De Fleanende Krie

De Fleanende Krie 

De Fleanende Krie is in útjefte foar de leden fan de Kristlik Fryske Folksbibleteek (KFFB). Alle leden krije De Fleanende Krie by it tastjoeren fan it ledeboek der fergees by.

.

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign