krijen
 • Poortstra, Margryt

  1976: Hillige Minke (roman), KFFB-nûmer 198, Net mear te krijen
  1977: It lân efter de wolken (berneboek 6-7) , KFFB-nûmer 213, Net mear te krijen
  1977: It stille wetter (roman), KFFB-nûmer 210, Net mear te krijen
 • Prins, Einte

  2007: Achter de skêrm(roman), KFFB-nûmer 444, Net mear te krijen
  2010: It spoar bjuster(roman), KFFB-nûmer 462, Net mear te krijen
 • Reginhart

  1977: Ynkognito (dichtbondel), KFFB-nûmer 216, Net mear te krijen
  1981: Diggelfjoer(dichtbondel), KFFB-nûmer 274, Net mear te krijen
 • Roarda, R.S.

  1949: Berber (histoaryske roman) , KFFB-nûmer 14, Net mear te krijen
  1963: It geheim fan de stins (bernboek 11-12) , KFFB-nûmer 73, Net mear te krijen
 • Roest, J. de

  1971: Hwa moat ik leaf ha?(roman), KFFB-nûmer 154, Net mear te krijen
 • Rommert Tjeerdsma, Rommert

  2016: De foet by de kûle(roman), KFFB-nûmer 489, Yn foarrie
  2019: Doutzen yn swier waar(roman), KFFB-nûmer 499, Yn foarrie
  2021: Underweis(roman), KFFB-nûmer 507, Yn foarrie
 • Rozendal, Anders M.

  2001: De muorre(roman), KFFB-nûmer 415, Net mear te krijen
  2002: Grinzen foarby(roman), KFFB-nûmer 421, Net mear te krijen
  2003: De baas traktearret(roman), KFFB-nûmer 426, Yn foarrie
  2004: Alles yn \'e macht(roman), KFFB-nûmer 431, Net mear te krijen
  2005: Moard oan 'e Monsmawei(roman), KFFB-nûmer 434, Net mear te krijen
  2006: Dy jonge fan Beintema(roman), KFFB-nûmer 438, Yn foarrie
  2007: It paad fan de foks(roman), KFFB-nûmer 446, Yn foarrie
  2008: Under de sinne fan de Ivige(roman), KFFB-nûmer 450, Net mear te krijen
  2009: Hupsakee en oare ferhalen(ferhalebondel), KFFB-nûmer 455, Net mear te krijen
  2009: It kaartehûs(roman), KFFB-nûmer 456, Net mear te krijen
  2010: De Sjamaan fan Ealawier(roman), KFFB-nûmer 458, Net mear te krijen
  2011: Werom nei Stienwert(roman), KFFB-nûmer 469, Net mear te krijen
  2013: De smaak fan alsem(roman), KFFB-nûmer 478, Net mear te krijen
  2014: It Sunhouse-mystearje(roman), KFFB-nûmer 481, Net mear te krijen
  2015: Opgong nei Sint Vitus(roman), KFFB-nûmer 485, Yn foarrie
  2016: Rachel, de dochter fan Timna(roman), KFFB-nûmer 491, Yn foarrie
  2017: Stosân(roman), KFFB-nûmer 494, Yn foarrie
  2019: Dwaaltún(roman), KFFB-nûmer 502, Yn foarrie
 • Rozendal, J.M.

  2018: De fluchste blanke(roman), KFFB-nûmer 495, Yn foarrie
  2018: Yn eigen taal, KFFB-nûmer 497, Yn foarrie
 • Schaaf, Ds. Ype

  2002: Gjin oare goaden(prekebondel), KFFB-nûmer 422, Net mear te krijen
 • Schaaf, Wim van der

  2003: Walschot is de namme...(roman), KFFB-nûmer 427, Net mear te krijen
 • Schoffelmeer, S.

  1976: Blommen foar Minke (roman), KFFB-nûmer 201, Net mear te krijen
 • Schurer, Fedde

  1966: Opheind en trochjown (dichtbondel) , KFFB-nûmer 105, Net mear te krijen
  1966: Efter it nijs (dichtbondel) , KFFB-nûmer 104, Net mear te krijen
  2011: De gitaar by it boek(Bibellieten), KFFB-nûmer 470, Yn foarrie
 • Schuurmans-de Boer, F.

  1968: Stap foar stap (berneboek 6-7) , KFFB-nûmer 120, Net mear te krijen
 • Siebesma, B.A.

  1965: Himelklanken (dichtbondel), KFFB-nûmer 95, Net mear te krijen
 • Siemensma, J.F.

  1963: Frou Gunne of it Hûs fan Herda (roman) , KFFB-nûmer 72, Net mear te krijen
 • Sikkema-Veenstra, G.

  1969: De praetmich (berneboek 6-7) , KFFB-nûmer 137, Net mear te krijen
  1971: Echt Krystfeest foar Wyb(berneboek (6-7)), KFFB-nûmer 157, Net mear te krijen
  1972: Ofskie (roman), KFFB-nûmer 162, Net mear te krijen
  1973: Diggels lymje(roman), KFFB-nûmer 177, Net mear te krijen
 • Sint Wilman

  1978: Sinneljocht yn 't tsjuster (dichtbondel)(dichtbondel), KFFB-nûmer 235, Net mear te krijen
  1979: Sinneljocht yn 't tsjuster (dichtbondel, 2de printinge), KFFB-nûmer 239, Net mear te krijen
 • Slofstra, Jan

  1994: In simmertwirre en oare ferhalen(ferhalebondel), KFFB-nûmer 380, Net mear te krijen
 • Smilde, Dr Bernard

  2012: It jier bylâns(preken), KFFB-nûmer 471, Yn foarrie
 • Smit, W.A.P.

  2011: Moeting mei de dea - hûndert kwatrinen(dichtbondel), KFFB-nûmer 467, Yn foarrie
 • Spaanderman-Wielinga, G.

  1956: It goudene ûleboerd (roman) , KFFB-nûmer 26, Net mear te krijen
  1960: Juwielen fearren (roman) , KFFB-nûmer 50, Net mear te krijen
  1962: As de sémearmin sjongt (roman) , KFFB-nûmer 64, Net mear te krijen
  1965: Kinke (roman), KFFB-nûmer 82, Net mear te krijen
  1966: It loeder fan Clancarty (histoaryske roman), KFFB-nûmer 96, Net mear te krijen
  1969: Moard yn toga (roman) , KFFB-nûmer 132, Net mear te krijen
  1979: It goudene ûleboerd (roman (2e printinge)), KFFB-nûmer 246, Net mear te krijen
 • Spanninga, Sjoerd

  1968: De lytse karavaen (dichtbondel) , KFFB-nûmer 117, Net mear te krijen
 • Stel, K.

  1987: Nei it lân fan dream en winsken(roman), KFFB-nûmer 336, Net mear te krijen
 • Stellingwerf, Friso

  1956: Frijdom wie de heechste wet (histoaryske roman) , KFFB-nûmer 25, Net mear te krijen
 • Straatsma-Wiersma, T.

  1971: Fan Trynke, Teun en Tilde (berneboek (6-7)), KFFB-nûmer 155, Net mear te krijen
  1981: Kabouter Oeleboele en it toverstokje(berneboek (8-10)), KFFB-nûmer 280, Net mear te krijen
 • Tanja, Age

  1999: Ut it skaad(dichtbondel), KFFB-nûmer 404, Yn foarrie
 • Tasma-Hollander, A.S.

  1982: Fryske en frjemd (dichtbondel) , KFFB-nûmer 296, Net mear te krijen
 • Terpstra, Piter

  1994: Wolken en stjerren(roman), KFFB-nûmer 381, Net mear te krijen
  1997: Earste snie(roman), KFFB-nûmer 395, Net mear te krijen
  1999: In flechteling(roman), KFFB-nûmer 405, Net mear te krijen
  2000: Kom oer it wetter(roman), KFFB-nûmer 411, Net mear te krijen
  2007: Piter Terpstra - skriuwer(autobiografy), KFFB-nûmer 445, Yn foarrie
 • Tiemersma, D.

  1970: Ik foun hwat oars (roman) , KFFB-nûmer 142, Net mear te krijen
 • Tjeerdsma, Rommert

  2006: Brekpunt(roman), KFFB-nûmer 437, Yn foarrie
  2009: Frij as de wyn(roman), KFFB-nûmer 452, Yn foarrie
  2013: Om Doutzen(roman), KFFB-nûmer 477, Net mear te krijen
  2014: Ferliezers(roman), KFFB-nûmer 480, Yn foarrie
 • Tjeerdsma, Rommert, Rommert

  2015: Doutzen ûnder fjoer(roman), KFFB-nûmer 487, Yn foarrie
 • Tjerkstra, Willem

  1999: Ridder fan Snits. Diel I: Rom(roman), KFFB-nûmer 406, Net mear te krijen
  2000: Ridder fan Snits. Diel II: Skuld(roman), KFFB-nûmer 412, Net mear te krijen
  2001: Ridder fan Snits. Diel III: Boete(roman), KFFB-nûmer 417, Net mear te krijen
  2002: Snijpunten(roman), KFFB-nûmer 420, Net mear te krijen
 • Tuinen, R.W. van

  1970: Sa boartsjenderwei (Dokkumer bernspultsjes), KFFB-nûmer 143, Net mear te krijen
 • Underskate bern

 • Underskate skriuwers

  1939: Fan leed en lok (ferhalebondel) , KFFB-nûmer 6, Net mear te krijen
  1947: Sa't it lân opjowt (ferhalebondel) , KFFB-nûmer 10, Net mear te krijen
  1959: Blide stimmen (sjongbondel) , KFFB-nûmer 43, Net mear te krijen
  1971: Skrael Earesalút (ferhalebondel), KFFB-nûmer 161, Net mear te krijen
  1974: Ljocht (bondel meditaesjes), KFFB-nûmer 188, Net mear te krijen
  2011: It heechste wurd - Bibel foar bern(Bernebibel), KFFB-nûmer 468, Yn foarrie
 • Veen, Barend van der

  1981: Wytwjukje (berneboek (11-12) 2e printinge), KFFB-nûmer 278, Net mear te krijen
 • Veen, Sippi van der

  1981: Foar myn fielen in wente (dichtbondel), KFFB-nûmer 282, Net mear te krijen
 • Veenstra, Tsjits

  1979: Bauke en Broddelstje (berneboek 11-12) , KFFB-nûmer 255, Net mear te krijen
 • Veer, Akky van der

  1973: Read hier en reinwetter (roman) , KFFB-nûmer 175, Net mear te krijen
 • Vesaas, Tarjei

  2007: De fûgels(roman), KFFB-nûmer 443, Yn foarrie
 • Visscher, J.A.

  1978: De leafde giet nea ferlern (oersetting E. S. de Jong)(roman), KFFB-nûmer 226, Net mear te krijen
  1982: Sa'n heidekeardel (oersetting E.S. de Jong)(roman), KFFB-nûmer 288, Net mear te krijen
 • Visser, M.

  1964: De wûndere aventûren fan Prikke en Bokje (berneboek 11-12), KFFB-nûmer 81, Net mear te krijen
 • Visser, M.S.E.

  1960: Minne Simens en de Minnisten (biografy) , KFFB-nûmer 49, Net mear te krijen
 • Visser-Bakker, J.

  1972: De Readmûtskes (berneboek (6-7)), KFFB-nûmer 172, Net mear te krijen
 • Vries, H.Y. de

  1982: Oan de kant fan 'e mar(roman), KFFB-nûmer 297, Net mear te krijen
  1984: Bindert fan de blomkeboer (roman), KFFB-nûmer 309, Net mear te krijen
  1985: Tea (roman), KFFB-nûmer 320, Net mear te krijen
  1987: Stikeme Keimpe (roman), KFFB-nûmer 341, Net mear te krijen
  1991: In trochsetter(roman), KFFB-nûmer 365, Net mear te krijen
 • Vries, Theun de

  1994: Styfmem ierde(roman), KFFB-nûmer 377, Net mear te krijen
  1997: Paden fan it ferline(ferhalebondel), KFFB-nûmer 391, Yn foarrie
  1997: De bearejacht(ferhaal), KFFB-nûmer 394, Net mear te krijen
  2003: De soldaat dy't weromkaam(roman), KFFB-nûmer 425, Net mear te krijen
 • Waar, G.

  1955: Hylper jonges tusken Skier en Fet (histoarysk berneboek 11-12) , KFFB-nûmer 24, Net mear te krijen
 • Wagenaar, Hinne

  2012: Preken fan in tuorkefretter(prekebondel), KFFB-nûmer 474, Yn foarrie
 • Wagenaar, L

  1977: Teltsjes fan Omke (berneboek 7-8), KFFB-nûmer 222, Net mear te krijen
 • Wagenaar en oaren, Hinne

  1999: In eigen teology?(ferskaat), KFFB-nûmer 408, Net mear te krijen
 • Weening-Meijer, Dj.

  1957: Loslitte (roman) , KFFB-nûmer 28, Net mear te krijen
  1958: Rjochte paden (roman) , KFFB-nûmer 37, Net mear te krijen
  1958: Pleisterplakken (roman) , KFFB-nûmer 34, Net mear te krijen
  1959: Rjochte paden (roman, 2de printinge) , KFFB-nûmer 40, Net mear te krijen
  1979: Konfrontaasje (roman), KFFB-nûmer 253, Net mear te krijen
  1980: Loslitte-trilogy (roman), KFFB-nûmer 264, Net mear te krijen
  1980: Boustiennen(roman), KFFB-nûmer 266, Net mear te krijen
  1989: Oplôgjend fjoer (roman), KFFB-nûmer 352, Net mear te krijen
  1992: In betroubere wei (roman), KFFB-nûmer 370, Net mear te krijen
 • Weerd, M.W.H. de

  1964: Boartlik begjin (opsisferskes) , KFFB-nûmer 76, Net mear te krijen
 • Wege, Helga vom

  1977: Fryslân-Friesland (fotoboek) , KFFB-nûmer 214, Net mear te krijen
 • Werf, A. A. van der

 • Werf, A.A. van der

  1957: Yn 'e berm lâns (roman) , KFFB-nûmer 31, Net mear te krijen
  1959: Yn 'e berm lâns (roman, 2de printinge) , KFFB-nûmer 39, Net mear te krijen
  1959: Op 'en paad (roman) , KFFB-nûmer 38, Net mear te krijen
  1960: En de sé wie net mear (roman) , KFFB-nûmer 45, Net mear te krijen
  1962: In hânfol brieven fan Lipk Adema (roman) , KFFB-nûmer 63, Net mear te krijen
  1965: Troch de nacht fan soarch en smerten (trilogy fan By de wâl del', Yn 'e berm lâns' en Op 'en paad), KFFB-nûmer 89, Net mear te krijen
  1965: By de wâl del (roman), KFFB-nûmer 88, Net mear te krijen
  1966: De ramplesant (roman) , KFFB-nûmer 100, Net mear te krijen
  1973: By it lemieren(roman), KFFB-nûmer 174, Net mear te krijen
  1974: It flamjende moarnsrea(roman), KFFB-nûmer 183, Net mear te krijen
  1975: De kniper op 'e skine (roman) , KFFB-nûmer 194, Net mear te krijen
  1977: De wetterbreid (roman), KFFB-nûmer 212, Net mear te krijen
  1979: Driigjende loften (roman) , KFFB-nûmer 242, Net mear te krijen
  1979: God jowt gjin sifers(roman), KFFB-nûmer 240, Net mear te krijen
  1986: Heit lit my net gûle(roman), KFFB-nûmer 329, Net mear te krijen
 • Werf, Date van der

  1980: Draaiende doarren (roman), KFFB-nûmer 261, Net mear te krijen
 • Westra, Piter

  1990: De wei fan A nei A(roman), KFFB-nûmer 361, Net mear te krijen
 • Wiersma, D.G.

  2001: Der binne goede machten om ús hinne(prekebondel), KFFB-nûmer 416, Net mear te krijen
 • Wiersma, Doede

  2010: Wekker bliuwe! - in appèl foar elke dei (Bibelsk deiboek), KFFB-nûmer 460, Yn foarrie
 • Wiersma, Ds. Doede

 • Wiesel, Elie

  1995: De Nacht(roman), KFFB-nûmer 385, Net mear te krijen
  1999: Alle rivieren rinne nei see. Earste diel(autobiografy), KFFB-nûmer 400, Yn foarrie
  2000: Alle rivieren rinne nei see. Twadde diel(autobiografy), KFFB-nûmer 410, Yn foarrie
  2001: ... mar de see rekket nea net fol. Earste diel(autobiografy), KFFB-nûmer 414, Yn foarrie
  2002: ... mar de see rekket nea net fol. Twadde diel(autobiografy), KFFB-nûmer 419, Yn foarrie
  2002: De Nacht De Dage De Dei(roman), KFFB-nûmer 423, Yn foarrie
  2006: De stêd fan it lok(roman), KFFB-nûmer 442, Yn foarrie
  2009: Twiljocht(roman), KFFB-nûmer 453, Yn foarrie
 • Wolsum, Tsjalling fan

  1984: Fjouwer op it spoar(berneboek), KFFB-nûmer 315, Net mear te krijen
  1985: Fryske Tsjerk yn Frânske tsjinst(berneboek), KFFB-nûmer 324, Net mear te krijen
  1986: Om frijdom(berneboek), KFFB-nûmer 333, Net mear te krijen
  1987: Swier sulver(roman), KFFB-nûmer 340, Net mear te krijen
  1990: Tiden hawwe tiden(roman), KFFB-nûmer 357, Net mear te krijen
  1991: Dûbele striid(roman), KFFB-nûmer 368, Net mear te krijen
 • Wumkes, G.A.

  1938: It Fryske Réveil (tsjerkeskiednis) , KFFB-nûmer 5, Net mear te krijen
 • Wybenga, A.M.

  1937: It Soenhûs, (histoarysk ferhaal) , KFFB-nûmer 3, Net mear te krijen
  1970: Alderheljen (blomlêzing troch D.G. Wiersma)), KFFB-nûmer 144, Net mear te krijen
 • Wynsma, Engele

  1970: Wynfearren (dichtbondel) , KFFB-nûmer 140, Net mear te krijen
 • Zantema, J.W.

  1965: Bliid boadskip (bernebibel foar lytskes), KFFB-nûmer 91, Net mear te krijen
  1976: Bliid Boadskip (bernebibel foar lytskes, 2de printinge) , KFFB-nûmer 200, Net mear te krijen
  1983: Bliid Boadskip (bernebibel foar lytskes, 3de printinge) , KFFB-nûmer 300, Net mear te krijen
 • Zijlstra, Jaap

  1999: Takomst(meditaasjes), KFFB-nûmer 402, Net mear te krijen

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign