Manuskript

In manuskript ynstjoere kin (digitaal) nei boekeklub@kffb.nl

Wolle jo earst mear ynljochtings, dan kinne jo in mailtsje stjoere nei boppesteand mailadres mei jo fragen en jo tillefoannûmer.
Jo wurde dan werombelle.
 
 

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign