De Fleanende Krie

De Fleanende Krie septimber 2019

 

Dwaaltún

Op side ien in foto fan skriuwer Anders M. Rozendal by in artikel oer syn nijste boek Dwaaltún. It boek is in ferfolch op Rachel, de dochter fan Timna,  mar kin dêr ek los fan lêzen wurde. 

Op deselde side de útnûging foar de jierlikse ledegearkomste dy՚t op sneon 18 jannewaris 2020 yn de Kuriostsjerke yn Ljouwert hâlden wurdt. 

 

Feest

De KFFB wie op Pinkstermoandei mei in boekediske op it Pinksterfeest yn Feankleaster, in koart ferslach dêrfan lêze jo op side twa.  

Dêr stiet ek de útslach fan de kleurwedstryd dy՚t by de útjefte fan de bernebibel hâlden is.  

Brent Buikema hie de print fan de ark fan Noach hiel kreas ynkleure, dat hy wie de winner.

 

Rûnreis yn de Pyreneeën

Op side trije fertelt de haadredakteur fan syn rûnreis troch de Pyreneeën, dêr՚t er ûnder oaren Pamplona en Zaragoza oan die. Benammen Zaragoza hat in soad yndruk op him makke en dy stêd hat neffens him net minder te bieden as it folle toeristysker Barcelona. 

Andorra stie ek op it reisskema. It ministeatsje dat op heger as 1000 meter leit, wurdt (symboalysk) regearre troch de president fan Frankryk en de bisskop fan de Spaanske stêd La Seu d՚Urgell. As lêste gie de reis nei Lourdes dêr՚t, neffens de skriuwer, devoasje en kommersje stride om foarrang. Yn de talrike sûvenirswinkeltsjes kinne kopkes, fleskes en sels jerrycans kocht wurde om dy te foljen mei it hillige wetter dat tichteby de ferneamde grot út de kranen streamt. De haadredakteur moat dêr neat fan ha, neamt it barren yn Lourdes sels massahystearje. Likegoed, op de dei fan fertrek keapet er in lyts fleske en follet dat mei it ferneamde wetter.

Fierder op side trije in ferwizing nei it Histoarysk reisburo fan Tresoar. 

En in moai gedicht fan Atze Bosch: Hjerst(út: Alles op syn tiid, KFFB 451).

 

Skriuwers

Op side fjouwer in ferwizing nei de nominearren foar de Gysbert Japicxpriis 2019, en in oprop oan lju dy՚t oan in kursus Romanskriuwen meidwaan wolle.

Op deselde side giet de haadredakteur Jan Minno Rozendal fierder mei syn searje KFFB Retrospektyf. Hy is no al yn de jierren 90 fan ՚e foarige iuw bedarre. Styfmem ierde fan Teun de Vries komt oan ՚e oarder, mar ek De fjouwer evangeeljes fan prof. dr. W.J. Buma.

Skriuwer en oersetter Jacobus Knol kin fansels net oerslein wurde. Knol hat in soad foar de KFFB betsjutten. Hy hat in stikmannich boeken skreaun, mar ek boeken fan de wrâldferneamde skriuwer Eli Wiesel yn it Frysk oerset. 

Fansels moat yn it oersjoch Willem Tjerkstra ek neamd wurde. Yn 2003 krige Tjerkstra de Gysbert Japicxpriis foar syn triology Ridder fan Snits.

 

Kultuer

Mei Kulturele Haadstêd Ljouwert/Fryslân 2018  is it feest no noch net ôfrûn. Der komt in ferfolch! Hoe en wat lêze jo op side fiif fan dizze Krie.

Dêrnjonken stiet in prachtich ferhaal fan Siem Jonker. 

Op dizze side ek in ferslach fan de besite fan de haadredakteur oan de Spitkeet by De Harkema en oan Ot en Sien, in museum yn Surhústerfean.

 

Jubileum

De leden fan de KFFB kenne Aukje Geertsma-IJtsma al jierren, 25 jier, om krekt te wêzen.

Sa lang skriuwt se al stikjes yn de Fleanende Krie: Fan ՚e Grins. In tapaslike namme, frou Geertsma wennet nammentlik stiif op de provinsjegrins by Surhuzum. Har stikjes en ek de gedichten dy՚t se regelmjittich opstjoert, wurde troch de leden fan de KFFB mei nocht lêzen. 

Fansels moast dit 25-jierrich jubileum fierd wurde. De haadredateur en syn foargongster reizgen nei de grins mei in kreaze oarkonde foar de jubelaris.

In wiidweidich ferslach en in pear foto՚s steane op side seis.

 

Samlers

Sa՚t jo yn de foarige Krie lêze koenen, sammelet Wiep Koehoorn út Feinsum alle útjeften fan de KFFB.

Mar der ûntbruts noch ien: nû, 39, de twadde printinge fan Yn ՚e berm lâns, fan A.A. van der Werf. In oprop yn de Krie die fertuten: Andries Hibma út Hauwert is ek in samler en hy hie dat eksimplaar oer. In ferslach en foto fine jo op side njoggen.

 

Fierder yn dizze Krie ferhalen fan Siebren Woudstra, Jan de Boer, Gooitzen Monsma, Siem Jonker en ‘buorfrou՚ Afke, en in meditaasje fan Siebren Woudstra.

 

Op de efterste side stiet in wurdsiker dër՚t jo in moaie priis mei winne kinne.

 

Al mei al wer in nijsgjirrige Fleanende Krie dy՚t grif troch de leden fan de KFFB mei nocht lêzen wurdt.

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign