Skriuwers

Sortearje op namme
 • Abma, G.

  Learaar skiednis en Frysk. Debutearre as romanskriuwer mei ‘De útfanhuzer' (1962) by de KFFB (nû. 62) Promovearre ta dr. yn 1980 op it proefskrift ‘Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland.'
  1962: De útfanhuzer (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 62, útferkocht
  1969: De gersridders(útferkocht), KFFB-nûmer 136, útferkocht
 • Akkerman, Paulus

  1954: De maitiid fan it libben (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 21, útferkocht
  1957: Johannes en syn maten(útferkocht), KFFB-nûmer 32, útferkocht
  1964: De lêste fan de Kampenaers (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 75, útferkocht
  1965: Doarp sûnder takomst(útferkocht), KFFB-nûmer 90, útferkocht
  1965: Ek mar minsken(útferkocht), KFFB-nûmer 85, útferkocht
  1968: It roer út hannen (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 128, útferkocht
  1972: In haven bisyld (útferkocht), KFFB-nûmer 163, útferkocht
  1977: Ek mar minsken(útferkocht), KFFB-nûmer 218, útferkocht
  1995: Wat wie 't wat(útferkocht), KFFB-nûmer 384, útferkocht
 • Akkerman, S.P.

  Winkelman. Skriuwer fan benammen Hollânsktalige romans. Debutearre yn it Frysk mei In swalker komt thús' (1936) by de KFFB (nû. 2).
  1936: In swalker komt thús(útferkocht), KFFB-nûmer 2, útferkocht
 • Alzum, Teatske

  Winkelfrou. Publisearre koarte ferhalen yn û. o. It Heitelân, De Stim fan Fryslân en it Friesch Dagblad, dy't gearbrocht waarden yn ‘Diggels' (1965). Har iennige roman, ‘Iepen finsters' waard nei har dea ek útjûn troch de KFFB.
  1963: Iepen finsters (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 70, útferkocht
  1965: Diggels(útferkocht), KFFB-nûmer 92, útferkocht
  1978: Boete dwaen (útferkocht), KFFB-nûmer 228, útferkocht
 • Annema, Froukje

  Beukerliedster en part-time sjoernaliste. Skreau koarte ferhalen en fraachpetearen yn û.o. Frysk en Frij en Friesland Post, en fierder berneboeken, poëzy, toanielstikken en ienakters en in tal romans.
  1983: Gjin flat foar Jelke (útferkocht), KFFB-nûmer 304, útferkocht
  1984: It slot yn 'e sleat(útferkocht), KFFB-nûmer 313, útferkocht
  1984: Snypsnaren (útferkocht), KFFB-nûmer 316, útferkocht
  1985: Snypsnaren (útferkocht), KFFB-nûmer 321, útferkocht
 • Apperloo, M.

  Underwizer en letter provinsjaal amtner. Skreau ûnderwiis-metoaden en Hollânsktalige romans. ‘Yn Gods takomst' (KFFB nû. 66) is syn iennige Fryske roman.
  1963: Yn God takomst(útferkocht), KFFB-nûmer 66, útferkocht
 • Ashton, Kate

  2004: Teatske Alzum har wrâld (oersetting Jacobus Knol)(útferkocht), KFFB-nûmer 430, útferkocht
 • Bakker, Th.

  Haad fan 'e kristlike basisskoalle yn Stiens. Publisearre jierrenlang yn De Stim fan Fryslân en yn De Stiennen Man artikels oer it Kristlik leauwen en it Fries-wêzen
  1976: Fryslân foar Kristus (útferkocht), KFFB-nûmer 207, útferkocht
  1976: Kristus foar Fryslân(útferkocht), KFFB-nûmer 199, útferkocht
  1977: It heitelân, hjirûnder, dêrboppe (útferkocht), KFFB-nûmer 223, útferkocht
  1977: Groen van Prinsterer neifolge(útferkocht), KFFB-nûmer 211, útferkocht
  1978: Doe en no, kristlik-frysk (útferkocht), KFFB-nûmer 238, útferkocht
  1979: Fjirtich jier kristlik-fryske striid(útferkocht), KFFB-nûmer 259, útferkocht
  1981: Oan de ein ta: kristlik-frysk (útferkocht), KFFB-nûmer 286, útferkocht
  1982: Leafde en fijânskip op it fryske taalfjild(útferkocht), KFFB-nûmer 293, útferkocht
 • Bakker-Veninga, W.

  Boerinne yn Nijlân. Skreau koarte ferhalen yn it Friesch Dagblad. Debutearre as romanskriuwster yn 1983 mei ‘Gitten yn goud' (KFFB nû. 302).
  1983: Gitten yn goud (útferkocht), KFFB-nûmer 302, útferkocht
  1985: Der is mear ûnder de sinne (útferkocht), KFFB-nûmer 323, útferkocht
  1986: Mei skea en mei skande(útferkocht), KFFB-nûmer 334, útferkocht
  1989: Foar dûbeltsje âld guod (útferkocht), KFFB-nûmer 354, útferkocht
  1992: Maleur mei it skaai(útferkocht), KFFB-nûmer 371, útferkocht
  1993: De rôzebuert(útferkocht), KFFB-nûmer 374, útferkocht
 • Bangma, Jelle

  Underwizer û.o. op Curaçao en no ûnderwiisbegelieder by it MSU. Skriuwer fan koarte ferhalen, gedichten, berneboeken en bernepoëzy.
  1988: Wjukslach yn wifelljocht(útferkocht), KFFB-nûmer 344, útferkocht
  1990: Snoes de poes(útferkocht), KFFB-nûmer 362, útferkocht
 • Berg, Diny van den

  1963: Seis nachtsjes sliepe(útferkocht), KFFB-nûmer 68, útferkocht
 • Bilker, J.

  Underwizer.
  1959: Boppe de wolken(útferkocht), KFFB-nûmer 44, útferkocht
 • Bloem, I.E.

  2020: Eudaimoania(roman), KFFB-nûmer 503, útferkocht
 • Boelens, Corry

  2004: Paadsikers(roman), KFFB-nûmer 433, by de Afûk te keap
  2012: Wa fertelt de takomst?(roman), KFFB-nûmer 475, by de Afûk te keap
 • Boer, M.L. de

  Underwizer en haad fan de kristlike skoalle yn Wommels. Dêrnei godstsjinstlearaar oan de Pabo yn Snits en dûmny fan de Herf. gemeente Boksum c.a. Hy publisearre boekjes mei protestantske humor en wurke mei oan ferskate deiboeken en godstsjinstmetoaden en in doarpskiednis fan Easterein.
  1970: Minskestriid, minskelibben, út de histoarje fan Hinnaerderadiel(útferkocht), KFFB-nûmer 138, útferkocht
 • Boer, Ryk de

  1967: Dat hwat bynt (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 110, útferkocht
  1971: Konflikten (útferkocht), KFFB-nûmer 151, útferkocht
  1973: De Salverda-froulju (útferkocht), KFFB-nûmer 176, útferkocht
  1974: Befke (útferkocht), KFFB-nûmer 187, útferkocht
  1975: As in blêd (útferkocht), KFFB-nûmer 195, útferkocht
  1979: Yn 'e wieling(útferkocht), KFFB-nûmer 249, útferkocht
 • Boersma, Truus

  1980: Want machtiger binne har bern (útferkocht), KFFB-nûmer 271, útferkocht
  1982: Har bern (útferkocht), KFFB-nûmer 298, útferkocht
 • Boorsma, T.

  1977: Fan streupers en sneupers (útferkocht), KFFB-nûmer 220, útferkocht
  1979: Aventoer mei ynbrekkers (útferkocht), KFFB-nûmer 257, útferkocht
 • Bootsma, Gosse

  2006: Razzia yn 'e Ripen - deiboek fan Gosse Bootsma, 1945(útferkocht), KFFB-nûmer 439, útferkocht
 • Bosch, Atze

  2009: Alles op syn tiid(útferkocht), KFFB-nûmer 451, útferkocht
  2012: Neilêzing(lietebondel/dichtbondel), KFFB-nûmer 476, by de Afûk te keap
 • Brattinga, T.

  1964: De stadige leafde fan Fetsje (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 80, útferkocht
 • Breuker, Ph. H.

  Literatuer-kundige oan de Fryske Akademy, heechlearaar Fryske taal- en letterkunde oan 'e universiteit fan Leien en Amsterdam. Promovearre yn 1989 oan 'e VU op 'It wurk fan Gysbert Japix.
  1967: Skoalmaster fan Boazum (histoaryske stúdzje)(útferkocht), KFFB-nûmer 108, útferkocht
 • Broere, P.

  1978: Om Lutske, it kantinefamke(útferkocht), KFFB-nûmer 233, útferkocht
 • Brouwer, Abe

  Strjitmakker, toanielspiler en lieder fan in toanielselskip. Debutearre yn 1941 as romanskriuwer mei ‘De Gouden Swipe' dat 14 kear op 'e nij printe waard en ek ferfilme is. Der soe noch mannich roman en ferhalebondel op folgje. It berneboek Siderius, de granaet ferskynde foar it earst yn 1941.
  1971: Siderius de Granaet (útferkocht), KFFB-nûmer 158, útferkocht
  1973: Siderius de Granaet (útferkocht), KFFB-nûmer 182, útferkocht
 • Brouwer, Gerben

  Underwizer. Syn earste dichtbondel, ‘Weagen' ferskynde yn 1934. Nei syn pensionearring hat er meiwurke oan it ferfryskjen fan it ‘Liedboek voor de Kerken'. Foar de sammelbondel ‘Ljochte nachten', dy't foar de helte bestiet út oersettingen, krige er yn 1984 postúm de Dr. Obe Postmapriis.
  1968: De weagen oer (dichtbondel)(útferkocht), KFFB-nûmer 116, útferkocht
 • Buma e. o., W.J.

  Wie heechlearaar Frysk en Goatysk oan ‘e Ryksuniversiteit te Grins. Hy publisearre gâns op it mêd fan it Aldfrysk.
  1996: De fjouwer Evangeeljes(útferkocht), KFFB-nûmer 388, útferkocht
 • Bunyan, John

  Ingelsk skriuwer fan stichtlike wurken, dy't him ûnstjerlik makke mei it skriuwen fan ‘The Pilgrims' progress' (1678, twadde diel 1685), dat yn gâns talen oerset is. Hy wie ek preker by de Baptistegemeente fan Bedford.
  1953: Pylgerreize (oersetting G.A. Wumkes)(útferkocht), KFFB-nûmer 18, útferkocht
 • Conan Doyle, Arthur

  Sir Arthur Conan Doyle wie de skepper fan it detektive-duo Sherlock Holmes en dr. Wayson, dêr't er 4 roman en 56 koarte ferhalen oer skreau, dy't tusken 1881 en 1927 yn Ingelân publisearre waarden.
  1960: De houn fan 'e Baskervilles (detektive, oersetting Inne de Jong)(útferkocht), KFFB-nûmer 46, útferkocht
 • Cuperus, Johannes

  1966: Wy hawwe gjin goud (dichtbondel)(útferkocht), KFFB-nûmer 101, útferkocht
 • Cuperus, W.

  Boere-arbeider, terpgraver, lapkekeapman en winkelman en letter meteropnimmer fan it PEB te Marrum. Hy debutearre yn 1933 ûnder it pseudonym Bauke fan Skeanebûrren. Der soenen sa'n 15 romans, 5 toanielstikken, 2 berneboeken en tsientallen ferhalen fan him ferskine.
  1941: De gouden tried I (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 8, útferkocht
  1942: De gouden tried II (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 9, útferkocht
  1958: Striid en segen (autobiografyske roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 35, útferkocht
  1965: De sierlike kroan (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 83, útferkocht
  1982: De gouden tried (útferkocht), KFFB-nûmer 299, útferkocht
 • Dam, Geartsje

  1979: Mei myn hiele hert (2e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 248, útferkocht
  1979: By no en by dan (útferkocht), KFFB-nûmer 247, útferkocht
  1979: Mei myn hiele hert (gebeden, loflieten en belidenissen)(útferkocht), KFFB-nûmer 245, útferkocht
 • Damsma, Pyt

  1980: Wa't earen hat (útferkocht), KFFB-nûmer 262, útferkocht
  1982: Stimmen dy't roppe (útferkocht), KFFB-nûmer 292, útferkocht
  1986: Jimme en ik(útferkocht), KFFB-nûmer 328, útferkocht
  1988: Oars en net oars(útferkocht), KFFB-nûmer 346, útferkocht
 • Dokkum e.o., L.

  1968: Yn it span(útferkocht), KFFB-nûmer 127, útferkocht
 • Dotinga, Jan

  Underwizer op ferskate plakken yn Fryslân en fan 1969 oant 1995 haad fan de kristlike skoalle te Droegeham. Der ferskynden sa'n 15 dichtbondels fan syn hân. Fierders makke er oersettingen en wurke er mei oan ferskate sammelbondels.
  1966: Notysjes (dichtbondel)(útferkocht), KFFB-nûmer 103, útferkocht
  1966: Nei oanlieding (dichtbondel)(útferkocht), KFFB-nûmer 102, útferkocht
  1979: Nou't Hy de hichte hat (gebeden, fersen en belidenissen)(útferkocht), KFFB-nûmer 252, útferkocht
  1988: Sêft wurdt de hurde domme dei (útferkocht), KFFB-nûmer 349, útferkocht
  2000: De stilte is folrûn(útferkocht), KFFB-nûmer 407, útferkocht
  2006: Fan bern, klúnkoek en tsjerken(útferkocht), KFFB-nûmer 440, útferkocht
 • Douma, Geartsje

  2002: Sjongersfeest(lietebondel/dichtbondel), KFFB-nûmer 424, by de Afûk te keap
 • Douma-Oostra, B.

  1961: Libbenswoune (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 56, útferkocht
 • Duursma, Swaantsje

  Húsfrou. Wenne earst yn Wynjewâld en no yn Burgum. Hja publisearre har fersen yn û.o. De Friese Koerier, Frysk en Frij, De Friese Kerkbode en de Fleanende Krie. Der binne oant no ta fjouwer dichtbondels fan har ferskynd.
  1985: Foar dei en foar dage (útferkocht), KFFB-nûmer 322, útferkocht
  1987: Der stiet in spylman foar de doar(útferkocht), KFFB-nûmer 338, útferkocht
  1991: Skientme rûnom (útferkocht), KFFB-nûmer 363, útferkocht
 • Dykstra, Albert

  1983: Untwyk (útferkocht), KFFB-nûmer 301, útferkocht
 • Elgersma, Klaas

  2021: Koartsluting op it Swynserhûs(roman), KFFB-nûmer 506, by de Afûk te keap
 • Elzinga, Rein


  Pseudoniem van: E.S. de Jong
  1968: Op 'e bank(útferkocht), KFFB-nûmer 119, útferkocht
 • Eykman, Karel

  1998: Wurd foar Wurd(útferkocht), KFFB-nûmer 10002, útferkocht
 • Faber, Hein F.

  1961: De wûndere reis fan it s.s. Amelân(útferkocht), KFFB-nûmer 59, útferkocht
  1966: De jonges fan 'e Walfiskfarder(útferkocht), KFFB-nûmer 99, útferkocht
  1971: Lâns it paed fan de Voyageurs(útferkocht), KFFB-nûmer 159, útferkocht
 • Fear, Ypk fan der


  Pseudoniem van: Lipkje Post-Beuckens
  Underwizeres, skriuwster fan ferhalen, novellen, berneboeken, toanielstikken en benammen (histoaryske) romans. Debutearre yn 1943 mei de novelle 'Utskot'. Hja wurke ûnder ferskillende nammen mei oan kranten en tydskriften en neamde har as dichteres Ella Wassenaer. Se krige yn 1979 de Gysbert Japikspriis foar har hiele oeuvre.
  1968: De man mei it famke (novelle)(útferkocht), KFFB-nûmer 126, útferkocht
  1970: Ien lyk minder(útferkocht), KFFB-nûmer 139, útferkocht
 • Feddema, Pier

  1955: Brekkende brânning (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 23, útferkocht
  1959: Gods terskflier (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 42, útferkocht
 • Feenstra, S.

  1969: Koudum yn myn bernejierren (doarpsskiednis)(útferkocht), KFFB-nûmer 133, útferkocht
 • Ferskate skriuwers

  1939: Fan leed en lok(útferkocht), KFFB-nûmer 6, útferkocht
  1947: Sa't it lân opjowt(útferkocht), KFFB-nûmer 10, útferkocht
  1959: Blide stimmen(útferkocht), KFFB-nûmer 43, útferkocht
  1971: Skrael Earesalút (útferkocht), KFFB-nûmer 161, útferkocht
  1974: Ljocht (útferkocht), KFFB-nûmer 188, útferkocht
  1985: Blide stimmen(útferkocht), KFFB-nûmer 318, útferkocht
  1986: Fertel en fier it feest(útferkocht), KFFB-nûmer 332, útferkocht
  1998: Untfermje Jo... (útferkocht), KFFB-nûmer 401, útferkocht
  2003: Willem Tjerkstra -- Gysbert Japicxpriis 2003(útferkocht), KFFB-nûmer 428, útferkocht
  2008: Wylde Goes -- Lieten út Glasgow en Iona(lietebondel/dichtbondel), KFFB-nûmer 449, op foarried
  2010: Tinkskrift 75 jier Kristlik Fryske FolksBibleteek 1934-1984-2009(tinkboek), KFFB-nûmer 459, op foarried
  2011: It heechste wurd - Bibel foar bern(bibel/bernebibel/bibelsk deiboek), KFFB-nûmer 468, op foarried
  2014: It achtslaan wurdich(útferkocht), KFFB-nûmer 483, útferkocht
 • Gaestmar, Jan fan 'e

  1979: Idske Galama (útferkocht), KFFB-nûmer 251, útferkocht
 • Galiën, S.M. van der

  1948: Boerefolk (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 13, útferkocht
  1957: Wiger en it finkje(útferkocht), KFFB-nûmer 29, útferkocht
  1962: De sâltsek(útferkocht), KFFB-nûmer 65, útferkocht
  1963: Dit keningsbern (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 69, útferkocht
  1965: Flitspylk, de Yndianejonge(útferkocht), KFFB-nûmer 86, útferkocht
  1969: Swarte keap(útferkocht), KFFB-nûmer 131, útferkocht
  1972: It geheim fan de Buffelkop (útferkocht), KFFB-nûmer 168, útferkocht
  1981: Och Siberen (útferkocht), KFFB-nûmer 277, útferkocht
 • Geartsma, Jante

  1965: Pauwe-state(útferkocht), KFFB-nûmer 84, útferkocht
  1976: Herman fan twaheech(útferkocht), KFFB-nûmer 205, útferkocht
  1978: Hindrik fan 'e mûne (útferkocht), KFFB-nûmer 229, útferkocht
  1980: Elske en it elfke(útferkocht), KFFB-nûmer 268, útferkocht
  1983: Pytsje rêdt it op(útferkocht), KFFB-nûmer 305, útferkocht
  1985: Sije sneuper en Sible speurhûn (útferkocht), KFFB-nûmer 325, útferkocht
 • Gietema, J.Y.

  1975: De útfiner (útferkocht), KFFB-nûmer 193, útferkocht
 • Goot, J. van der

  1978: Skoallibben yn Tytsjerk (útferkocht), KFFB-nûmer 236, útferkocht
  1984: Slomjende krêften (útferkocht), KFFB-nûmer 317, útferkocht
 • Grün, Anselm

  2014: Wy, dy't bidde (oersetting Jacobus Knol)(útferkocht), KFFB-nûmer 482, útferkocht
 • Guggenheim, Alexandra

  2017: De skilderesse fan de fjoerstoarm (oersetting Jacobus Knol)(roman), KFFB-nûmer 493, by de Afûk te keap
  2019: De skilderslearling (oersetting Corry Boelens)(roman), KFFB-nûmer 501, by de Afûk te keap
 • Haaima-Hoekstra, M.

  1975: It jonge libben (útferkocht), KFFB-nûmer 191, útferkocht
  1977: Piter Propke(útferkocht), KFFB-nûmer 219, útferkocht
 • Haan, H. de

  1937: Lytse Auke(útferkocht), KFFB-nûmer 4, útferkocht
  1969: Hwa wie Wumkes?(útferkocht), KFFB-nûmer 134, útferkocht
 • Haan, J. de

  1982: It Fryske findel (útferkocht), KFFB-nûmer 295, útferkocht
 • Halen, J. van

  1965: Jo hawwe sels de leije (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 94, útferkocht
  1967: Fêst en dochs los (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 106, útferkocht
  1972: Beltsje en Bûntsje(útferkocht), KFFB-nûmer 170, útferkocht
 • Halma, Y.K.

  1967: Ljochtsjende kimen (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 109, útferkocht
 • Haringa, Harmen

  1979: Wylde blommen(útferkocht), KFFB-nûmer 260, útferkocht
  1983: Fuotprinten(útferkocht), KFFB-nûmer 308, útferkocht
 • Harsta, Harm

  1968: Blêdswylsel fan it Bolwurk (dichtbondel)(útferkocht), KFFB-nûmer 122, útferkocht
 • Heeringa, Anna

  1979: Bûkelbeestjes (útferkocht), KFFB-nûmer 250, útferkocht
 • Heeringa-Seepma, H.

  1960: Sa'n koartkop(útferkocht), KFFB-nûmer 47, útferkocht
  1961: It reade kraeltsje(útferkocht), KFFB-nûmer 58, útferkocht
  1964: Rikke de kikkert(útferkocht), KFFB-nûmer 77, útferkocht
  1965: Martsje lit it net sitte(útferkocht), KFFB-nûmer 87, útferkocht
  1967: Martsje koe it net witte(útferkocht), KFFB-nûmer 111, útferkocht
  1969: Martsje it libben yn 'e mjitte(útferkocht), KFFB-nûmer 135, útferkocht
  1970: Martsje lit it net sitte (2e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 141, útferkocht
  1971: Fuort mei de geit(útferkocht), KFFB-nûmer 156, útferkocht
  1972: Meindert wurdt man (útferkocht), KFFB-nûmer 167, útferkocht
  1974: Ik en myn memmen(útferkocht), KFFB-nûmer 186, útferkocht
  1975: It aventûr fan Swartsturtsjes(útferkocht), KFFB-nûmer 197, útferkocht
  1976: Hwerom? Hwerta?(útferkocht), KFFB-nûmer 202, útferkocht
  1978: Wêr is Harke?(útferkocht), KFFB-nûmer 232, útferkocht
  1979: Martsje trilogy (útferkocht), KFFB-nûmer 241, útferkocht
  1980: It apelwyfke(útferkocht), KFFB-nûmer 263, útferkocht
  1981: Fernanda wurdt plysje (útferkocht), KFFB-nûmer 285, útferkocht
  1982: By ús yn Eastrum (doarpsskiednis)(útferkocht), KFFB-nûmer 290, útferkocht
  1984: Hylkje (útferkocht), KFFB-nûmer 312, útferkocht
  1987: It griene huodsje(útferkocht), KFFB-nûmer 343, útferkocht
  1988: Wêrhinne Hylkje?(útferkocht), KFFB-nûmer 347, útferkocht
  1989: It hinkelbist(útferkocht), KFFB-nûmer 356, útferkocht
  1991: Yn foar en tsjin(útferkocht), KFFB-nûmer 366, útferkocht
  1992: Sibe(útferkocht), KFFB-nûmer 372, útferkocht
 • Heldoorn-Huisman, A.J.

  1977: Lyske flapút (útferkocht), KFFB-nûmer 208, útferkocht
 • Hempenius, Lys

  1972: Libbenslang (útferkocht), KFFB-nûmer 165, útferkocht
 • Hemrica, Welmoed

  1952: Konduktrise (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 17, útferkocht
  1954: Folk yn 'e bus (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 20, útferkocht
 • Hester

  1981: Tichelwurk (útferkocht), KFFB-nûmer 272, útferkocht
 • Hibma, Tytsje

  2010: Puzzelstikjes(lietebondel/dichtbondel), KFFB-nûmer 464, by de Afûk te keap
 • Hijum, Ep van

  1994: Fan bleate sokken en kaugomkoppen(útferkocht), KFFB-nûmer 379, útferkocht
 • Holtrop, Anneke

  1991: In ûnferjitlike fakânsje(útferkocht), KFFB-nûmer 367, útferkocht
  1997: It riedsel fan de pôle(útferkocht), KFFB-nûmer 397, útferkocht
 • Holtrop, Benny

  1989: Fuorgen yn mul sân(útferkocht), KFFB-nûmer 350, útferkocht
  1993: In appel foar ûnderweis(útferkocht), KFFB-nûmer 376, útferkocht
 • Hoogeveen, H.

  1973: Tsjerk Hiddes(útferkocht), KFFB-nûmer 180, útferkocht
  1975: De jonge út it Paradyske(útferkocht), KFFB-nûmer 196, útferkocht
  1976: De spulbrekker(útferkocht), KFFB-nûmer 203, útferkocht
  1977: De spulbrekker (útferkocht), KFFB-nûmer 209, útferkocht
  1978: De neiklap (útferkocht), KFFB-nûmer 224, útferkocht
  1980: Bileäm en de ingel(útferkocht), KFFB-nûmer 265, útferkocht
  1980: As de diken brekke(útferkocht), KFFB-nûmer 267, útferkocht
  1981: Mei de kop yn 'e wyn (útferkocht), KFFB-nûmer 283, útferkocht
  1984: Heidens út it fean (útferkocht), KFFB-nûmer 311, útferkocht
 • Hoogstins, J.T.

  1984: It daget yn 'e dize (útferkocht), KFFB-nûmer 314, útferkocht
 • Hooijenga, Hedzer T.

  2009: Unrêst op Sumarreheide(útferkocht), KFFB-nûmer 454, útferkocht
  2011: De man fan tolve heech(roman), KFFB-nûmer 466, by de Afûk te keap
 • Illyés, Gyula

  1968: Dêr't tyranny is... (oersetting E.S. de Jong, 2e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 130, útferkocht
  1968: Dêr't tyranny is... (oersetting E.S. de Jong)(útferkocht), KFFB-nûmer 129, útferkocht
 • Jager - van der Zee, Tineke de

  2008: Goedfrou foar it libben(útferkocht), KFFB-nûmer 447, útferkocht
  2012: De bosklju(roman), KFFB-nûmer 472, by de Afûk te keap
  2013: Kiloknaller(roman), KFFB-nûmer 479, by de Afûk te keap
 • Jansma, Klaas

  1995: Om Teatske(útferkocht), KFFB-nûmer 386, útferkocht
  1997: De fermisten(útferkocht), KFFB-nûmer 396, útferkocht
  1999: De slach om Transkei(útferkocht), KFFB-nûmer 403, útferkocht
 • Janzen, Menno

  2001: Wa fan de twa(útferkocht), KFFB-nûmer 413, útferkocht
 • Johnson, James Weldon

  1997: Gods tromboanes (oersetting Jan Dotinga)(útferkocht), KFFB-nûmer 393, útferkocht
 • Jong, Anny de

  1981: Flinterfyn flues fan wearde (útferkocht), KFFB-nûmer 281, útferkocht
  1990: Nettsjinsteande (útferkocht), KFFB-nûmer 360, útferkocht
  2010: waarmte in wurd(lietebondel/dichtbondel), KFFB-nûmer 463, by de Afûk te keap
 • Jong, Boukje Tsjerkje de

  1977: Leafde in wurd (útferkocht), KFFB-nûmer 221, útferkocht
  1978: Leafde in wurd (2e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 225, útferkocht
  1985: Flinter fan hope(útferkocht), KFFB-nûmer 330, útferkocht
 • Jong, E.S. de

  1947: Fan in einekoer, in poepetoer en in lulke boer (útferkocht), KFFB-nûmer 11, útferkocht
  1950: Ilke Fokkes (roman fan in kloklieder)(útferkocht), KFFB-nûmer 15, útferkocht
  1955: De pommerant(útferkocht), KFFB-nûmer 22, útferkocht
  1959: It bigoun op Bolletongersdei(útferkocht), KFFB-nûmer 41, útferkocht
  1960: Fan in einekoer, in poepetoer en in lulke boer (2e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 48, útferkocht
  1965: Eintsje(útferkocht), KFFB-nûmer 93, útferkocht
  1970: Koekyntsjes (útferkocht), KFFB-nûmer 148, útferkocht
  1971: De moard op Kromherne(útferkocht), KFFB-nûmer 160, útferkocht
  1971: Boalsert bisjoen en bisongen(útferkocht), KFFB-nûmer 153, útferkocht
  1975: Troch it Lauwerseach / Deur 't Lauwersoog(útferkocht), KFFB-nûmer 189, útferkocht
  1984: Prikguod (útferkocht), KFFB-nûmer 310, útferkocht
 • Jong, H. de

  1953: Trude, roman fan in hynder(útferkocht), KFFB-nûmer 19, útferkocht
  1957: Trude, roman fan in hynder (2e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 30, útferkocht
  1966: En de tijen komme en gean(útferkocht), KFFB-nûmer 98, útferkocht
  1970: Yn it sicht fan de Aldehou (útferkocht), KFFB-nûmer 146, útferkocht
  1973: Kar út 'e romte (útferkocht), KFFB-nûmer 178, útferkocht
  1976: Trude, roman fan in hynder (3e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 206, útferkocht
 • Jong, J.D. de

  1972: Jo hawwe myn kleijen yn dounsjen foroare (útferkocht), KFFB-nûmer 173, útferkocht
 • Jong, Jan de

  1978: Libbensskaed (útferkocht), KFFB-nûmer 227, útferkocht
 • Jong, P. de

  1947: De blom út 'e reidfjilden(útferkocht), KFFB-nûmer 12, útferkocht
  1951: Heidebern (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 16, útferkocht
  1970: De blom út 'e reidfjilden (útferkocht), KFFB-nûmer 147, útferkocht
  1976: Heidebern (útferkocht), KFFB-nûmer 204, útferkocht
 • Jongema, Frouk

  1966: Triedden út in poarperen tiid (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 97, útferkocht
 • Jongsma-de Jong, Nelly

  2014: Brief út it ferline(roman), KFFB-nûmer 484, by de Afûk te keap
  2016: Moard út it ferline(útferkocht), KFFB-nûmer 488, útferkocht
  2022: Hilde - ferstjitten(roman), KFFB-nûmer 510, by de Afûk te keap
  2024: Fêstichheid(roman), KFFB-nûmer 516, ferskynt yn juny
 • Jonker, Siem

  2016: Siems Sirkelgong(útferkocht), KFFB-nûmer 490, útferkocht
 • Jonkman, Geart

  1967: Tusken dream en dea(útferkocht), KFFB-nûmer 107, útferkocht
  1968: Master E (novelle)(útferkocht), KFFB-nûmer 118, útferkocht
 • Jousma, A.

  1963: It twadde lân (dichtbondel)(útferkocht), KFFB-nûmer 67, útferkocht
  1968: Faes efter glês (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 112, útferkocht
  1974: Dûmny's twilling (útferkocht), KFFB-nûmer 184, útferkocht
  1975: Wibe professor (útferkocht), KFFB-nûmer 192, útferkocht
  1981: De pleats oan 'e feart (útferkocht), KFFB-nûmer 276, útferkocht
 • Kalma, J.J.

  1963: Om Gysbert Japiks hinne (histoaryske stúdzje)(útferkocht), KFFB-nûmer 71, útferkocht
 • Kiestra, D.H.

  1968: De Spreuken fan Salomo (dichtbondel)(útferkocht), KFFB-nûmer 124, útferkocht
  1968: Rykdom noch earmoede (berime Spreuken III)(útferkocht), KFFB-nûmer 115, útferkocht
  1968: In wurd fan frede (berime Spreuken II)(útferkocht), KFFB-nûmer 114, útferkocht
  1968: Better as robinen (berime Spreuken I)(útferkocht), KFFB-nûmer 113, útferkocht
  1970: De Buorskip - Ien wike útbuorren I (útferkocht), KFFB-nûmer 145, útferkocht
  1971: De Toartels - Ien wike útbuorren II (útferkocht), KFFB-nûmer 149, útferkocht
 • Kipling, Rudyard

  1968: De Mary Gloster (oersetting Sjoerd Spanninga)(útferkocht), KFFB-nûmer 121, útferkocht
 • Klinkhaemer, Peggy

  1985: Gjin moarn dy't de jûn ken (útferkocht), KFFB-nûmer 319, útferkocht
  1987: Jildou fan de Wylgepleats(útferkocht), KFFB-nûmer 335, útferkocht
  1991: Fierder as de kimen(útferkocht), KFFB-nûmer 364, útferkocht
  1993: De boer fan it Jolderenhôf(útferkocht), KFFB-nûmer 375, útferkocht
 • Kloosterman, Simke

  1940: De Hoara's fan Hastings (2e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 7, útferkocht
  1963: De Hoara's fan Hastings (5e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 74, útferkocht
  1978: De Hoara's fan Hastings (6e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 230, útferkocht
 • Knol, Jacobus

  Yn 1995 brocht de KFFB syn earste roman út ûnder it pseudonym Styntsje Piters.
  1979: Sa gong it mei Jezus (Mattéus 26-28 yn ienfâldich Frysk)(útferkocht), KFFB-nûmer 244, útferkocht
  1979: Jezus komt yn 'e wrâld (Lukas 1:1 - 2:20 yn ienfâldich Frysk)(útferkocht), KFFB-nûmer 258, útferkocht
  1996: In earsten dragonder(útferkocht), KFFB-nûmer 390, útferkocht
  1997: In opwinend fraachteken(útferkocht), KFFB-nûmer 392, útferkocht
  1998: Tusken Boedapest en Burgerheide(útferkocht), KFFB-nûmer 399, útferkocht
 • Kooistra, G.Tsj.

  1960: De grouwe sûkerpar (2e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 53, útferkocht
  1960: Heit(útferkocht), KFFB-nûmer 52, útferkocht
  1960: Mem(útferkocht), KFFB-nûmer 51, útferkocht
 • Kroes, Tine

  1980: Ienris op in dei(útferkocht), KFFB-nûmer 269, útferkocht
 • Kuiper, Th.

  1956: Op 'e drompel (útferkocht), KFFB-nûmer 27, útferkocht
  1961: De wei, dy't ik net gean wol (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 54, útferkocht
  1964: De gouden poarte (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 78, útferkocht
  1968: De greate sûnde (histoaryske roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 125, útferkocht
  1971: Fjirtsjin dagen (útferkocht), KFFB-nûmer 152, útferkocht
  1974: Lette bikentenis(útferkocht), KFFB-nûmer 185, útferkocht
  1977: Op reis nei Jeruzalim (útferkocht), KFFB-nûmer 217, útferkocht
  1981: Ik mocht net leafhawwe(útferkocht), KFFB-nûmer 273, útferkocht
  1982: De ferhoalen wierheid(útferkocht), KFFB-nûmer 294, útferkocht
  1983: In lyk by peal alve (útferkocht), KFFB-nûmer 307, útferkocht
  1986: De leafde kin net swije (útferkocht), KFFB-nûmer 326, útferkocht
  1988: De harmeling(útferkocht), KFFB-nûmer 345, útferkocht
  1990: Taast yn it ferline (útferkocht), KFFB-nûmer 359, útferkocht
  1992: By de wyn op(útferkocht), KFFB-nûmer 369, útferkocht
  1992: De tocht útriden(útferkocht), KFFB-nûmer 373, útferkocht
 • Lanting, Tsjerk

  1990: Grien is it gers(útferkocht), KFFB-nûmer 358, útferkocht
 • Lautenbach, S.

  1958: De ûndogenske Klaverfjouwer(útferkocht), KFFB-nûmer 36, útferkocht
 • Leemburg, Jeltsje

  1975: Hwer is it lok? (útferkocht), KFFB-nûmer 190, útferkocht
  1979: As it hert iepengiet (útferkocht), KFFB-nûmer 243, útferkocht
 • Lenoir, Frédéric

  2015: It Geheim (oersetting Jacobus Knol)(roman), KFFB-nûmer 486, by de Afûk te keap
  2020: Nina (oersetting Jacobus Knol)(roman), KFFB-nûmer 505, by de Afûk te keap
 • Lodewijk, Harm

  1982: De snikke (útferkocht), KFFB-nûmer 287, útferkocht
  1987: Mink Minkema(útferkocht), KFFB-nûmer 337, útferkocht
  1989: Hinke fan Jap(útferkocht), KFFB-nûmer 353, útferkocht
 • Lootsma-Smidstra, G.

  1961: De ienlike wei(útferkocht), KFFB-nûmer 55, útferkocht
  1962: De ienlike wei (2e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 61, útferkocht
  1964: Romsicht(útferkocht), KFFB-nûmer 79, útferkocht
  1972: De dwersbalke(útferkocht), KFFB-nûmer 166, útferkocht
  1977: De ienlike wei (útferkocht), KFFB-nûmer 215, útferkocht
 • Mahmoody, Betty

  1996: Net sûnder myn famke (oersetting Jan de Jong)(útferkocht), KFFB-nûmer 387, útferkocht
 • Meer, Jurjen van der

  1985: Yn 'e fierte(útferkocht), KFFB-nûmer 331, útferkocht
 • Meer, Vonne van der

  2011: Eilângasten (oersetting Corry Boelens)(útferkocht), KFFB-nûmer 465, útferkocht
 • Mekenkamp, W.

  1981: Heit wol Heit ris harkje?(útferkocht), KFFB-nûmer 275, útferkocht
 • Miedema, P.P.

  1978: Wrakseling om frijheit Diel I - Thús en om utens (útferkocht), KFFB-nûmer 237, útferkocht
  1979: Wrakseling om frijheit Diel II - Nei it fiere westen(útferkocht), KFFB-nûmer 256, útferkocht
  1982: Wrakseling om frijheit Diel III - Thúskomme?(útferkocht), KFFB-nûmer 291, útferkocht
 • Minkema-Visser, J.

  1979: Grutte brân op 'e Lytse Jouwer (útferkocht), KFFB-nûmer 254, útferkocht
 • Mollinga, Th.

  1972: Dribbelkontsje (útferkocht), KFFB-nûmer 169, útferkocht
  1978: Robotania (útferkocht), KFFB-nûmer 234, útferkocht
  1978: De prinsesse mei it krús (útferkocht), KFFB-nûmer 231, útferkocht
 • Monsma, G

  2018: It Testamint fan Tonnema(roman), KFFB-nûmer 498, by de Afûk te keap
 • Mulder, G.

  1957: Agur en de twa portretten (biografy)(útferkocht), KFFB-nûmer 33, útferkocht
  1962: In steande frou allinne (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 60, útferkocht
 • Ned. Bibelgenoatskip

  1971: De helpende hân (nije Lukas-oersetting)(útferkocht), KFFB-nûmer 150, útferkocht
 • Nijenborn, Paul fen

  1936: As de bern great wirde(útferkocht), KFFB-nûmer 1, útferkocht
 • Oetie, Simen

  2005: De lêste halte(útferkocht), KFFB-nûmer 436, útferkocht
 • Olivier, Jikke

  2018: Skuld(roman), KFFB-nûmer 496, by de Afûk te keap
  2020: In soarte fan brekken(roman), KFFB-nûmer 504, by de Afûk te keap
  2021: Hertsear(roman), KFFB-nûmer 508, by de Afûk te keap
  2023: Swiet & Bitter(roman), KFFB-nûmer 512, by de Afûk te keap
  2024: It Langpaad(roman), KFFB-nûmer 515, op foarried
 • Ommen, Magda van

  1981: Jachtmeitsje op 'e wyn (útferkocht), KFFB-nûmer 284, útferkocht
  1983: Frânsk op syn Frysk (útferkocht), KFFB-nûmer 303, útferkocht
  1987: Read en reader(útferkocht), KFFB-nûmer 342, útferkocht
  1988: Spin yn 'e moarn(útferkocht), KFFB-nûmer 348, útferkocht
  1989: Faaie fûgel(útferkocht), KFFB-nûmer 351, útferkocht
  1994: De útfining(útferkocht), KFFB-nûmer 382, útferkocht
 • Palstra, Sjoerd

  1981: Wat Klaas en Geartsje belibben (útferkocht), KFFB-nûmer 279, útferkocht
  1987: Tinhûdich jier(útferkocht), KFFB-nûmer 339, útferkocht
  1989: Minske en bist(útferkocht), KFFB-nûmer 355, útferkocht
 • Peanstra, Tsjits

  1968: Hûs fan stilte (dichtbondel)(útferkocht), KFFB-nûmer 123, útferkocht
 • Pietersen, Lieuwe

  1996: De fal(útferkocht), KFFB-nûmer 389, útferkocht
  1998: It fergryp(roman), KFFB-nûmer 398, by de Afûk te keap
  2000: De lêste dûns(útferkocht), KFFB-nûmer 409, útferkocht
  2002: Eva Godthelp(útferkocht), KFFB-nûmer 418, útferkocht
  2004: De Flam(útferkocht), KFFB-nûmer 429, útferkocht
  2005: It testamint(útferkocht), KFFB-nûmer 435, útferkocht
  2006: De frou yn it swart(útferkocht), KFFB-nûmer 441, útferkocht
  2008: It griene hûs(útferkocht), KFFB-nûmer 448, útferkocht
  2010: It Genoatskip(útferkocht), KFFB-nûmer 461, útferkocht
  2012: De ûntfiering(roman), KFFB-nûmer 473, by de Afûk te keap
 • Piters, Styntsje

  Pseudonym fan Jacobus Knol
  1995: In libben as Styntsje(útferkocht), KFFB-nûmer 383, útferkocht
 • Plantinga, J.J.

  1980: It it libben fan Warke Hazze (útferkocht), KFFB-nûmer 270, útferkocht
  1982: Warke Hazze op fakânsje (útferkocht), KFFB-nûmer 289, útferkocht
 • Ploeg, Durk van der

  1972: De snoekebek(útferkocht), KFFB-nûmer 164, útferkocht
  1973: Deaden skrieme net(útferkocht), KFFB-nûmer 179, útferkocht
 • Ploeg, J. van der

  1983: Torda de sigeunerhûn (útferkocht), KFFB-nûmer 306, útferkocht
 • Poortinga, Y.

  1961: Rispa (lêsdrama)(útferkocht), KFFB-nûmer 57, útferkocht
 • Poortstra, Margryt

  1976: Hillige Minke (útferkocht), KFFB-nûmer 198, útferkocht
  1977: It lân efter de wolken(útferkocht), KFFB-nûmer 213, útferkocht
  1977: It stille wetter (útferkocht), KFFB-nûmer 210, útferkocht
 • Prins, Einte

  2007: Achter de skêrm(útferkocht), KFFB-nûmer 444, útferkocht
  2010: It spoar bjuster(útferkocht), KFFB-nûmer 462, útferkocht
 • Reginhart

  1977: Ynkognito (útferkocht), KFFB-nûmer 216, útferkocht
  1981: Diggelfjoer(útferkocht), KFFB-nûmer 274, útferkocht
 • Roarda, R.S.

  1949: Berber (histoaryske roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 14, útferkocht
  1963: It geheim fan de stins(útferkocht), KFFB-nûmer 73, útferkocht
 • Roest, J. de

  1971: Hwa moat ik leaf ha?(útferkocht), KFFB-nûmer 154, útferkocht
  2023: De ûntknoping(roman), KFFB-nûmer 514, by de Afûk te keap
 • Rozendal, Anders M.

  2001: De muorre(útferkocht), KFFB-nûmer 415, útferkocht
  2002: Grinzen foarby(útferkocht), KFFB-nûmer 421, útferkocht
  2003: De baas traktearret(útferkocht), KFFB-nûmer 426, útferkocht
  2004: Alles yn 'e macht(útferkocht), KFFB-nûmer 431, útferkocht
  2005: Moard oan 'e Monsmawei(útferkocht), KFFB-nûmer 434, útferkocht
  2006: Dy jonge fan Beintema(útferkocht), KFFB-nûmer 438, útferkocht
  2007: It paad fan de foks(útferkocht), KFFB-nûmer 446, útferkocht
  2008: Under de sinne fan de Ivige(roman), KFFB-nûmer 450, by de Afûk te keap
  2009: Hupsakee en oare ferhalen(roman), KFFB-nûmer 455, by de Afûk te keap
  2009: It kaartehûs(roman), KFFB-nûmer 456, by de Afûk te keap
  2010: De Sjamaan fan Ealawier(roman), KFFB-nûmer 458, by de Afûk te keap
  2011: Werom nei Stienwert(útferkocht), KFFB-nûmer 469, útferkocht
  2013: De smaak fan alsem(roman), KFFB-nûmer 478, by de Afûk te keap
  2014: It Sunhouse-mystearje(roman), KFFB-nûmer 481, by de Afûk te keap
  2015: Opgong nei Sint Vitus(roman), KFFB-nûmer 485, by de Afûk te keap
  2016: Rachel, de dochter fan Timna(roman), KFFB-nûmer 491, by de Afûk te keap
  2017: Stosân(roman), KFFB-nûmer 494, by de Afûk te keap
  2019: Foar dy, 20 bibelferhalen(bibel/bernebibel/bibelsk deiboek), KFFB-nûmer 500, op foarried
  2019: Dwaaltún(roman), KFFB-nûmer 502, by de Afûk te keap
  2022: Feest yn Gennaard(roman), KFFB-nûmer 511, by de Afûk te keap
 • Rozendal, Jan Minno

  2017: Drift(roman), KFFB-nûmer 492, by de Afûk te keap
  2018: De fluchste blanke(roman), KFFB-nûmer 495, by de Afûk te keap
  2018: Yn eigen taal(tinkboek), KFFB-nûmer 497, by de Afûk te keap
  2022: De masine(roman), KFFB-nûmer 509, by de Afûk te keap
 • Schaaf, Ds. Ype

  2002: Gjin oare goaden(útferkocht), KFFB-nûmer 422, útferkocht
 • Schaaf, Wim van der

  2003: Walschot is de namme...(útferkocht), KFFB-nûmer 427, útferkocht
 • Schoffelmeer, S.

  1976: Blommen foar Minke (útferkocht), KFFB-nûmer 201, útferkocht
 • Schurer, Fedde

  1966: Opheind en trochjown (dichtbondel)(útferkocht), KFFB-nûmer 105, útferkocht
  1966: Efter it nijs (dichtbondel)(útferkocht), KFFB-nûmer 104, útferkocht
  2011: De gitaar by it boek(lietebondel/dichtbondel), KFFB-nûmer 470, by de Afûk te keap
 • Schuurmans-de Boer, F.

  1968: Stap foar stap(útferkocht), KFFB-nûmer 120, útferkocht
 • Siebesma, B.A.

  1965: Himelklanken (dichtbondel)(útferkocht), KFFB-nûmer 95, útferkocht
 • Siemensma, J.F.

  1963: Frou Gunne of it Hûs fan Herda (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 72, útferkocht
 • Sikkema-Veenstra, G.

  1969: De praetmich(útferkocht), KFFB-nûmer 137, útferkocht
  1971: Echt Krystfeest foar Wyb(útferkocht), KFFB-nûmer 157, útferkocht
  1972: Ofskie (útferkocht), KFFB-nûmer 162, útferkocht
  1973: Diggels lymje(útferkocht), KFFB-nûmer 177, útferkocht
 • Sint Wilman

  1978: Sinneljocht yn 't tsjuster(útferkocht), KFFB-nûmer 235, útferkocht
  1979: Sinneljocht yn 't tsjuster (2e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 239, útferkocht
 • Slofstra, Jan

  1994: In simmertwirre en oare ferhalen(útferkocht), KFFB-nûmer 380, útferkocht
 • Smilde, Dr Bernard

  2012: It jier bylâns(bibel/bernebibel/bibelsk deiboek), KFFB-nûmer 471, by de Afûk te keap
 • Smit, W.A.P.

  2011: Moeting mei de dea - hûndert kwatrinen(útferkocht), KFFB-nûmer 467, útferkocht
 • Spaanderman-Wielinga, G.

  1956: It goudene ûleboerd (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 26, útferkocht
  1960: Juwielen fearren (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 50, útferkocht
  1962: As de sémearmin sjongt(útferkocht), KFFB-nûmer 64, útferkocht
  1965: Kinke (roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 82, útferkocht
  1966: It loeder fan Clancarty (histoaryske roman)(útferkocht), KFFB-nûmer 96, útferkocht
  1969: Moard yn toga(útferkocht), KFFB-nûmer 132, útferkocht
  1979: It goudene ûleboerd (útferkocht), KFFB-nûmer 246, útferkocht
 • Spanninga, Sjoerd

  1968: De lytse karavaen (dichtbondel)(útferkocht), KFFB-nûmer 117, útferkocht
 • Stel, K.

  1987: Nei it lân fan dream en winsken(útferkocht), KFFB-nûmer 336, útferkocht
 • Stellingwerf, Friso

  1956: Frijdom wie de heechste wet(útferkocht), KFFB-nûmer 25, útferkocht
 • Straatsma-Wiersma, T.

  1971: Fan Trynke, Teun en Tilde (útferkocht), KFFB-nûmer 155, útferkocht
  1981: Kabouter Oeleboele en it toverstokje(útferkocht), KFFB-nûmer 280, útferkocht
 • Tanja, Age

  1999: Ut it skaad(útferkocht), KFFB-nûmer 404, útferkocht
 • Tasma-Hollander, A.S.

  1982: Fryske en frjemd(útferkocht), KFFB-nûmer 296, útferkocht
 • Terpstra, Piter

  1994: Wolken en stjerren(útferkocht), KFFB-nûmer 381, útferkocht
  1997: Earste snie(roman), KFFB-nûmer 395, by de Afûk te keap
  1999: In flechteling(útferkocht), KFFB-nûmer 405, útferkocht
  2000: Kom oer it wetter(útferkocht), KFFB-nûmer 411, útferkocht
  2007: Piter Terpstra - skriuwer(útferkocht), KFFB-nûmer 445, útferkocht
 • Tiemersma, D.

  1970: Ik foun hwat oars(útferkocht), KFFB-nûmer 142, útferkocht
 • Tjeerdsma, Rommert

  2006: Brekpunt(útferkocht), KFFB-nûmer 437, útferkocht
  2009: Frij as de wyn(útferkocht), KFFB-nûmer 452, útferkocht
  2013: Om Doutzen(útferkocht), KFFB-nûmer 477, útferkocht
  2014: Ferliezers(roman), KFFB-nûmer 480, by de Afûk te keap
  2015: Doutzen ûnder fjoer(roman), KFFB-nûmer 487, by de Afûk te keap
  2016: De foet by de kûle(útferkocht), KFFB-nûmer 489, útferkocht
  2019: Doutzen yn swier waar(roman), KFFB-nûmer 499, by de Afûk te keap
  2021: Underweis(roman), KFFB-nûmer 507, by de Afûk te keap
  2023: De kniper op 'e skine(roman), KFFB-nûmer 513, by de Afûk te keap
 • Tjerkstra, Willem

  1999: Ridder fan Snits. Diel I: Rom(útferkocht), KFFB-nûmer 406, útferkocht
  2000: Ridder fan Snits. Diel II: Skuld(útferkocht), KFFB-nûmer 412, útferkocht
  2001: Ridder fan Snits. Diel III: Boete(útferkocht), KFFB-nûmer 417, útferkocht
  2002: Snijpunten(útferkocht), KFFB-nûmer 420, útferkocht
 • Tuinen, R.W. van

  1970: Sa boartsjenderwei (útferkocht), KFFB-nûmer 143, útferkocht
 • Veen, Barend van der

  1981: Wytwjukje (útferkocht), KFFB-nûmer 278, útferkocht
 • Veen, Sippi van der

  1981: Foar myn fielen in wente (útferkocht), KFFB-nûmer 282, útferkocht
 • Veenstra, Tsjits

  1979: Bauke en Broddelstje(útferkocht), KFFB-nûmer 255, útferkocht
 • Veer, Akky van der

  1973: Read hier en reinwetter(útferkocht), KFFB-nûmer 175, útferkocht
 • Vesaas, Tarjei

  2007: De fûgels (oersetting A.I. Brouwer-Prakke en J.H. Brouwer)(útferkocht), KFFB-nûmer 443, útferkocht
 • Visscher, J.A.

  1978: De leafde giet nea ferlern (oersetting E. S. de Jong)(útferkocht), KFFB-nûmer 226, útferkocht
  1982: Sa'n heidekeardel (oersetting E.S. de Jong)(útferkocht), KFFB-nûmer 288, útferkocht
 • Visser, M.

  1964: De wûndere aventûren fan Prikke en Bokje(útferkocht), KFFB-nûmer 81, útferkocht
 • Visser, M.S.E.

  1960: Minne Simens en de Minnisten (biografy)(útferkocht), KFFB-nûmer 49, útferkocht
 • Visser-Bakker, J.

  1972: De Readmûtskes (útferkocht), KFFB-nûmer 172, útferkocht
 • Vries, H.Y. de

  1982: Oan de kant fan 'e mar(útferkocht), KFFB-nûmer 297, útferkocht
  1984: Bindert fan de blomkeboer (útferkocht), KFFB-nûmer 309, útferkocht
  1985: Tea (útferkocht), KFFB-nûmer 320, útferkocht
  1987: Stikeme Keimpe (útferkocht), KFFB-nûmer 341, útferkocht
  1991: In trochsetter(útferkocht), KFFB-nûmer 365, útferkocht
 • Vries, Theun de

  1994: Styfmem ierde(útferkocht), KFFB-nûmer 377, útferkocht
  1997: Paden fan it ferline(útferkocht), KFFB-nûmer 391, útferkocht
  1997: De bearejacht(útferkocht), KFFB-nûmer 394, útferkocht
  2003: De soldaat dy't weromkaam(útferkocht), KFFB-nûmer 425, útferkocht
 • Waar, G.

  1955: Hylper jonges tusken Skier en Fet (histoarysk)(útferkocht), KFFB-nûmer 24, útferkocht
 • Wagenaar, Hinne

  2012: Preken fan in tuorkefretter(bibel/bernebibel/bibelsk deiboek), KFFB-nûmer 474, by de Afûk te keap
 • Wagenaar, L

  1977: Teltsjes fan Omke(útferkocht), KFFB-nûmer 222, útferkocht
 • Wagenaar en oaren, Hinne

  1999: In eigen teology?(útferkocht), KFFB-nûmer 408, útferkocht
 • Weening-Meijer, Dj.

  1957: Loslitte(útferkocht), KFFB-nûmer 28, útferkocht
  1958: Rjochte paden(útferkocht), KFFB-nûmer 37, útferkocht
  1958: Pleisterplakken(útferkocht), KFFB-nûmer 34, útferkocht
  1959: Rjochte paden (2e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 40, útferkocht
  1979: Konfrontaasje (útferkocht), KFFB-nûmer 253, útferkocht
  1980: Loslitte-trilogy (útferkocht), KFFB-nûmer 264, útferkocht
  1980: Boustiennen(útferkocht), KFFB-nûmer 266, útferkocht
  1989: Oplôgjend fjoer (útferkocht), KFFB-nûmer 352, útferkocht
  1992: In betroubere wei (útferkocht), KFFB-nûmer 370, útferkocht
 • Weerd, M.W.H. de

  1964: Boartlik begjin(útferkocht), KFFB-nûmer 76, útferkocht
 • Wege, Helga vom

  1977: Fryslân-Friesland(útferkocht), KFFB-nûmer 214, útferkocht
 • Werf, A.A. van der

  1957: Yn 'e berm lâns(útferkocht), KFFB-nûmer 31, útferkocht
  1959: Yn 'e berm lâns (2e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 39, útferkocht
  1959: Op 'en paad(útferkocht), KFFB-nûmer 38, útferkocht
  1960: En de sé wie net mear(útferkocht), KFFB-nûmer 45, útferkocht
  1962: In hânfol brieven fan Lipk Adema(útferkocht), KFFB-nûmer 63, útferkocht
  1965: Troch de nacht fan soarch en smerten (trilogy fan By de wâl del', Yn 'e berm lâns' en Op 'en paad)(útferkocht), KFFB-nûmer 89, útferkocht
  1965: By de wâl del(útferkocht), KFFB-nûmer 88, útferkocht
  1966: De ramplesant(útferkocht), KFFB-nûmer 100, útferkocht
  1973: By it lemieren(útferkocht), KFFB-nûmer 174, útferkocht
  1974: It flamjende moarnsrea(útferkocht), KFFB-nûmer 183, útferkocht
  1975: De kniper op 'e skine(útferkocht), KFFB-nûmer 194, útferkocht
  1977: De wetterbreid (útferkocht), KFFB-nûmer 212, útferkocht
  1979: Driigjende loften(útferkocht), KFFB-nûmer 242, útferkocht
  1979: God jowt gjin sifers(útferkocht), KFFB-nûmer 240, útferkocht
  1986: Heit lit my net gûle(útferkocht), KFFB-nûmer 329, útferkocht
 • Werf, Date van der

  1980: Draaiende doarren (útferkocht), KFFB-nûmer 261, útferkocht
 • Westra, Piter

  1990: De wei fan A nei A(útferkocht), KFFB-nûmer 361, útferkocht
 • Wiersma, D.G.

  2001: Der binne goede machten om ús hinne(útferkocht), KFFB-nûmer 416, útferkocht
 • Wiersma, Doede

  2010: Wekker bliuwe! - in appèl foar elke dei (bibel/bernebibel/bibelsk deiboek), KFFB-nûmer 460, by de Afûk te keap
 • Wiesel, Elie

  1995: De Nacht (oersetting Jacobus Knol)(útferkocht), KFFB-nûmer 385, útferkocht
  1999: Alle rivieren rinne nei see diel 1 (oersetting Jacobus Knol)(roman), KFFB-nûmer 400, by de Afûk te keap
  2000: Alle rivieren rinne nei see diel 2 (oersetting Jacobus Knol)(roman), KFFB-nûmer 410, by de Afûk te keap
  2001: ... mar de see rekket nea net fol diel 1 (oersetting Jacobus Knol)(roman), KFFB-nûmer 414, by de Afûk te keap
  2002: ... mar de see rekket nea net fol diel 2 (oersetting Jacobus Knol)(roman), KFFB-nûmer 419, by de Afûk te keap
  2002: De Nacht De Dage De Dei (oersetting Jacobus Knol)(roman), KFFB-nûmer 423, by de Afûk te keap
  2006: De stêd fan it lok (oersetting Jacobus Knol)(útferkocht), KFFB-nûmer 442, útferkocht
  2009: Twiljocht (oersetting Jacobus Knol)(útferkocht), KFFB-nûmer 453, útferkocht
 • Wolsum, Tsjalling fan

  1984: Fjouwer op it spoar(útferkocht), KFFB-nûmer 315, útferkocht
  1985: Fryske Tsjerk yn Frânske tsjinst(útferkocht), KFFB-nûmer 324, útferkocht
  1986: Om frijdom(útferkocht), KFFB-nûmer 333, útferkocht
  1987: Swier sulver(útferkocht), KFFB-nûmer 340, útferkocht
  1990: Tiden hawwe tiden(útferkocht), KFFB-nûmer 357, útferkocht
  1991: Dûbele striid(útferkocht), KFFB-nûmer 368, útferkocht
 • Wumkes, G.A.

  1938: It Fryske Réveil (tsjerkeskiednis)(útferkocht), KFFB-nûmer 5, útferkocht
 • Wybenga, A.M.

  1937: It Soenhûs (histoarysk ferhaal)(útferkocht), KFFB-nûmer 3, útferkocht
  1970: Alderheljen (útferkocht), KFFB-nûmer 144, útferkocht
 • Wynsma, Engele

  1970: Wynfearren(útferkocht), KFFB-nûmer 140, útferkocht
 • Zantema, J.W.

  1965: Bliid boadskip(útferkocht), KFFB-nûmer 91, útferkocht
  1976: Bliid Boadskip (2e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 200, útferkocht
  1983: Bliid Boadskip (3e printinge)(útferkocht), KFFB-nûmer 300, útferkocht
 • Zijlstra, Jaap

  1999: Takomst(útferkocht), KFFB-nûmer 402, útferkocht
 • Zijlstra, Theodora

  1986: In nije dei teart iepen (útferkocht), KFFB-nûmer 327, útferkocht

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign