Boeken

Sortearje op titel Sortearje op jier fan útjefte

  • Fêstichheid

   Jongsma-de Jong, Nelly

   Utjeftejier: 2024
   Sjenre: roman
   Status: ferskynt yn juny
   KFFB-nûmer: 516
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-31-0
   Lede-priis: € 12,50
   Winkelpriis: € 18,50
   Hilde wennet yn Alkmaar mei har dochterke Nynke en is hast klear mei har stúdzje psychology as de koroanapandemy útbrekt. Har mem rekket it wurk kwyt en ek har heit hat gâns minder ynkommen. Dan nimme har âlden it drastyske beslút dat Hilde har hûs yn Almaar ferkocht wurdt en Hilde en Nynke foarearst by harren yn Fryslân wenje moatte.

   Wylst alle fêstichheid om elkenien hinne wei falt, komt der op in dei in wyldfrjemde frou by Hindrik en Wilma oan 'e doar dy't har oankundiget as Henriëtte Schuurmans, de âldste dochter fan Wilma, dy't by de berte ôfstien waard foar adopsje. Wilma kin har gelok net op, mar Hilde hat sa har twivels. Is dit echt har âldste suster?

   Fêstichheid is de fjirde roman fan Nelly Jongsma-de Jong (Haskerhoarne, 1935). It is it ferfolch op har populêre roman Hilde ferstjitten út 2022. Earder ferskynden by de KFFB Brief út it ferline (2014) en Moard út it ferline (2016).

  • It Langpaad

   Olivier, Jikke

   Utjeftejier: 2024
   Sjenre: roman
   Status: op foarried
   KFFB-nûmer: 515
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-30-3
   Lede-priis: € 12,50
   Winkelpriis: € 18,50
   'Magda en Wyp, hawwe jim de earste prik al krigen?'

   It is maitiid 2021 en it deistich libben fan Agaat, Magda, Tine en Wyp dy't alle fjouwer oan It Langpaad wenje - wurdt bepaald troch it koroanafirus en alle maatregels dy't dêrby hearre. len kear yn 'e moanne ûndernimme se mei har fjouweren in lange kuiertocht en de kontroversjele fraach dy't Agaat harren hieltyd wer stelt leit bleat hoe ferskillend oft minsken dêroer tinke kinne. Achter it antwurd op dy fraach skûlet it gewoane hâlden en dragen thús yn de eigen húshâlding fan de fjouwer froulju.

   In roman oer freonskip, leafde, gemis, wantrouwen, útsluting en disharmony yn tiden fan eangst en ûnwissichheid.

   Mei It Langpaad makket Jikke Olivier (Holwert, 1952) it fiiftal fol. Earder ferskynden by de KFFB al Skuld (2018), In soarte fan brekken (2020), Hertsear (2021) en Swiet & Bitter (2023).

   Lis mar yn myn winkelweintsje

  • De ûntknoping

   Roest, J. de

   Utjeftejier: 2023
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 514
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-29-7
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   'Se liket my ek in tige leaf famke ta, mar it kin net, Geart!' liet se der doe op folgje. Se sykhelle djip. 'It kin net.'

   Nei't it skip dêr't se op wenne útbaarnd is, is de jonge Karmen mei har poppe yn Balk yn in húshâlding kommen te helpen. Se trout mei widner Minne en is lokkich mei de nije heit foar har jonkje Geart. Geale, de man dêr't se in fûle relaasje mei hie, is út har libben ferdwûn en troud mei Tine, dy't Karmen goed ken. Lange jierren ha de beide húshâldingen elk yn in oare hoeke fan Nederlân har eigen libben en besonjes, oant Geart by tafal yn 'e kunde komt mei Hilly, de dochter fan Geale en Tine. Geart, dy't as jonge noait antwurd krige fan syn mem op fragen oer syn heit, wurdt hommels en sûnder it te wollen konfrontearre mei syn eigen komôf. Dêrmei komt it libben fan seis minsken op 'e kop te stean.

   Jan de Roest (Bitgum) makke syn debut al yn 1971, mei de roman Hwa moat ik leaf ha. No, mear as fyftich jier letter is De ûntknoping syn twadde boek. Yn dizze roman ferfrisselet er de sichtbere en ûnsichtbere stringen tusken twa húshâldingen op fernimstige wize mei-inoar.

  • De kniper op 'e skine

   Tjeerdsma, Rommert

   Utjeftejier: 2023
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 513
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-27-3
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   It is yn de earste helte fan 'e njoggentjinde iuw. De jonge Wytze Waringa wurdt skoalmaster yn 'e Wâlden en besiket tagelyk as skriuwer namme te meitsjen. It libben laket him ta as er ek noch de leafde fynt. As hommels tsjustere wolken boppe syn bestean ferskine en it liket oft de hiele wrâld him tsjin him keart, nimt Wytze in ûnomkearber beslút. Hy slacht op 'e flecht foar syn leafste, syn wurk, syn famylje en foaral foar himsels. Wat oerbliuwt binne de drank en syn oandriuw om te skriuwen.

   De kniper op 'e skine is de tsiende roman fan Rommert Tjeerdsma (1943) fan Dokkum.

  • Swiet & Bitter

   Olivier, Jikke

   Utjeftejier: 2023
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 512
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-26-6
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Yn de lêste wiken fan syn libben sit Freek Salverda swier oantangele mei in oantinken út syn jeugdjierren dat him noch hieltyd in skuldgefoel besoarget. Hy hat it altyd oan ’e kant skood, mar no’t er de measte tiid op bêd leit, kin er der net mear omhinne. Nachts sit Anne Mensink as frijwilliger palliative soarch oan syn bêd om him selskip te hâlden. Sy begjint krekt yn dizze tiid ek om te pakken mei oantinkens dy’t yn har eagen foar in part net wier wêze kinne. Beide moatte oer in hege drompel om deroer te praten en sadwaande harsels te befrijen fan de benearjende gedachten. Der ûnstiet in gefoel fan tagedienens tusken harren.
    
   Swiet & Bitter is de fjirde roman fan Jikke Olivier (Holwert, 1952). Yn 2018 ferskynde Skuld, yn 2020 In soarte fan brekken en yn 2021 Hertsear.
    
    

  • Feest yn Gennaard

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2022
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 511
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-24-2
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Gennaard, in doarpke fan noch gjin trijehûndert ynwenners. It bestjoer fan doarpsbelang besiket wol om de fleur der yn te hâlden, mar wat kinne sy noch mei harren beheinde middels? Dan wurdt harren op in wat kurieuze wize njoggenhûndert euro oanbean mei de betinkst dat in doarpsfeest organisearre wurde moat.
    
   Femke Groeneveld fan It Hearrenfean is lid fan 'e motorclub The Moorriders. De motorclub hat deselde problemen as Gennaard: der geane wol leden fuort, mar der komme gjin by. Femke wol der ek by wei. Mar se sil noch ien kear mei de boys op stap. Chief Pete hat útfûn dat earne in doarpsfeest hâlden wurdt. En wat is in feest sûnder The Moorriders?
    
   Anders M. Rozendal (Easternijtsjerk, 1946) debutearre yn 2001 by de KFFB mei syn roman De Muorre. Dêrnei folge noch in lange rige romans en twa ferhalebondels, dêrûnder Foar dy, mei 20 koarte bibelferhalen foar bern. Feest yn Gennaard is alwer syn achttjinde roman.
    

  • Hilde - ferstjitten

   Jongsma-de Jong, Nelly

   Utjeftejier: 2022
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 510
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-23-5
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   ‘Ik wit noch net wat ik wol mem!’ Hilde wurdt ynienen fûl en knypt de hannen om de leuning fan de lúkse learen stoel dêr’t se yn sit. ‘Mar ien ding wit ik wol, ik wol net dat jo oer my beslisse.’
    
   Hilde – ferstjitten is it oangripende en spannende ferhaal fan in famke fan sechstjin jier dat har libben libbet yn lúkse. Mei har heit en mem wennet Hilde yn in grut hûs oan ’e râne fan ’e bosk, mar se fielt har net gelokkich. Har mem is in ambisjeuze frou mei in hege funksje yn Brussel. Har heit is foar syn wurk ek meast fuort. De iensumens en it gefoel dat se oer en tefolle is, brekke har op. Dan bart der wat dat har libben alhiel op syn kop set. Hilde kiest har eigen wei, mar dochst se dêr ferstannich oan?
    
   Nelly Jongsma – de Jong (Haskerhoarne, 1935) wurke as learares lân- en túnboukunde en natuer- en skiekunde. It skriuwen kaam pas letter op har paad. Hilde - ferstjitten is har tredde roman. Se debutearre yn 2014 mei Brief út it ferline en twa jier letter ferskynde Moard út it ferline
    

  • De masine

   Rozendal, Jan Minno

   Utjeftejier: 2022
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 509
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-25-9
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Grou 1934. Johannes Wiegersma hat in masine útfûn dy't foar de takomst fan de wrâld en it minskdom fan grut belang wêze kin.
   It doarp is tige yn opskuor en elkenien liket wol achter Johannes oan te sitten: de grut-yndustriëlen, de parse, de wittenskip, mar ek de nasjonaal-sosjalisten...
   De hiele wrâld wol fan syn útfining hearre. Mar wurket dy wol? En wêr is dy eins goed foar?

  • Doopkaart

   Utjeftejier: 2021
   Sjenre: doopkaarten/belideniskaarten
   Status: op foarried
   KFFB-nûmer: 10010
   Lede-priis: € 1,50
   Winkelpriis: € 1,50
   In nije doopkaart, ûntwurpen troch Marja de Jong

   Lis mar yn myn winkelweintsje

  • Hertsear

   Olivier, Jikke

   Utjeftejier: 2021
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 508
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-28-0
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00

   Yn de roman Hertsear giet it oer de gefolgen fan in fataal ferkearsûngelok foar de dieder en de achterbliuwers fan it slachtoffer. De lêsten krije it ferlies fan in dierbere foar de kiezzen.

   Hoe giest dêr as dieder of as achterbliuwer mei om? It seit himsels dat der foar beide in wrakseling komt. Eardatst oan akseptaasje takomst, is der in hiel ein te gean. Ast safier komme kinst teminsten.

   Wilt Jorna, in jongeman fan tritich jier, rint de Camino del Norte nei Santiago om it trauma dat
   er oardel jier earder oprûn hat te ferwurkjen. Bûten syn skuld om hat er in fytser fan 19 jier oanriden, dy't de klap net oerlibbe hat. Hy is troch de rjochter frijsprutsen, mar Wilt fielt him likegoed noch skuldich oan de dea fan de jonge. Underweis moetet er oare pilgrims, elk mei in eigen ferhaal. Ien fan harren is Amy Carpenter, in jonge Kanadeeske frou dy't har âlders koartlyn ferlern hat as gefolch fan in ferkearsûngelok. Sy wrakselet mei haatgefoelens foar de dieder oer. Beide jonge minsken besykje in paad te finen om it libben wer oan te kinnen. Dat falt lang net ta. 

  • Underweis

   Tjeerdsma, Rommert

   Utjeftejier: 2021
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 507
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-22-8
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Begjin jierren santich. Wimer Wiersma is in jonge frachtweinsjauffeur, dy't foar syn baas it hiele lân trochrydt. Hy wol it leafst foar himsels egjinne, mar syn frou Thea sjocht dat beslist net sitten. Sy is wiis mei de wissichheid fan it fêste ynkommen dat Wimer by Folkertsma Transport fertsjinnet. Dêr wol se graach fan sparje, om sa mei de tiid ferhúzje te kinnen nei in wenning mei wat mear komfort, yn it doarp. Dan docht him in ûnferwachte kâns foar en Wimer jaget syn dream nei. Dat bliuwt net sûnder gefolgen.

  • Koartsluting op it Swynserhûs

   Elgersma, Klaas

   Utjeftejier: 2021
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 506
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-21-1
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00

   Op it Swynserhûs, in pleats oan de Stienzerfeart ûnder Britsum, komt de oarloch wol hiel tichtby. De striid tsjin de besetter, soannen dy’t de leeftiid foar de Arbeitseinsatz ha, ûnderdûkers en boer en frou Haije en Emkje Elgersma dy’t inoar yn dizze spannende tiid net ferstean. Wat begjint út kristenplicht rint út op in tastân dêr’t se sels de rezjy finaal oer kwytreitsje.

   De dokumintêre roman ‘Koartsluting op it Swynserhûs’ is it debút fan skriuwer Klaas Elgersma (1952) fan Stiens, pakesizzer fan Haije en Emkje.

  • Nina (oersetting Jacobus Knol)

   Lenoir, Frédéric

   Utjeftejier: 2020
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 505
   ISBN-nûmer: 978 949 197 15 32
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00

   Skreaun tegearre mei Simonetta Greggio.

   Adrien hat besletten om jûn te stjerren. Mar ear't er in deadlik mingsel medisinen ynnimt, tinkt er oan Nina, dy't er as opgroeiend famke kennen learde yn de fakânsjes yn Italië... In earste ûnferjitlike leafde. 

  • In soarte fan brekken

   Olivier, Jikke

   Utjeftejier: 2020
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 504
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-52-5
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00

   'Fan 'e moarn sieten wy noch tegearre oan 'e breatafel en dronken tee...' Daan en Line Laanstra binne al mear as tritich jier byinoar. En se hawwe it och sa goed tegearre. Mar dan barre der dingen dy't sa slim binne dat de relaasje ûnder druk komt te stean. Wat safanselssprekkend like, stiet finaal op 'e kop. Der komt in grut kearpunt yn it libben fan Daan en Line. Fan 'e iene dei op 'e oare slûpt iensumheid harren relaasje yn en der ûntstiet in situaasje dy't hopeleas liket. Hoefolle bliuwtder oer fan de leafde dy't der al dy jierren wie?

  • Eudaimoania

   Bloem, I.E.

   Utjeftejier: 2020
   Sjenre: roman
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 503
   ISBN-nûmer: 9789491971204
   Lede-priis: € 9,00
   Winkelpriis: € 16,00

   De 17-jierrige Emily hat it thús net maklik. Har heit is in pear jier lyn stoarn en dêr hat se it dreech mei. Har mem hat in nije freon, mar Emily fertrout him net rjocht. Op skoalle is it ûnderwilens al net folle better: de lessen binne saai en sels mei har bêste freondinnen kin se net prate oer de dingen dy’t foar har belangryk binne.

   Op it ynternet kin Emily har aai lykwols al kwyt. Dêr fynt
   se de motivaasje om sûn te libjen en dat betsjut foar har ûnder oare gjin fleis of suvel mear: se wurdt feganiste. Mei in lotgenoate giet se yn ’e fakânsje nei Thailân, om har grutte foarbyld op dat gebiet te moetsjen.

   Oan ’e oare kant fan ’e wrâld blykt lykwols net alles sa te wêzen sa’t it earst like. En der is noch wat dat Emily ûnder eagen sjen moat. 

  • Dwaaltún

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2019
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 502
   ISBN-nûmer: 9789491971518
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00

   Oardel jier reizge Rachel mei Jezus en syn folgelingen troch it Joadske lân. Nei Jezus syn dea giet se nei de bern en bernsbern yn Antipatris. 

    

   Dan heart se ferhalen fan in lyk dat ferdwûn is en fan in opstanning. In folsleine tizeboel. Want wat is wier? Rachel har skoansoan giet nei Jeruzalem, mar dy reis kostet him hast it libben. 

   Letter emigrearje Rachel har bern nei Itaalje. Rachel en de âldste beppesizzer bliuwe efter en belânje yn it Samaritaanske Sichar, har eardere wenplak.

    

   Mear lju geane op reis. Lânfâd Pontius Pilatus hat syn nocht fan de Joadske elite yn Jeruzalem en giet nei syn paleis yn Cesaréa. As der opskuor yn it Samaritaanske lân is, mient de lânfâd dat er yngripe moat. Dan treft Rachel Pontius Pilatus foar de tredde kear.   

    

   Dit boek is in ferfolch op Rachel, de dochter fan Timna, mar kin los dêrfan lêzen wurde.

  • De skilderslearling (oersetting Corry Boelens)

   Guggenheim, Alexandra

   Utjeftejier: 2019
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 501
   ISBN-nûmer: 9789491971501
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00

   Hollân, 1668.
   De santjinjierrige Samuel Bol sjocht syn allerleafste winsk yn ferfolling gean: syn grutte foarbyld Rembrandt van Rijn hat him as learling oannommen.

   Mar de skilder hat finansjele problemen, de namme dy՚t er as keunstner opboud hat, taant wei. Boppedat giet syn sûnens efterút. Samuel ferearet syn learaar en
   wurdt fereale op dy syn kreaze dochter Cornelia.

   Dan kriget Rembrandt op in dei in bysûnder oantreklike opdracht.
   Hy mei de achtenearre professor Adriaen van Campen fanwegen syn oansteande
   amtsjubileum by in anatomyske les skilderje.
   Mar der is in grut probleem: in lyk is net samar te besetten...

   De roman jout in moai tiidsbyld fan it deistige libben yn Amsterdam yn 'e 17e iuw. 

  • Foar dy, 20 bibelferhalen

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2019
   Sjenre: bibel/bernebibel/bibelsk deiboek
   Status: op foarried
   KFFB-nûmer: 500
   ISBN-nûmer: 9789491971198
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 12,50
   Dizze bernebibel is bedoeld om de jongste bern út foar te lêzen. Wat âldere bern kinne him sels lêze. De boartlike en oansprekkende tekeningen helpe om de ferhalen dúdlik te meitsjen. It earste ferhaal giet oer de moaie tún dêr't Adam en Eva wennen.  Dan komme der noch sân ferhalen út it âlde testamint. Dêrnei tolve ferhalen út it nije testamint. Dat begjint mei de bysûndere nacht dy't noait fergetten wurdt. De oare ferhalen geane ek oer Jezus. Wat Er die, it bliid boadskip dat Er brocht, de ferhalen dy't Er fertelde. Oer syn dea, mar ek oer syn opstanning. It lêste ferhaal giet oer Johannes op it eilân Patmos. 

   Lis mar yn myn winkelweintsje

  • Doutzen yn swier waar

   Tjeerdsma, Rommert

   Utjeftejier: 2019
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 499
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-18-1
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00

   Yn ¹e maitiid fan 1945 wurdt Sibe, omdat er NSB¹er is, fan hûs helle en
   yn in kamp opsletten. Yn it kamp komt er syn âlde fijân Boate Bolsjewyk
   tsjin, dy¹t dêr as bewekker oansteld is. Boate lit gjin gelegenheid
   foarby gean om Sibe te tramtearjen en te mishanneljen. Letter komt Sibe
   yn kamp Westerbork telâne. Dêr binne de omstannichheden sa¹t it liket
   nóch swierder. Doutzen bliuwt mei de beide famkes efter en besiket te oerlibjen yn in mienskip dy¹t foar in part fijannich foar har oerstiet. Dat ek har bern dêryn behelle wurde, giet har noch it measte oan ¹t hert. Sille Sibe en Doutzen ea wer byelkoar komme,  de swierrichheden oerwinne en oan in nij libben begjinne? Dizze roman is in ferfolch op Om Doutzen (2013) en Doutzen ûnder fjoer (2015) mar kin ek apart lêzen wurde.

  • It Testamint fan Tonnema

   Monsma, G

   Utjeftejier: 2018
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 498
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-17-4
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Yn it postfakje ‘wurdt ophelle' leit it troch Wytse typte testamint fan Tonnema. Dy wennet justjes fierder as it postkantoar dêr't Wytse hinne moat. Mei de bêste bedoelingen nimt er it testamint mei om it te besoargjen. By Tonnema is net ien thús, dochs lit Wytse it testamint troch de brievebus glide en dêrmei begjint foar him de ellinde. Syn domme died sil him de jierren, salang't er by de notaris wurket, yn 'e besnijing hawwe. Syn relaasje mei de notaris komt hieltyd mear op skerp te stean. Dêr stiet foaroer dat de frou fan de notaris hieltyd mear begien is mei Wytse en foar him spesjale gefoelens kriget. Yn dizze debútroman fan Gooitzen Monsma wikselje humor en earnst elkoar ôf as sinneskynwaar en tongerbuien.

  • Yn eigen taal

   Rozendal, Jan Minno

   Utjeftejier: 2018
   Sjenre: tinkboek
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 497
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-16-7
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 15,00

   YN EIGEN TAAL

   In frij en selsstannich minske, rjucht en dreech. Foar lieder net geskikt, foar folgeling noch minder.

   Sa is de kristen-Fries, stiet yn 1921 te lêzen yn Yn ús eigen tael, it hûsblêd fan it Kristlik Frysk Selskip. De tekst kaam fan de samler fan it tydskrift, Anders Minnes Wybenga (1881 - 1948). As gernier wie er in man fan it fjild, fan ’e natuer, in man fan

   it hurde bodzjen op ’e klaai boppe Dokkum. As dichter en skriuwer kaam er telâne yn ’e Fryske beweging, dy’t him nei 1900 sterk makke foar in grutter plak foar de Fryske taal yn it offisjele ferkear.

   Benammen it hilligjen fan ‘e memmetaal wie foar de rjochtlinige kalvinist Wybenga it wichtichst. It kaam ûnder oare ta utering yn ’e earste folsleine psalmoersetting yn it Frysk, in libbenswurk dat him 15 jier lang dwaande hold. Syn rjochtlinigens siet him lykwols ek wolris yn it paad. It smiet troch de jierren hinne in protte striid op, wêryn’t net komselden freonen yn fijannen feroaren. 

  • Skuld

   Olivier, Jikke

   Utjeftejier: 2018
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 496
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-15-0
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00

   It is in healjier nei de ûnferwachte dea fan Welmoed. Har man Ben en dochter Hanna libje byinoar lâns. Oant de dei komt dat de problemen sa grut wurde dat se wol prate moatte.

   Yn dizze debútroman fan Jikke Olivier giet it om ferlies, pesten en leafde, mar foaral om skuld. 

  • De fluchste blanke

   Rozendal, Jan Minno

   Utjeftejier: 2018
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 495
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-14-3
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00

   DE FLUCHSTE BLANKE

   Huub Verhoeven is in hurdrintalint, dy’t al gau furoare makket yn ‘e Nederlânske atletykwrâld. Hy mei sels as jongfeint mei nei de Olympyske Spullen fan
   1936 yn Berlyn, yn it Dútslan dêr’t Hitler ûnderwilens de skepter swaait.

   Nederlân rekket yn de jierren dêrnei
   ek belutsen by de allesomfiemjende wrâldkriich, wêrby’t tsjinstellings hieltyd skerper komme te lizzen. Huub kin der net foarwei om partij te kiezen, en besluten te nimmen dy’t foar himsels en oaren grutte konsekwinsjes hawwe. 

  • Stosân

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2017
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 494
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-13-6
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00

   Dictus Vlasma en Ina Visser binne mei fakânsje yn Frankryk. Se hawwe al tolve jier in relaasje mar beide hawwe se it gefoel dat de rek derút is. Underweis nei hûs ta komme se op in nuveraardige wize mei in jonge frou yn oanrekking. It is in kreas frommes, mar se hat grutte problemen.

   Dictus en Ina beslute har te helpen. Mar dat is net sa maklik. En it giet ek net altyd like sêftsinnich. Boppedat steane de ûnderlinge ferhâldings bytiden op skerp. 

  • De skilderesse fan de fjoerstoarm (oersetting Jacobus Knol)

   Guggenheim, Alexandra

   Utjeftejier: 2017
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 493
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-12-9
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00

   Yn 1654 giet in munysjedepot yn Delft de loft yn.

   Tsien jier letter wol it stedsbestjoer in skilderij meitsje litte fan dy grutte fjoerstoarm.

   Op oantrún fan har freon en kollega Johannes Vermeer nimt de skilderesse Sara Meulemeester de opdracht oan.

   Mar op de moarn dat it skilderij ûntbleate wurde sil, is it ferdwûn... en Sara komt in tsjuster geheim op it spoar.

  • Drift

   Rozendal, Jan Minno

   Utjeftejier: 2017
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 492
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-11-2
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Dokkum - begjin 20e iuw

   Noch foar't de legere skoallejierren foar Nelly op 'e ein rinne, leit har takomst eins al fêst. Dat betsjut: net fierder leare, mar mem helpe mei de soarch foar de grutte húshâlding. Of oars moat se mar by in boer oan it wurk.

   Nelly hat lykwols in heger doel yn 'e holle, en dreamt oer in takomst, dy't har út dat nearzige lytse wrâldskje dêr't se yn libbet, helje sil.

   Mar oan har lot is net te ûntkommen: op har ierde is gjin plak foar dreamers. Al besykje guon har fan it tsjinoerstelde te oertsjûgjen.

  • Rachel, de dochter fan Timna

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2016
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 491
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-10-5
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00

   Rachel waard berne yn it jier 28 fan
   ’e Juliaanske jiertelling. In heit hie se net, yn safier, har mem koe har net fertelle wa’t dat dan wêze moast. Doe’t Rachel âlder waard, seagen guon har as in maklike proai. Wa soe har helpe kinne? En hoe koe se har, yn in kultuer dêr’t froulju amper telden, steande hâlde? 

  • Siems Sirkelgong

   Jonker, Siem

   Utjeftejier: 2016
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 490
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-09-9
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 7,50

   Yn de simmer fan 2013 fytste Siem Jonker in alvestêdetocht om stil te stean by de Commonwealth Wargraves. Hy sette syn befinings op papier. Dy ferhalen waarden yn De Fleanende Krie, it ledeblêd fan de KFFB, pleatst, en binne no bondele yn dit boekje.

  • De foet by de kûle

   Tjeerdsma, Rommert

   Utjeftejier: 2016
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 489
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-08-2
   Lede-priis: € 9,00
   Winkelpriis: € 16,00
   Fryslân 1946. Bareld is in jongkeardel dyt mar ien ding foar eagen hat: hy moat en sil keunstner wurde. Dat ta grutte argewaasje fan syn heit dyt wol dat er, krekt as elkenien, gewoan wurk siket. Richtsje is de op ien nei âldste dochter fan Lysbet Brolsma, in widdo dyt har man op nuveraardige wize yn it lêst fan de oarloch ferlern hat. Richtsje hat ek in dream: skoaljuffer wurde. Wanneart Bareld en Richtsje elkoar foar it earst moetsje is it leafde op it ear- ste gesicht. Der komme lykwols safolle swierrichheden op harren ta, dat it noch mar de fraach is oft dreamen werklikheid wurde kinne.

  • Moard út it ferline

   Jongsma-de Jong, Nelly

   Utjeftejier: 2016
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 488
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-07-5
   Lede-priis: € 9,00
   Winkelpriis: € 16,00
   De perfekte misdied. Klaas Swart, in jonge boekhâlder út Grins, dreamt dêrfan. It bliuwt net by dreamen. Mei in pear maten docht Klaas in oerfal op in juwelier. Dy oerfal ferrint sat er it him tocht hie: perfekt. Mar dan! Wêr moat de bút de earste tiid ferside brocht wurde? Klaas mient in oplossing te witten en behellet in pear ûnskuldige jonge minsken by syn misdiedich plan. Dan giet it mis, grouwélich mis. Hoe koe dat en wa hie dat op syn gewisse? Fyftich jier letter binne dy fragen noch net oplost. Yn dit spannende boek docht bliken dat it kwea, troch Klaas Swart yn 1960 siedde, no wer om slachtoffers siket.

  • Doutzen ûnder fjoer

   Tjeerdsma, Rommert

   Utjeftejier: 2015
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 487
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-06-8
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Yn dizze roman, it ferfolch op Om Doutzen, binne Doutzen en Sibe troud. Hja wenje mei harren twa famkes op it boerespultsje fan Sibe syn heit en mem. Yn maaie 1940 wurdt Sibe oppakt omdat er by de NSB is. Doutzen moat dêr net folle fan hawwe, en dat jout gauris konflikten tusken Doutzen en Sibe. Wytse, de kammeraat fan Sibe, meldt him oan om tsjin de Russen te fjochtsjen en Sibe hat it idee, dat er dat ek dwaan moat. Mar it rint hiel oars...

  • It Geheim (oersetting Jacobus Knol)

   Lenoir, Frédéric

   Utjeftejier: 2015
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 486
   ISBN-nûmer: 978-949-1971-051
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Emilie wie de iennige dyt seach dat der wat nijs yn de eagen fan har soan lei, wat ûngrypbers, in riedseleftich ljocht dat har tinke liet oan de inerlike blidens dyt hjasels fielde as se yn har geheime nis seach. Se wist dat Pierre it wêzentlike foar himsels hold, mar hja sei neat. Wat is der dochs bard yn dat âlde, ferlitten wynhôf, dêrt se Pierre Morin bûten westen weromfûnen neit er twa dagen spoarleas west hie? Yn it doarp fregen de lju it har allegearre ôf en se besochten út te finen wat it geheim fan Pierre Morin wie... Dizze boeiende roman dyt it midden hâldt tusken in filosofysk ferhaal en in thriller, giet oer wat echt fan wearde is yn ús bestean.

  • Opgong nei Sint Vitus

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2015
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 485
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-04-4
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Yn e fierste fierte hie Dora Knapen net tinke kind dat har libben nochris faai stean soe yn in kâld, wiet en wynderich Fryslân. Sa begjint dizze nije roman fan Anders M. Rozendal. Dora Knapen is in foars jongfrommes dyt mear wol as it gewoane. Om dy reden giet se by definsje oan e slach. Dêr hat Dora har slinger.
   By oefenings docht se foar gjinien ûnder en efter it stjoer fan e Mercedes Benz 290 GD fielt se har hielendal teplak. Mei de útstjoering nei Uruzgan wol Dora sjen litte wat se werklik yn e marse hat. Mar yn Uruzgan nimt korporaal Knapen in ferkearde beslissing en moat se werom nei de boargermaatskippij. Earst giet dat goed, mar letter... PTSS, posttraumatyske stress-steuring is de diagnoaze fan de psychiaters. Op in stuit reizget Dora nei Fryslân. Mei it opsykjen fan in âlde leafde hopet se har libben wer op e rit te krijen.

  • Brief út it ferline

   Jongsma-de Jong, Nelly

   Utjeftejier: 2014
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 484
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-03-7
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   As jo, lykas Afke Bouma, wees binne, krije jo yn it libben net safolle waarmte. Dêrom is Afke bliid dat sy, troch it gouden earizer fan har oer-oer-beppe, yn kontakt komt mei in famylje op Jellema-State. Foaral mei de bern kin se goed opsjitte, dêr is se wiis mei en se fielt har dêr thús. Spitigernôch is it net sa moai as it liket, want der is ek kriminaliteit. Afke moat flechtsje, is sels yn har eigen hûs net feilich. It blykt dan ek noch, dat der by de plysje in ferkearden tusken sit. Is dan it lok, dêrt se altyd op hope en fan dreamde, wol foar har weilein?

  • It achtslaan wurdich

   Ferskate skriuwers

   Utjeftejier: 2014
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 483
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-02-0
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Dizze ferhalebondel - in nijsgjirrige miks fan fiksje/non-fiksje/reisferhaal - is ta stân kommen fanwegen it 80-jierrich jubileum fan de KFFB yn 2014. Yn 2013 hat it bestjoer fan de KFFB in ferhalewedstriid útskreaun. Fan de ferhalen dy \'t ynkamen, krigen de acht heechst wurdearre in priis, en in plakje yn dizze bondel.

  • Wy, dy't bidde (oersetting Jacobus Knol)

   Grün, Anselm

   Utjeftejier: 2014
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 482
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-01-3
   Lede-priis: € 10,00
   Winkelpriis: € 0,00
   In tsiental gebeden út it boek Die Betenden fan de Benediktiner muonts Anselm Grün binne troch Jacobus Knol yn it Frysk, en troch ds. Tjitske Hiemstra yn it Nederlânsk oerset. Fotografe Nienke van der Meer-Hoeber hat by elts gebed in passende foto makke. De twatalige útjefte sjocht der moai fersoarge út. De kleurefotos, dyt in byld foarmje by hieltyd ien gebed, meitsje it ta in bysûnder gehiel.
    

  • It Sunhouse-mystearje

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2014
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 481
   ISBN-nûmer: 978-94-91971-00-6
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Anders M. Rozendal weaget him mei dizze roman yn de betiizjende wrâld fan it déjà vu en it déjà vécu: de net te ferklearjen tinzen of dreamen dyt by de minske opkomme kinne en dêrt er wis fan mient te wêzen dat er dat earder sjoen of belibbe hat. Dit is it ferhaal fan Janny Boersma dyt nei in fakânsje yn Ingelân it lykwicht kwyt is. Benearjende dreamen krije hieltyd mear de oerhân, en Janny driget kopke-ûnder te gean. Tagelyk is it ek it ferbjusterjende ferhaal fan Tiffany Davenhill, in jonge Ingelske frou út e 19e ieu.

  • Ferliezers

   Tjeerdsma, Rommert

   Utjeftejier: 2014
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 480
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-97-8
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   As iennichst bern ferhuzet Froukje mei har âlden nei de stêd, dêrt har heit boekhâlder wurdt. Sels kriget se in baantsje as typiste. Yn de minne tritiger jierren kin Jan, har freon, mar min wurk besette. As yn 1940 de oarloch ek Fryslân net foarby giet, wurdt alles oars. Hâldt Froukje wol genôch fan Jan om mei him âld te wurden? Dêr twifelet se hieltyd sterker oan, benammen as se Werner moetet. Werner is in jonge Dútser, dyt legere is op it Ljouwerter fleanfjild en gefaarlike aventoeren belibbet yn syn Messerschmitt nachtjager. Ynearsten wol Froukje neat fan Werner witte. Mar it dilemma wurdt hieltyd grutter. Kiest se Jan, immen fan eigen folk, of Werner, ien fan de besetters fan ús lân

  • Kiloknaller

   Jager - van der Zee, Tineke de

   Utjeftejier: 2013
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 479
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-96-1
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Akkelyn is in frou fan fiifentritich jier, dyt in probleem hat, dêrt se har hiele libben al mei omwrakselet. Der is noch ien oplossing, tinkt se. Se reizget ôf nei it bûtenlân. Dêr hat se it earst tige dreech, mar letter liket it mei har de goede kant op te gean. Akkelyn hat der alle betrouwen yn, dat se nei ferrin fan tiid as in oar minske wer thús-komme sil. Dan bart der eat dat har libben in hiele oare kant opstjoere sil en har striid om te libjen wurdt in striid om te oerlibjen.

  • De smaak fan alsem

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2013
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 478
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-95-4
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Somtiden is it libben bitter as alsem. Dat ûnderfine de trije haadfigueren fan dizze roman ek. No kin men sizze dat Date Veenstra dat oan himsels te witen hat. De lju sjogge him bytiden troch Akkrum bongeljen. Suterich yn e klean en altyd in frjemde rook om him hinne. Dêrtroch mije de minsken Date. Of stekke him de gek oan. Dat giet oant safier. Date beslút in die te stellen dêrt noch lang oer praat wurde sil.
   Leonard Kortekaas hat oare problemen. Fol idealisme set er him, as lieder fan in aksjegroep, yn om jonge bern in better libben te besoargjen. Dreech wurk, Leonard hat no ienkear gjin liederskapasiteiten. As er in freondinne kriget, wurket dat like heilsum as alsemtee. Leonard kin it libben oan. Mar dan komt der in kear!
   Foar Jair wie it libben licht. Goed, hy wie net ryk, mar hy, de frou en de bern wienen sûn. En is dat net de grutste rykdom? En wat wenne er prachtich oan e lytse wadi yn it Tibesti-berchlân. Op itselde plak dêrt syn foarâlden al ieuwen taholden. Dêr hope Jair âld te wurden. Mar as de dei fan de Satan kommen is, ferlit er foarfaars grûn en flechtet nei Europa. Wa kin dan de smert fan him en syn húsgenoaten draachlik meitsje?

  • Om Doutzen

   Tjeerdsma, Rommert

   Utjeftejier: 2013
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 477
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-94-7
   Lede-priis: € 9,00
   Winkelpriis: € 16,00
   Fryslân yn e tritiger jierren fan de foarige ieu. Krisistiid: rûnom hearsket earmoede. Alle dagen steane lange rigen wurkleazen foar it stimpellokaal. In flues fan doffe berêsting hinget oer it lân.
   Doutzen wennet mei har âlden efterôf yn it lân, dêrt har heit mûnder en lytsboer is. Hja fielt har ûnwennich yn dy iensume oarde en langet nei it fertier en de drokte fan de stêd, dêrt se wolris by omke en muoike útfanhûzet.
   Sibe is in jongkeardel dyt in âld Chevrolet keapet en in molkrit begjint. Syn freon Wytse kriget ferkearing mei de dochter fan in NSBer en rekket alhiel yn e besnijing fan dy beweging. Sûnder erch giet Sibe dêr stadichoan yn mei. Dan moetet er Doutzen

  • Neilêzing

   Bosch, Atze

   Utjeftejier: 2012
   Sjenre: lietebondel/dichtbondel
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 476
   ISBN-nûmer: 97890-74918-93-0
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   In letbloeier, sa soe men de dichter Atze Bosch (1927-2011) wol neame kinne. Syn earste eigen dichtbondel Alles op syn tiid ferskynde pas yn 2009. Doe't syn ierdske libbensreis dien wie, lei der noch mear as genôch om in twadde bondel út te jaan. Dat is Neilêzing wurden.
   Bosch syn teksten sprekke oan troch suver en linich taalgebrûk en springe der bytiden út troch geastige en geastlike rykdom. Hawar, lês en ûnderfyn.

  • Wa fertelt de takomst?

   Boelens, Corry

   Utjeftejier: 2012
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 475
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-92-3
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Haadpersoan Wytske hat, nei har skieding, de beide dochters Sandra en Fenna allinnich grutbrocht. No binne dy folwoeksen en ta de doar út. Dat seit net dat Wytske it har no oan tiid dwaan kin. As pedikuere hat se in eigen drokke praktyk. Fierders binne der ek in soad saken dyt omtinken freegje. Altyd allinnich mei dy problemen ompakke is net maklik. Safolle ûnbeantwurde fragen en de takomst liket bytiden ûnwis.
   De dochters hawwe harren eigen problemen. Fenna kriget gjin bern en dêr hat elkenien yn de neiste famylje it dreech mei. Benammen har mem, mar Sandra ek, dyt yn in pear jier tiid twa bern kriget. Is der in mooglikheid om har suster te helpen?

  • Preken fan in tuorkefretter

   Wagenaar, Hinne

   Utjeftejier: 2012
   Sjenre: bibel/bernebibel/bibelsk deiboek
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 474
   ISBN-nûmer: 97890-74918-91-6
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   De ynwenners fan Wurdum drage de namme fan 'Tuorkefretters'. Dat komt omdat se ien fan de tuorren fan harren tsjerke ea ferkocht hawwe.
   Yn dizze bondel fine jo 14 preken fan ds. Hinne Wagenaar dy't ûntstien binne yn dy mienskip fan tuorkefretters.
   Mei de titel wurdt knypeage nei it ferline. De preken geane lykwols oer aktuele tema's: oer hoe't tuorren fan hjoed de dei delhelle wurde. Want yn tsjerke is gjin plak foar oerhearsking, net wat taal en kultuer oanbelanget, net wat sekse en seksualiteit oanbelanget, net wat ras en folk oanbelanget, net wat rangen en stannen oanbelanget!

  • De ûntfiering

   Pietersen, Lieuwe

   Utjeftejier: 2012
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 473
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-90-9
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Hester Kooi hearde in auto piipjend remjen. Op itselde stuit rekke de wrâld yn ûnstjoer. Ut de syddoar fan de auto - in bestelbuske - sprongen twa mannen nei bûten, dy't yn in fraksje fan in sekonde by har wienen.
   Ear't it ta har trochkrong wat der barde, wie se oermastere. In tel letter waard se it buske yntreaun.

  • De bosklju

   Jager - van der Zee, Tineke de

   Utjeftejier: 2012
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 472
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-89-3
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Nei it goed ûntfongen en útferkochte "Goedfrou foar it libben" hat Tineke de Jager - van der Zee op 'e nij in roman skreaun dy't yn in fier ferline spilet.
   Wat docht Thomas in hiele wike op Walta-state yn Wiuwert?
   Yn 'e rin fan dy wike ûntdekt er wol dat it biedwurd fan Pierre Yvon 'dies diem docet' ek foar him jildt: alle dagen leart er wat oer it libben fan de labadisten yn dy state mei riedsels.
   Mar oft dat him helpe sil...

  • It jier bylâns

   Smilde, Dr Bernard

   Utjeftejier: 2012
   Sjenre: bibel/bernebibel/bibelsk deiboek
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 471
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-88-6
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 9,00
   In bondel preken, ornearre foar advint, krysttyd, epifany, de fjirtichdagetiid, peaske, de tredde snein nei peaske, himelfeart, pinkster, trinitatis en de lêste snein fan it tsjerklik jier.

  • De gitaar by it boek

   Schurer, Fedde

   Utjeftejier: 2011
   Sjenre: lietebondel/dichtbondel
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 470
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-86-2
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 9,00
   Werprintinge fan alle lietteksten dy't Fedde Schurer makke by fragminten út it Alde en it Nije Testamint.

  • Werom nei Stienwert

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2011
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 469
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-87-9
   Lede-priis: € 9,00
   Winkelpriis: € 16,00
   In skieding nei in houlik fan mear as tweintich jier docht ferhipte sear. Durk van der Meulen, in suksesfol bankman út Drachten, kin it min sette dat syn frou him foar in oar ynwiksele hat. En as dy oar ek noch de selsfoldiene Goffe Piersma is...
   Durk siket wegen om dy twa te treffen.
   Mar yn dit boek bart folle mear. It begjint mei de begraffenis fan Jannes Terpstra, eartiids de kammeraat fan Durk. Jannes is raar oan syn ein kommen. Durk giet noch in kear werom nei Stienwert om nei it hoe en het te fernimmen. As er mient genôch te witten, keart er syn berteplak de rêch ta. Foargoed, tinkt er. Dan siket Marja Brouwer, in earder buorfamke, kontakt mei him. En wer moat Durk werom nei Stienwert.

  • It heechste wurd - Bibel foar bern

   Ferskate skriuwers

   Utjeftejier: 2011
   Sjenre: bibel/bernebibel/bibelsk deiboek
   Status: op foarried
   KFFB-nûmer: 468
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-98-5
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 15,00
   Yn It heechste wurd litte sân auteurs yn goed hûndert ferhalen en gedichten de Bibel oan it wurd. Alle sân kieze, ynspirearre troch de bibeltekst, dêrby har eigen orizjinele ynfalshoeke.
   De kleurrike yllustraasjes fan Guida Joseph jouwe de ferskate ûnderdielen fan dit boek in hiel eigen gesicht.
   It heechste wurd is bedoeld foar bern fan 9 jier ôf.

   Lis mar yn myn winkelweintsje

  • Moeting mei de dea - hûndert kwatrinen

   Smit, W.A.P.

   Utjeftejier: 2011
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 467
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-85-5
   Lede-priis: € 7,50
   Winkelpriis: € 0,00
   In syklus fan hûndert kwatrinen dy't W.A.P. Smit skreau doe't er slim siik wie. Se litte op tige minsklike wize wat sjen fan de deadseangst en fan de ferwachting om opnommen te wurden yn de hearlikheid fan it keninkryk.
   De oersetting yn it Frysk is fan Jan Dotinga.

  • De man fan tolve heech

   Hooijenga, Hedzer T.

   Utjeftejier: 2011
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 466
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-84-8
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Al in kearmannich binne jonge bern lestich fallen yn e Ljouwerter Bosk. De ynwenners fan de wyk Bilgaard wurde ûnrêstich en easkje dieden fan de plysje. Dy ûntdekt dat in man yn syn flat deasketten is.
   In jonge fint dyt yn it ferline ris in akkefysje mei bern hân hat, wurdt derop oan sjoen.
   Sa te sjen twa saken dyt neat meiinoar te meitsjen ha. Mar dan wurdt troch dyselde jongkeardel, Jehannes Moolenaar deryn behelle, in earsten misdiedsjoernalist, dyt him net ôfskypje lit. Troch gjinien.

  • Eilângasten (oersetting Corry Boelens)

   Meer, Vonne van der

   Utjeftejier: 2011
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 465
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-82-4
   Lede-priis: € 9,00
   Winkelpriis: € 16,00
   Dúnroas is in ienfâldich, mar gastfrij hierhûs op in Waadeilân. De tydlike bewenners ha gjin kunde oaninoar, mar meit se fan deselde tafel ite, op itselde bêd sliepe en yn it gasteboek skriuwe, komme se meiinoar yn kontakt.
   Sûnder it te witten en hast ûngemurken beynfloedzje se inoars libben en foarmje se ien ferhaal. Inkeld de lêzer is tsjûge fan alle dreamen en geheimen dyt har ferskûlje achter de skreaune wurden yn it gasteboek. Eilângasten is in subtyl en kleurryk weefsel fan minsken, dat de lêzer fan t begjin ôf oan yn e besnijing nimt.

  • Belideniskaart

   Utjeftejier: 2010
   Sjenre: doopkaarten/belideniskaarten
   Status: op foarried
   KFFB-nûmer: 10005
   Lede-priis: € 1,50
   Winkelpriis: € 1,50
  • Puzzelstikjes

   Hibma, Tytsje

   Utjeftejier: 2010
   Sjenre: lietebondel/dichtbondel
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 464
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-83-1
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 5,00
   De koarte ferhalen en kleurige bylden yn dit boekje binne in soarte fan puzzelstikjes. De measten krigen foarm yn in tsjerketsjinst, mei it each op bern en grutte minsken dy't harren yn de bibel ferdjipje. Se sprekke meiinoar fan de rykdom dy't ús yn it Wurd yn 'e mjitte komt.

  • waarmte in wurd

   Jong, Anny de

   Utjeftejier: 2010
   Sjenre: lietebondel/dichtbondel
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 463
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-81-7
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 9,00
   Yn 'waarmte in wurd' binne de fersen sammele dy't de lêste jierren op Anny de Jong har krystkaarten stien hawwe, oanfolle mei hiel persoanlike rougedichten. De dichteres hat de namme yn har gedichten de sombere kant it neist te wêzen. Se wiist der lykwols op dat har fersen altiten posityf einigje. De waarmte wint it fan de kjeld, it tsjuster moat belies jaan tsjin it ljocht.

  • It spoar bjuster

   Prins, Einte

   Utjeftejier: 2010
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 462
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-80-0
   Lede-priis: € 9,00
   Winkelpriis: € 16,00
   As Folkert (âld-marinier en frijfeint) op 'e Weaze yn Ljouwert Wieke tsjin 't liif rint, reitsje syn tinzen oan syn jeugdleafde Ynske op 'e achtergrûn. Dy is lyts tweintich jier lyn sûnder in spoar achter te litten út syn libben ferdwûn. Syn bûtenlânske aventoeren as marinier en dêrnei it fertier dat er siket yn it nachtlibben fan Grins en Ljouwert, hawwe oant no net yn steat west om Ynske út syn holle te setten. Syn bedriuw ferrinnewearret. Hy siket de oplossing dêrfoar yn 'e yllegale hannel dêr't er oan 'e earen ta yn komt te sitten.
   As dan nijs oer Ynske komt, betinkt er in plan om út dizze sitewaasje wei te kommen.
   Syn freonen út de ûnderwrâld tinke dêr hiel oars oer en sette him mei de rêch tsjin 'e muorre.
   Dan brekt de striid los. De striid tusken jild en leafde

  • It Genoatskip

   Pietersen, Lieuwe

   Utjeftejier: 2010
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 461
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-79-4
   Lede-priis: € 9,00
   Winkelpriis: € 16,00
   In jonge frou is op 'e syk nei it ferline fan in ferstoarne buorman. Se fernimt al gau dat der minsken binne dy't dat net op priis stelle. It wurdt har stadichoan dúdlik dat de man yn 'e besnijing fan de frijmitselerij wie en se freget har ôf oft it riedsel om syn libben hinne dêrmei te krijen hat.

  • Wekker bliuwe! - in appèl foar elke dei

   Wiersma, Doede

   Utjeftejier: 2010
   Sjenre: bibel/bernebibel/bibelsk deiboek
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 460
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-78-7
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 15,00
   De twadde printinge fan it Bibelsk deiboek, dat yn 2004 foar it earst ferskynd is

  • Tinkskrift 75 jier Kristlik Fryske FolksBibleteek 1934-1984-2009

   Ferskate skriuwers

   Utjeftejier: 2010
   Sjenre: tinkboek
   Status: op foarried
   KFFB-nûmer: 459
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-77-0
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 9,50
   Yn dit tinkskrift binne in tal bydragen oangeande de Fryske Boekeklub KFFB bondele dy't skreaun binne troch bestjoersleden, meiwurkers, leden en auteurs en in oersjoch biede fan wat benammen yn de lêste 25 jier troch de KFFB ta stân kommen is.
   De bondel is rynsk yllustrearre en alhiel yn kleur útfierd.
   Boppedat wurdt in folsleine list jûn fan alle útjeften út it 75-jierrich bestean fan de KFFB.

   Lis mar yn myn winkelweintsje

  • De Sjamaan fan Ealawier

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2010
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 458
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-76-3
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Ealawier, wat stelt it eins foar: in lichte ferheging yn it lânskip, begroeid mei wat snústerige beammen en dêrnjonken twa pleatsen en trije huzen. In stille en fredige oarde, al spilet der ûnderhûds wol it ien en oar. Wat hat dizze buorskip te krijen mei de driging dyt út de ûneinige romte op de ierde ôfkomt?
   Der komt in frjemdling, in Aziaat, dyt him yn it boskje op de terp nei wenjen set. Yn in tinte. Op himsels nuveraardich, de terp is gjin camping. Wêrom gedoocht de gemeente dat? De nijkommeling hat amper gedoente mei de buorskip en sit hiele dagen lûdop te bidden. In mystyk persoan mids nofteren klaaifolk.
   Past soks wol? Wat moatte de Ealawiersters mei dizze frjemdling? Guon miene dat se de gek mei him hawwe kinne. By oaren leit dat oars: sy komme yn e besnijing fan de man en syn smeekbeaen. Mar wat bidt er, en oan wa binne syn beaen rjochte?

  • It kaartehûs

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2009
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 456
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-74-9
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   It libben is ûnwis, jildt dat net foar ús allegearre? Lykwols besykje wy doel oan it libben te jaan, en om in takomst op te bouwen. Mar ús bousels binne faak net mear as in kaartehûs: wif, och sa wif.
   De haadpersoanen yn dizze spannende roman bouwe ek oan har takomst, wolle mear út it libben helje.
   Sa is dêr bygelyks it famke Nadia Kalynychenko út Ukraïne. Sil it har slagje om de illinde, de earmoed en de driging fan geweld achter har te litten, of sakket har kaartehûs fan de hoop daliks yninoar?
   En dan Gerda Faber, in widdo fan goed fyftich jier. Hoe geef binne de fûneminten dêr't sy in nij hûs fan lok op hopet te bouwen?
   Mei Barend de Groot leit it oars. Hy is frijman, krúst mei de frachtwein troch Europa, treft in frommes dat sljocht op him is, en pikt der út en troch in poepke swart jild by. Barend hat it foarinoar. Mar... hoe stevich stiet syn hûs eins?
   Dan is de kaartspiler der sels ek noch. In man dy't in soad weaget. Hy gûchelet mei de kaarten. Wint en ferliest en wint wer. Mar wat bart der as er op ferlies stiet, en hy de kaart dy't er achter de hân hâldt, útspilet?
   Waans kaartehûs kin it tsjin dat geweld hâlde?

  • Hupsakee en oare ferhalen

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2009
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 455
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-73-2
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   'Yn in foarich libben haw ik grif seeman west,' sei omke. Neffens muoike wie dat lichtsinnich praat. En doe't wy omke mei de kloet dwaande seagen...

   Mei it fleurige 'Farre' begjint dizze ferhalebondel, dêr't alderhanne personaazjes yn foarbykomme. Jong en âld, en alles wat dêr tuskenyn sit. Elk, mei syn eigenaardichheden, tekoartkommings of wivelmoedigens, siket it paad troch it libben. Wolris op in wize dêr't men jin oer fernuveret of om skodholje moat. Guon fan 'e 60 ferhalen binne mankelyk, oaren spannend of mystyk. Mar humor spilet de boppetoan en faak sille jo glimkje om de nuveraardichheden dy't jo yn dit boek meibelibje.

  • Unrêst op Sumarreheide

   Hooijenga, Hedzer T.

   Utjeftejier: 2009
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 454
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-72-5
   Lede-priis: € 9,00
   Winkelpriis: € 16,00
   \'De âld pleats stie omraak yn \'e brân. De lôge sloech in grut gat yn it tsjuster fan \'e simmernacht...\'
   As it fjoer him einlings deljûn hat, wurdt in deademan yn \'e jiske fûn. Yn \'e earste opslach liket it in swalker te wêzen dy\'t wat ûnfoarsichtich wie mei syn smokerij.
   Mar wie dat wol sa? En wat hie dy oare omstipper dêr midden yn \'e nacht op dat Sumarreheidster sânpaad te sykjen?
   De iene fraach ropt de oare op, en sa wurde it hieltyd mear.
   Ald-resjersjeur Jolke Antema mei de hiele tizeboel útinoar raffelje. Hy komt der lang om let achter dat dy brân net samar in ûngelokje wie, mar dat dêr hiel wat oan foarôf gong. En hokker rol spilet âlde Douwe Poat yn it barren?

  • Twiljocht (oersetting Jacobus Knol)

   Wiesel, Elie

   Utjeftejier: 2009
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 453
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-71-8
   Lede-priis: € 16,00
   Winkelpriis: € 19,50
   Sûnt Pedro koart nei de oarloch efter it izeren gordyn ferdwûn is, hat Rafael Lipkin om him socht. Wa is dy Pedro? Wêr kaam er wei? En wêrom hâldt er Rafael sa yn e besnijing?
   Dy fragen litte Rafael net los en bringe him, neit er in heimsinnich telefoantsje krigen hat, yn de Mountain Clinic, dy útsûnderlike ynrjochting by New York mei syn psychiatryske pasjinten dyt har yn bibelske tiden wane en miene dat se Adam, Kaïn, Abraham, Joazef en sels de Messias of God binne.
   Yn syn moeting mei dy bysûndere minsken moat Rafael weromtinke oan syn ferline yn Rovidok, dat stille stedsje yn e Karpaten dêrt er hikke en tein is.

  • Frij as de wyn

   Tjeerdsma, Rommert

   Utjeftejier: 2009
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 452
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-70-1
   Lede-priis: € 9,00
   Winkelpriis: € 16,00
   It is om 1847 hinne in roerige tiid yn Fryslân. It mislearjen fan rispingen, mûzepleagen, sykte yn 'e ierappels en yn it fee soargje derfoar dat in grut part fan 'e befolking yn earmoed libje moat.
   Alhoewol't it swurd fan 'e honger hieltyd skerper field wurdt, binne der ek inkelden dy't profitearje fan dizze tastân en der goed jern by spinne.
   Twa froulju mei in folslein ferskillende eftergrûn stribje beide op harren eigen wize nei wat mear frijheid. Se besykje de libbenswei dy't foar harren útstippele is te ferlitten en út eigen fearren te fleanen.

  • Alles op syn tiid

   Bosch, Atze

   Utjeftejier: 2009
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 451
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-69-5
   Lede-priis: € 12,50
   Winkelpriis: € 14,50
   Atze Bosch (*1927 +2011) begûn syn dichterlik wurk as oersetter fan koarlieten foar it Kritekoar yn Hilversum, dêrt er doe syn wurk hie. By ferskate gelegenheden oppenearre er him as dichter fan geastige en geastlike teksten.
   Sûnt syn pensjonearring hat er hiel wat teksten skreaun, sawol oersette as frije, û.o. lietteksten foar de oratoaria Mozes, Ruth en It Ljocht fan de wrâld.
   Yn oparbeidzjen mei Bernard Smilde kaam yn 1993 de bondel Sjonge by de Bibel út, dêrt Atze Bosch mear as hûndert lietteksten foar oersette of skreau op temas út it Alde en Nije Testamint. Foar de bondel Tuskentiden (2006) levere hy 54 teksten.
   Yn 2008 ferskynde by de KFFB de bondel Wylde Goes, lieten út Glasgow en Iona, yn in oersetting fan him.

  • Under de sinne fan de Ivige

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2008
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 450
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-68-8
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 9,00
   Israel, 850 foar Kr.
   It libben laket de jonge Sûar oan. Syn heit is in rike bouboer en in foaroanman yn 'e stêd. Dat Sûar nei syn pake oan memmekant útfanhûs sil, hat er net folle nocht oan. Pake Rekab en syn famylje hawwe oare gewoanten as Sûar wend is, en opfettings oer godstsjinst dêr't Sûar syn heit mar wat de gek mei hat.
   Boppedat is pake Rekab feehâlder. Sûar hâldt net fan dy stjonkende skiep en geiten. Dat feroaret as er yn it nomadekamp in famke moetet. No soe er wol yn it kamp bliuwe wolle. Dat kin fansels net, syn plak is thús. Mar nei't syn heit in byfrou nommen hat, is de sfear der dêr net better op wurden. Dan barre dingen dy't it libben fan Sûar folslein op 'e kop sette.

  • Wylde Goes -- Lieten út Glasgow en Iona

   Ferskate skriuwers

   Utjeftejier: 2008
   Sjenre: lietebondel/dichtbondel
   Status: op foarried
   KFFB-nûmer: 449
   ISBN-nûmer: 978 90 74918 67 1
   Lede-priis: € 17,50
   Winkelpriis: € 17,50
   35 kûpletlieten mei in koarsetting of in piano-/oargelbegelieding en
   18 koartere lieten dy't allegearre in koarsetting hawwe.
   Alle teksten binne yn it Frysk en yn it Ingelsk werjûn. By in part is ek de Hollânsktalige oersetting opnommen.

   Lis mar yn myn winkelweintsje

  • It griene hûs

   Pietersen, Lieuwe

   Utjeftejier: 2008
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 448
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-66-4
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Melle Heeg, fjirtich jier, sjocht yn 'e Ljouwerter binnenstêd in âld hûs stean. It hat him daliks yn 'e besnijing, hy soe it keapje wolle. In pear wike letter treft er in jonge frou. Se wenne as bern yn it hûs en tinkt dat it in geheim hat. Mar hokker?

  • Goedfrou foar it libben

   Jager - van der Zee, Tineke de

   Utjeftejier: 2008
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 447
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-65-7
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   'Wylst Catharina de doar tichtsloech, kaam de feninige kjeld har temjitte. Se rûn op in drafke mei de beide manlju troch de stege nei de strjitte dêr't de belslide stie. Op 'e middei wie it hurder begûn te waaien en se seach dat de wyn op guon plakken hege sniedunen makke hie.'
   Heal beferzen komt se yn Wyns oan, dêr't se in frommeske helpt by in befalling. En dat is noch mar it begjin: frou Schrader (1655-1745) sil yn har libben as goedfrou sawol fan it bittere as it swiete priuwe.
   Yn dizze debútroman fan T. de Jager - van der Zee komme wy hiel wat te witten oer it libben en de gewoanten út de 18de ieu.

  • It paad fan de foks

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2007
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 446
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-64-0
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Net faak krije minsken in kâns om har lot te ûntrinnen. Jack Woodward syn lot is útsichtleas: Krekt njoggentjin jier, gjin wurk, gjin oplieding ôfmakke, in heit dy't troch de drank nei gychem gong. Om't er net mei syn styfheit opsjitte kin, wennet er allinnich yn in flatsje en moat fan in lyts útkearinkje rûnkomme. Ynienen kriget er in kâns om syn lot te kearen.

  • Piter Terpstra - skriuwer

   Terpstra, Piter

   Utjeftejier: 2007
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 445
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-62-6
   Lede-priis: € 22,50
   Winkelpriis: € 27,50
   Yn dizze autobiografy, dy't him lêze lit as ien fan syn romans, sjocht Piter Terpstra (1919-2006) werom op syn lang libben as skriuwer. Hy fertelt oer syn berne- en jongfeintejierren op De Lemmer en syn fassinaasje foar de see, oer it droechlizzen fan de Suder- en de Lauwerssee, oer syn reizen yn binnen- en bûtenlân, oer syn kontakten mei kollega-skriuwers en sjoernalisten en safolle oare nijsgjirrige minsken dy't er op syn libbenspaad moete. Fanselssprekkend komt er gauris op 'e tekst oer it skriuwen fan syn toanielstikken, syn Hollânske en Fryske romans, syn dokumintêres en detektives mei ûnder mear de fuortsetting fan de Schaduw-ferhalen fan Havank. En alles wat yn dit lêste en tagelyk moaiste boek fan Piter Terpstra stiet, is neffens it tsjûgenis fan de auteur sels stjerrende wier'.

  • Achter de skêrm

   Prins, Einte

   Utjeftejier: 2007
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 444
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-59-6
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Achter de skêrm is basearre op it wiere ferhaal fan twa Dútsers dy't yn 'e simmer fan 1939 mei in jacht foar de wâl fan Moddergat foar anker gienen. Hja waarden letter fertocht fan spionaazje. De Nederlânske ynljochtingetsjinst GS-III komt harren op it spoar. As in reade tried rint troch dit boek it leafdesferhaal fan ien fan dy Dútsers mei in (troud) frommeske út dit fiskersdoarp.

  • De fûgels (oersetting A.I. Brouwer-Prakke en J.H. Brouwer)

   Vesaas, Tarjei

   Utjeftejier: 2007
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 443
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-60-2
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Yn in komposysje dy't oanslút by de wikseling fan de tiden fan it jier, fertelt Vesaas it ferhaal fan Mattis en Hege, broer en suster, libjend yn de Noarske bosken oan de igge fan in mar.
   Mattis liket swak bejeftige, mar de auteur lit dúdlik útkomme dat er dat yn gefoelsmjittich opsicht en yn syn begryp fan de natoer allesbehalven is. Mattis libbet net allinnich yn de natoer, mar benammen mei de natoer. Mei de beammen dy't him ymponearje, mei it swierwaar dat him deadsbang makket en mei de fûgels dêr't er kontakt mei hat. Om't Mattis net geskikt is om te wurkjen (hy ferliest dan de kontrôle oer syn gedachten en syn hannen, en docht alles ferkeard), wurdt er úteinlik fearman op in mar dêr't nimmen oan wennet. Mar ien passazjier bringt er nei de oare kant: in houtkapper dy't er grutsk meinimt om Hege sjen te litten dat er no in echte fearman is. As de houtkapper by harren yn komt te wenjen en fereale wurdt op Hege, fielt Mattis him mear en mear bûtensletten. Uteinlik beslút er de natoer beslisse te litten oer syn takomst.

  • De stêd fan it lok (oersetting Jacobus Knol)

   Wiesel, Elie

   Utjeftejier: 2006
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 442
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-58-9
   Lede-priis: € 11,50
   Winkelpriis: € 16,00
   Michael, in jonge, Hongaarske Joad dy't oan de ferneatigingskampen ûntkommen is, giet jierren letter mei help fan syn freon Pedro werom nei syn berteplak efter it Izeren Gerdyn. Dêr wurdt er oppakt en martele troch de plysje. Trije dagen wjerstiet er, mei it gesicht nei de muorre steande, syn ûnderfregers om sadwaande syn freon Pedro te rêden. Wilens giet it ferline as yn in dream oan him foarby. Eins wist er sels net wêrom't er weromgien is, oant er, op it plak dêr't de synagoge stien hat, deselde man efter in rút seach, dy't dêr ek stie op 'e dei dat de Joaden ôffierd waarden nei Auschwitz: de ûnferskillige tsjûge dy't as safolle oaren, net ynteressearre wie yn it lot fan syn meiminsken. In wichtige fraach yn dizze roman is, wêrom't safolle minsken leaver taskôgers binne as dat se yn ferset komme tsjin ûnrjocht en geweld.

  • De frou yn it swart

   Pietersen, Lieuwe

   Utjeftejier: 2006
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 441
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-63-3
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Hille Banning, learaar oan in middelbere skoalle, treft op in begraffenis in jonge frou. Se makket yndruk op him en hy besiket út te finen wa't se is. It wurdt him by syn speurtocht hietyd dúdliker dat se yn frjemde rûnten ferkeart.

  • Fan bern, klúnkoek en tsjerken

   Dotinga, Jan

   Utjeftejier: 2006
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 440
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-61-1
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Stikjes út De Stim fan Fryslân, it tsjerkeblêd fan de Gereformeerde kerken classis Kollum en Geandewei
   Dat dichters de wierheid ligen hjitte, komt fan 'e bern. Dy beskikke oer de eigenskip om de wrâld nei har hân te setten. Elke dei in nije kyk op minsken en dingen. Op God en Lego. Sa, dat se dêrmei de grutten yn har wrâld te kyk en te kak sette. Dy soene yn tsjerke ris wat minder formulear/lierje moatte. Lit it ljocht fan Boppen mar kidelje...

  • Razzia yn 'e Ripen - deiboek fan Gosse Bootsma, 1945

   Bootsma, Gosse

   Utjeftejier: 2006
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 439
   ISBN-nûmer: 978-90 74918 57 2
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Gosse Bootsma, in tweintichjierrige boeresoan út 'e Ripen ûnder Nij Beets, dy't ûnderdûkt wie en him gewoanwei oerdei net bûtendoar sjen liet, is de haadpersoan yn dit ferhaal dat him ôfspilet yn de lêste moannen fan de Twadde Wrâldoarloch. Hy wie ien fan de mannen dy't meiholpen hie by it terskjen by syn buorman. Mar hy waard oppakt. Wat er meimakke, hat er opskreaun en ferskynt no goed fyftich jier letter yn boekfoarm.

  • Dy jonge fan Beintema

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2006
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 438
   ISBN-nûmer: 978-90-74918-00-8
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Teo Beintema hie oer alle boegen in minne start. In moanne te gau op e wrâld, en as bern gauris siik Op skoalle wie it fine baaske net yn tel. Mar Teo wie in trochsetter. Wat er yn e holle hie, moast en soe trochgean. Draaide it op dizze wrâld net om jild, macht en oansjen? Dêrom gong er yn saken. Guon soene foar him, Teo Beintema, romte meitsje moatte. En as dat net yn goedens koe...

  • Brekpunt

   Tjeerdsma, Rommert

   Utjeftejier: 2006
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 437
   ISBN-nûmer: 90 74918 56 5
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Dizze debútroman fan Rommert Tjeerdsma beskriuwt in jier út it libben fan Jikke Wynia, in jonge frou dy't dreamt fan in moaier hûs, in better libben en... in oare man!
   Har oarehelte Jan hat sa syn eigen dreamen...

  • De lêste halte

   Oetie, Simen

   Utjeftejier: 2005
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 436
   ISBN-nûmer: 9074918999
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   De fotograaf Meindert Minnema lêst dat syn omke ûnder fertochte omstannichheden ferstoarn is. Hy besiket nei te gean wat der bard is. Yn de fjirtjin dagen dêr't er ferslach fan docht, wurdt syn identiteit ûndermine yn net foarsjoene foarfallen.
   De lêste halte giet oer dea en leafde, weemoed en ferlakkerij. It is in psychologyske roman mei spanning en sensaasje. In boek fol skiednis, en tagelyk aktueel. Skriuwers en skilders figurearje, in pottebakker en in domina.
   De lêste halte giet oer in alvestrjittetocht, mar is mear. Yn in odyssee is in oade oan Fryslân befrissele.

  • It testamint

   Pietersen, Lieuwe

   Utjeftejier: 2005
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 435
   ISBN-nûmer: 9074918557
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Hester Slot, in kantoarfamke fan 25 jier, krijt ûnferwachts in erfenis taskikt. Har woldwaner is in âldere man dy't har in hûs en in fiks jildbedrach neilit.
   It frjemde is dat de man har folslein ûnbekend is en dat gjinien in idee hat wêrom't er krekt har ta syn erfgenamt beneamde.

  • Moard oan 'e Monsmawei

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2005
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 434
   ISBN-nûmer: 90 74918 549
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Doarpsfeest. Henk Schaafsma hat wat tefolle yn it bier hongen en komt de oare moarns mei pine yn 'e holle fan it bêd ôf. Fan in kâlde dûs en in kuierke knapt er op. Mar dan fynt er in eintsje bûten it doarp in frommes. Fermoarde.
   Sy wie kunde fan Henk. Wa hat har ombrocht? En wat is der de ôfrûne nacht yn en om de feesttinte allegearre net bard? En hoe goed koe Henk it frommes eins? Fragen dêr't de lêzer yn de rin fan dit boek mei konfrontearre wurdt.

  • Paadsikers

   Boelens, Corry

   Utjeftejier: 2004
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 433
   ISBN-nûmer: 90-74918-52-2
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 9,00
   It paad yn in minskelibben rint net altiten as it spoar. Der binne somtiden stroffelstiennen en tûkelteammen dy't oerwûn wurde moatte. Dat ûnderfynt Wytske. Sy is in jonge frou, dy't troch eigen tadwaan min ofte mear allinnich komt te stean yn it grutbringen fan har beide dochters. Sels moat se har paad ek noch sykje. Tagelyk wol se har bern op wei nei de folwoeksenens begeliede. En dat falt net altiten ta.

  • Alles yn 'e macht

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2004
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 431
   ISBN-nûmer: 90 74918 51 4
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   It like sa moai: fakânsje en de âldelju fuort. Sels baas! De beide freonen soene der in moaie tiid fan meitsje. Dat, docht bliken, is in misrekken. De auto stikken, in berntsje ûnferwacht op \'e stoepe, in aventuerlike en nachtlike tocht nei de disko, de kammeraat dy\'t it mar oer it \'lijnen\' hat. En wat hat dy maat fierder eigentlik by de ein? Yllegale praktiken? En hoe sit it mei dy ûnferwachte leafde? En no moatte se ek noch oan it wurk. Hawwe de beide freonen alles wol yn \'e macht?

  • Teatske Alzum har wrâld (oersetting Jacobus Knol)

   Ashton, Kate

   Utjeftejier: 2004
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 430
   ISBN-nûmer: 90 74918 50 6
   Lede-priis: € 12,50
   Winkelpriis: € 15,00
   It earste part fan dit boek bestiet út in treflike skôging fan libben en wurk fan Teatske Alzum en dêrmei fan de doarpen Moarre en Ljussens en omkriten fan in heale ieu tebek.
   It twadde part jout in omstavere werprintinge fan 38 ferhalen fan Teatske Alzum. It binne ferhalen út de sûnt jierren útferkochte bondel 'Diggels', dy't Kate Ashton yn har skôging behannelet.

  • De Flam

   Pietersen, Lieuwe

   Utjeftejier: 2004
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 429
   ISBN-nûmer: 90 74918 48 4
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Fonger Dam syn libben wurdt stadichoan ûntregele. Twa âld-klasgenoaten hâlde him in healjier lang yn 'e besnijing: de moaie en mysterieuze Afke Schaaf èn syn jeugdfreon Hidde Klaver.
   De ûnfoarspelberens fan Afke en de ferdwining fan Hidde sette syn wrâld úteinlik op 'e kop.

  • Willem Tjerkstra -- Gysbert Japicxpriis 2003

   Ferskate skriuwers

   Utjeftejier: 2003
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 428
   ISBN-nûmer: 90-74918-49-2
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 7,50
   Dit boekje is ferskynd ta gelegenheid fan de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis 2003 oan Willem Tjerkstra foar De ridder fan Snits, diel 1, 2 en 3.
   Behalve de taspraak fan deputearre Bertus Mulder, it sjueryrapport, de lokwinsk fan de foarsitter fan de KFFB en it tankwurd fan Willem Tjerkstra, stiet der in skôging yn fan Wim van der Schaaf oer 'Willem Tjerkstra as skriuwer foar de jongerein'.

  • Walschot is de namme...

   Schaaf, Wim van der

   Utjeftejier: 2003
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 427
   ISBN-nûmer: 90 74918 47 6
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Fons Walschot kaam yn it begjin fan 1945 as jonge fan tolve jier, mei syn mem en pake, as evakuee earne yn Fryslân telâne. Nei de oarloch geane se werom nei Limburch. Goed fyftich jier letter siket er syn âlde skoalmaat yn Fryslân wer op. Op syn âlde dei stelt er prikken yn it wurk om der noch achter te kommen wa't eins syn heit wie. En hoe siet it mei syn pake en syn mem, dy't nei de oarloch yn Swalmen allebeide oppakt binne? Hiene se oan de ferkearde kant stien yn de oarloch? Fons besiket om, nei safolle jier, noch achter de wierheid te kommen.

  • De baas traktearret

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2003
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 426
   ISBN-nûmer: 90-74918-46-8
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   De direksje fan in elektroanika-konsern is fan betinken dat der yn 'e personielskosten snien wurde kin. Benammen op 'e wurkflier. It legere kaderpersoniel kin der wol tuskenút en de minsken fan 'e produksje krije mear ferantwurdlikens taskikt.
   Dit boek is it ferhaal fan fiif manlju dy't in produksje-ienheid foarmje. Se kinne goed meiinoar, al is der fansels wolris wat.
   De reorganisaasjeplannen meitsje de sitewaasje kompleks. De ûnderlinge ferhâldings wurde der net better op en dat hat syn wjerslach thús.
   Guon minsken wurde tekniesd, oaren fine lykwicht yn har libben.

  • De soldaat dy't weromkaam

   Vries, Theun de

   Utjeftejier: 2003
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 425
   ISBN-nûmer: 90 74918 45 X
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   "De soldaat dy't weromkaam" is ynspirearre op in ferneamd sechstjinde ieusk proses. It is de tiid fan godstsjinst-oproeren en folksopstannen.
   In jonge Súdfrânske boerinne, Bertrande, moat it al acht jier rêde sûnder har man, Martin Guerre, dy't him as soldaat ferhierd hat. Bertrande, al gau as widdo bestimpele en troch ûnearbere en earbere foarstellen efterfolge, wit eare en goed te bewarjen.
   Har deugd wurdt beleanne. De Martin Guerre dy't weromkomt, is net mear de ienselvige, wat rûge adolesint dy't se troude, mar in man dy't fan it libben hâldt, mei wa't se in tiid fan hertstocht en lok belibbet. Oant in twadde Martin Guerre opdûkt, dy't syn rjocht op erfgoed èn op Bertrande wol tige oannimlik wit te meitsjen.

   Foar de oersetting fan dizze roman tekene Dick Eisma.

  • Sjongersfeest

   Douma, Geartsje

   Utjeftejier: 2002
   Sjenre: lietebondel/dichtbondel
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 424
   ISBN-nûmer: 90 74918 44 1
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 5,00
   Yn 'Sjongersfeest' steane ferskes foar krysttiid, peaske, pinkster en gebedsjes. Mar ek ferskes oer de natuer, oer bliid wêzen, fertriet hawwen, bang en lilk wêzen.
   By de measte ferskes foar de lytskes steane suggestjes, dy't oanjouwe hoe't der mei boarte wurde kin. Want dat wolle bern graach.

  • De Nacht De Dage De Dei (oersetting Jacobus Knol)

   Wiesel, Elie

   Utjeftejier: 2002
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 423
   ISBN-nûmer: 90-74918-43-3
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Oer de trije titels dy't yn dit boek opnommen binne, skreau Elie Wiesel yn de Amerikaanske útjefte (1985): Dizze trije ferhalen, dy't tusken en 1955 en 1960 skreaun waarden, binne ôfsûnderlik faninoar ûntstien. Hoewol't it earste in tsjûgenis is, binne de beide oare inkeld kommentaren dêrop. Se binne lykwols alle trije yn de earste persoan skreaun. Yn De Nacht' is de ik' oan it wurd yn de twa oare is it de ik' dy't harket en fragen stelt. Dizze trije ferhalen binne my tige nei. Net allinne it earste dat, om dúdlike reden, djip libbet yn alles wat ik skreaun haw en noch skriuwe sil. Om't Auschwitz stiet foar geweld, haat en dea yn syn grouwélichste foarm, is it ús plicht om te striden tsjin geweld, haat en dea: dat is it tema fan De Dage'. Om't Auschwitz ús sa berôvet fan hoop en leafde, dat wy gjin nocht mear oan it libben ha, moatte wy ús ynsette foar hoop en leafde út namme fan it libben sels dat ús oerein hâldt: dat is de oprop dy't wjerklinkt yn De Dei'. As ik dizze boeken no op 'e nij skriuwe moast, soe 'k der gjin wurd yn feroarje.

  • Gjin oare goaden

   Schaaf, Ds. Ype

   Utjeftejier: 2002
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 422
   ISBN-nûmer: 90-74918-42-5
   Lede-priis: € 9,00
   Winkelpriis: € 11,00
   Yn dizze bondel mei 13 preken jout Ds. Ype Schaaf, de eardere sindingsdûmny foar de Bibelgenoatskippen yn Afrika en âld-haadredakteur fan it Friesch Dagblad, mei de Bibel as paadwizer, syn fyzje op 'e wrâld fan juster, hjoed en moarn.

  • Grinzen foarby

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2002
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 421
   ISBN-nûmer: 90 74918 40 9
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Yn dizze twadde roman fan Anders M. Rozendal giet it oer de lange reis dy\'t harddrugs meitsje fan Súd-Amearika nei Europa. En dan benammen oer de minsken dy\'t dêroan meiwurkje. Wat driuwt har? Wêrom stappe se sa maklik oer de grinzen fan wet en moraal hinne? Is it om it jild, it aventoer of beide? Tinke se net oan de brûkers fan it gif, dy\'t troch harren tadwaan deroan geane?
   Yn it boek wurde fjouwer jongelju beskreaun dy\'t net mear sûnder drugs kinne. Moatte de omstanners, yn dit gefal neiste famylje, sitten bliuwe dêr\'t se sitte en de striid tsjin de drugsmaffia oan it gesach oerlitte?

  • Snijpunten

   Tjerkstra, Willem

   Utjeftejier: 2002
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 420
   ISBN-nûmer: 90 74918 41 7
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Sy kamen foar ien nacht op deselde sikehûskeamer, skiednislearaar Hidde Keimpema en sakeman Ralf Lanting. Dêr rekken se oan de praat oer libben en tinken. It libben en tinken fan Hidde Keimpema fan jonkje oant 2000, en dat fan Ralf Lanting fan 2000 nei skoaljonge. Wat sy yn dy iene nacht inoar ferteld ha en wat inkeld by har boppekaam yn bylden, bliuwt yn it tsjuster. Mar wat wol opljochtet, binne de snijpunten yn it libben en tinken fan de learaar en de sakeman. De echte moeting is foarby it ultime snijpunt

  • ... mar de see rekket nea net fol diel 2 (oersetting Jacobus Knol)

   Wiesel, Elie

   Utjeftejier: 2002
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 419
   ISBN-nûmer: 90-74918-38-7
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Yn april 1995 joech de KFFB "De nacht" út, de Fryske oersetting fan de earste roman fan de wrâldferneamde Joadske auteur Elie Wiesel (berne 1928 yn Sighet op it grinsgebiet fan Hongarije en Roemenië). Yn dat boek beskreau Wiesel syn ferbliuw yn de konsintraasjekampen Auschwitz/Birkenau en Buchenwald (1944-1945), in perioade fan syn libben dy't beskiedend west hat foar syn fierdere libbensrin. Nei de oarloch kaam er yn Frankryk telâne en waard er ferslachjouwer foar in Israelyske krante. Hy bereizge de hiele wrâld en moete alle grutten' fan 'e ierde: François Mauriac en François Mitterand, David ben Goerion, Golda Meïr en Jitzhak Rabin, de Amerikaanske presidinten Lyndon Johnson, Ronald Reagan en Bill Clinton, likegoed as de Súdafrikaan Nelson Mandela en de Rus Michael Gorbatsjov. Foar de mear as tritich boeken dy't er skreau, krige Wiesel ferskate literêre prizen. Yn desimber 1986 mocht er sels de Nobelpriis foar de frede yn ûntfangst nimme. Doe't er fiifensechtich wie, begûn Elie Wiesel mei it skriuwen fan syn memoires, dêr't yn 1994 it earste diel fan ferskynde: Tous les fleuves vont à la mer, twa jier letter folge troch it twadde diel: ...et la mer n'est pas remplie. Yn in boeiende styl fertelt er fan syn bernejierren yn Sighet, syn oerlibjen fan 'e oarloch, syn pubertiid yn Frankryk dêr't er it Frânsk en it fak fan sjoernalist leare moat, wat him aardich better ôfgiet as it him bemind meitsjen by de famkes op wa't er fereale rekket. Dêrnei komme syn reizen en kontakten oer de hiele wrâld en syn stribjen nei rjocht en gerjochtichheid oan 'e oarder. Sadwaande hearre wy yn de memoires fan dizze nommele Joad dy't syn ferfolgers oerlibje mocht, it wjerlûd fan 70 jier wrâldskiednis. It binne dy memoires dêr't de KFFB no de Fryske oersetting troch Jacobus Knol fan útjout. Dit mânske wurk fan mear as tûzen siden, ferskynt ûnder de titels: Alle rivieren rinne nei see (twa dielen) en ...mar de see rekket nea net fol (twa dielen).
   Yn dit fjirde diel fan de memoires fan Elie Wiesel is in register op persoansnammen út alle fjouwer dielen opnommen.

  • Eva Godthelp

   Pietersen, Lieuwe

   Utjeftejier: 2002
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 418
   ISBN-nûmer: 90 74918 39 5
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Op in reed ûnder Jellum wurdt in jonge frou de auto útset. Se rint nei de Swette ta en treft dêr in man dy't yn in arke wennet. Hy besiket har oan 'e praat te krijen en hat al gau troch dat der fan alles mei har oan 'e hân is.

  • Ridder fan Snits. Diel III: Boete

   Tjerkstra, Willem

   Utjeftejier: 2001
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 417
   ISBN-nûmer: 90 74918 36 0
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Rienk Bockema wie it lêste part fan de fjirtjinde ieu haadling yn Snits. Hy makke trije lange reizen. De earste reis wie in krústocht nei Rhodos, yn tsjinst fan kening Edward III fan Ingelân. Fanwegen syn moed waard him de rom fan it ridderskip takend. De oanlieding ta syn twadde reis wie de ûnferwachte dea fan syn frou. De eangst foar skuld en ivige straf dreau him op pylgerreis nei Jeruzalem. Dêr krige er de hillige opdracht om in twadde krústocht te ûndernimmen. Fan dy krústocht, tsjin gruthartoch Witold fan Litouwen, brocht er in Marijebyld en twa jonges mei werom. Doe't er tsjin de sechtich rûn, waard er him bewust dat oan syn aventoerlik bestean in ein kommen wie. Hy wist ek dat syn lêste libbensjierren net sûnder boete koene. Dêrom stifte er it kleaster Thabor, dêr't er noch langer as in fearnsieu muonts ûnder de muontsen wie.

  • Der binne goede machten om ús hinne

   Wiersma, D.G.

   Utjeftejier: 2001
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 416
   ISBN-nûmer: 90-74918-37-9
   Lede-priis: € 8,85
   Winkelpriis: € 13,50
   In bondel preken oer teksten út û. o. Exodus, Job, Heechliet, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, ensfh. mei in folsleine liturgy. Tige gaadlik foar thús en foar saneamde lêstsjinsten. Dûmny Wiersma hat as Herfoarme dûmny stien yn Eanjum, Hurdegaryp, Wommels, Oentsjerk en Dokkum.

  • De muorre

   Rozendal, Anders M.

   Utjeftejier: 2001
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 415
   ISBN-nûmer: 90-74918-35-2
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Yn dizze debútroman fan Anders M. Rozendal giet it oer in stel âldere minsken dy't, mei fakânsje yn Limboarch tsjûge binne fan in moard. Kerkt dêrom wurde se gisele en yn in simmerhúske opsletten. Yn de rin fan de dei komt by haadpersoan Minne van Hijum it ferline wer boppe. Hy hat yn it doetiidske Nederlânsk-Ynje meidien oan de saneamde polisjonele aksjes. Dêr trof er immen dy't net doogde. 'In duvelsbern,' sei syn maat Freddy, dy't yn de roman in wichtige rol spilet. En no treft Minne wer sa'n duvelsbern. Sil er diskear hoekhâlde?

  • ... mar de see rekket nea net fol diel 1 (oersetting Jacobus Knol)

   Wiesel, Elie

   Utjeftejier: 2001
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 414
   ISBN-nûmer: 90-74918-34-4
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Yn april 1995 joech de KFFB "De nacht" út, de Fryske oersetting fan de earste roman fan de wrâldferneamde Joadske auteur Elie Wiesel (berne 1928 yn Sighet op it grinsgebiet fan Hongarije en Roemenië). Yn dat boek beskreau Wiesel syn ferbliuw yn de konsintraasjekampen Auschwitz/Birkenau en Buchenwald (1944-1945), in perioade fan syn libben dy't beskiedend west hat foar syn fierdere libbensrin. Nei de oarloch kaam er yn Frankryk telâne en waard er ferslachjouwer foar in Israelyske krante. Hy bereizge de hiele wrâld en moete alle grutten' fan 'e ierde: François Mauriac en François Mitterand, David ben Goerion, Golda Meïr en Jitzhak Rabin, de Amerikaanske presidinten Lyndon Johnson, Ronald Reagan en Bill Clinton, likegoed as de Súdafrikaan Nelson Mandela en de Rus Michael Gorbatsjov. Foar de mear as tritich boeken dy't er skreau, krige Wiesel ferskate literêre prizen. Yn desimber 1986 mocht er sels de Nobelpriis foar de frede yn ûntfangst nimme. Doe't er fiifensechtich wie, begûn Elie Wiesel mei it skriuwen fan syn memoires, dêr't yn 1994 it earste diel fan ferskynde: Tous les fleuves vont à la mer, twa jier letter folge troch it twadde diel: ...et la mer n'est pas remplie. Yn in boeiende styl fertelt er fan syn bernejierren yn Sighet, syn oerlibjen fan 'e oarloch, syn pubertiid yn Frankryk dêr't er it Frânsk en it fak fan sjoernalist leare moat, wat him aardich better ôfgiet as it him bemind meitsjen by de famkes op wa't er fereale rekket. Dêrnei komme syn reizen en kontakten oer de hiele wrâld en syn stribjen nei rjocht en gerjochtichheid oan 'e oarder. Sadwaande hearre wy yn de memoires fan dizze nommele Joad dy't syn ferfolgers oerlibje mocht, it wjerlûd fan 70 jier wrâldskiednis. It binne dy memoires dêr't de KFFB no de Fryske oersetting troch Jacobus Knol fan útjout. Dit mânske wurk fan mear as tûzen siden, ferskynt ûnder de titels: Alle rivieren rinne nei see (twa dielen) en ...mar de see rekket nea net fol (twa dielen).

  • Wa fan de twa

   Janzen, Menno

   Utjeftejier: 2001
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 413
   ISBN-nûmer: 90 74918 33 6
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Yn dizze postúm útjûne roman fan Menno Janzen draait it om Bernard Boersma. Hy rekket nei syn ferbliuw yn in konsintraasjekamp yn goede dwaan en besiket syn paad yn de maatskippij fan nei de oarloch werom te finen. Dat jildt ek foar syn persoanlik libben. Sil er it libben troch mei Geartsje Huizinga, dêr't er by ûnderdûkt west hat? Of mei Henriëtte du Bois, dêr't er earder mei skarrele? Of is it net wa fan de twa, mar wa fan de trije?

  • Ridder fan Snits. Diel II: Skuld

   Tjerkstra, Willem

   Utjeftejier: 2000
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 412
   ISBN-nûmer: 90 74918 32 8
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Rienk Bockema syn lang libben (1350-1436) spile him net allinnich ôf yn Rodenboarch, de mânske stins dy't binnen de wâlen en grêften fan it midsieuske Snits stie. Doe't er weromkaam fan in krústocht nei Rhodos, waard er troch kening Edward III fan Ingelân om syn moed ta ridder slein. Mar yn de jierren dêrnei fierde er op 'e grûn dêr't er hikke en tein wie, in hiel oare striid. Hy wraksele mei syn eigen libben, dat ferrûn tusken wylde driften en eangst foar de dea. Om't er him skuldich fielde oan de dea fan syn frou Bot, dy't ûnder heimsinnige omstannichheden omkaam, makke er in pylgertocht nei Jeruzalem. Dêr ferbûn er him noch hechter oan de Hillige Frouwe Marije, foar him it toanbyld fan inkele froulju dy't yn syn libben in grutte rol spilen. Mar de rom as ridder en de pylgerreis nei Jeruzalem koene syn skuld foar Marije en de froulju oer net weinimme. Earst oan de ein fan syn libben fûn er de rêst yn it kleaster Thabor, dat er tusken Snits en Turns bouwe litten hie.

  • Kom oer it wetter

   Terpstra, Piter

   Utjeftejier: 2000
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 411
   ISBN-nûmer: 90 74918 31 X
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Yn de jierren 1847-1850 seagen tûzenen Friezen, dy't yn har eigen lân yn earmoede libben en gjin takomst hiene, út nei in nij bestean yn Noard-Amearika. Under harren wiene ek guon, dy't benammen dreaun waarden troch in langst nei romte en aventoer, lykas de skoalmaster en dichter Harmen Sytstra, in fûle strider foar de taal fan it lân dat him beneare en de skriuwer en boekhanneler Tsjibbe Gearts van der Meulen. Foar de iene waard de dream nea en foar de oare pas let en mar foar koarte tiid werklikheid. Der wiene ek in soad, dy't net mei woene yn de stream fan lânferhuzers dy't de oseaan oerstiek, omdat se te sterk bûn wiene oan eigen grûn, doarp of famylje. Of oan in leafde. Ien fan harren wie de jongfaam Reinou Borgman.

  • Alle rivieren rinne nei see diel 2 (oersetting Jacobus Knol)

   Wiesel, Elie

   Utjeftejier: 2000
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 410
   ISBN-nûmer: 90 74918 30 1
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Yn april 1995 joech de KFFB "De nacht" út, de Fryske oersetting fan de earste roman fan de wrâldferneamde Joadske auteur Elie Wiesel (berne 1928 yn Sighet op it grinsgebiet fan Hongarije en Roemenië). Yn dat boek beskreau Wiesel syn ferbliuw yn de konsintraasjekampen Auschwitz/Birkenau en Buchenwald (1944-1945), in perioade fan syn libben dy't beskiedend west hat foar syn fierdere libbensrin. Nei de oarloch kaam er yn Frankryk telâne en waard er ferslachjouwer foar in Israelyske krante. Hy bereizge de hiele wrâld en moete alle grutten' fan 'e ierde: François Mauriac en François Mitterand, David ben Goerion, Golda Meïr en Jitzhak Rabin, de Amerikaanske presidinten Lyndon Johnson, Ronald Reagan en Bill Clinton, likegoed as de Súdafrikaan Nelson Mandela en de Rus Michael Gorbatsjov. Foar de mear as tritich boeken dy't er skreau, krige Wiesel ferskate literêre prizen. Yn desimber 1986 mocht er sels de Nobelpriis foar de frede yn ûntfangst nimme. Doe't er fiifensechtich wie, begûn Elie Wiesel mei it skriuwen fan syn memoires, dêr't yn 1994 it earste diel fan ferskynde: Tous les fleuves vont à la mer, twa jier letter folge troch it twadde diel: ...et la mer n'est pas remplie. Yn in boeiende styl fertelt er fan syn bernejierren yn Sighet, syn oerlibjen fan 'e oarloch, syn pubertiid yn Frankryk dêr't er it Frânsk en it fak fan sjoernalist leare moat, wat him aardich better ôfgiet as it him bemind meitsjen by de famkes op wa't er fereale rekket. Dêrnei komme syn reizen en kontakten oer de hiele wrâld en syn stribjen nei rjocht en gerjochtichheid oan 'e oarder. Sadwaande hearre wy yn de memoires fan dizze nommele Joad dy't syn ferfolgers oerlibje mocht, it wjerlûd fan 70 jier wrâldskiednis. It binne dy memoires dêr't de KFFB no de Fryske oersetting troch Jacobus Knol fan útjout. Dit mânske wurk fan mear as tûzen siden, ferskynt ûnder de titels: Alle rivieren rinne nei see (twa dielen) en ...mar de see rekket nea net fol (twa dielen).

  • De lêste dûns

   Pietersen, Lieuwe

   Utjeftejier: 2000
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 409
   ISBN-nûmer: 90 74918 29 8
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Jildert Hoitsma en Frouk Wiarda wenje sûnt in pear jier byinoar. Der is neat dat op spanningen of problemen yn harren relaasje wiist. Mar dan is Frouk samar ynienen ferdwûn. Sûnder in briefke, sûnder in telefoantsje.
   Jildert besiket út te finen wêr't se sit en komt der op syn speurtocht efter dat se in eigenaardich ferline hat. Hy begjint te beseffen dat se eins in folsleine frjemdlinge foar him is.

  • De stilte is folrûn

   Dotinga, Jan

   Utjeftejier: 2000
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 407
   ISBN-nûmer: 90 74918 27 1
   Lede-priis: € 4,00
   Winkelpriis: € 7,00
   Yn 'De stilte is fol rûn' binne it faak de stilten, dy't foarôf geane oan it beliden en belibjen yn it tsjerklik jier.
   In sterk besef fan in part fan de Skepping te wêzen spilet in grutte rol. De measte teksten, fersen en lieten hawwe yn tsjerke- en moanneblêden stien. Guon binne op fersyk skreaun en/of hawwe yn in grutter gehiel funksjonearre.
   Faaks kin de lêzer wat fan himsels en wat foar in oar yn dizze bondel (werom)fine.

  • In eigen teology?

   Wagenaar en oaren, Hinne

   Utjeftejier: 1999
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 408
   ISBN-nûmer: 90 74918 28 X
   Lede-priis: € 8,00
   Winkelpriis: € 12,00
   Hinne Wagenaar moast as tarieding op in dosintskip op in teologyske skoalle yn Kameroen yn West-Afrika de boeken fan Kwame Bediako lêze. Hy fielde him troch de fraachstelling fan dy Ghanees oansprutsen as Fries en helle Lamin Sanneh derby, in oare Afrikaanske teolooch, dy't seit dat it kristendom eins in oersetbeweging is. Wagenaar skreau yn it Ingelsk in skripsje oer it tinken fan Bediako "from a frisian perspective".
   Ype Schaaf krige dy skripsje yn hannen en gong dêrmei nei Anne van der Meiden, dy't regelmjittich yn it Twintsk preket. mei har trijen besykje se yn dit boek Fryske en Saksyske antwurden te jaan op Afrikaanske fragen.

  • Ridder fan Snits. Diel I: Rom

   Tjerkstra, Willem

   Utjeftejier: 1999
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 406
   ISBN-nûmer: 90 74918 26 3
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Krekt 600 jier nei't de stins Rodenboarch troch de Snitsers delhelle waard, komt it earste diel fan de histoaryske roman Ridder fan Snits' út. It jier 1399 wie in kear yn it romrofte libben fan syn bewenner, Rienk Bockema. Dêrfoar hie dizze haadling fier bûten de grinzen fan Fryslân fochten. By Rhodos tsjin de Turken en yn de stêd Grodno tsjin de gruthartoch fan Litouwen. Yn Snits sels wraksele er mei syn eigen libben, dat ferrûn tusken wylde driften en eangst foar de dea. Yn dy spanning rjochte er him op de Hillige Frouwe Marije, foar him it toanbyld fan guon froulju dy't yn syn libben in grutte rol spilen. Mar de rom as ridder en de pylgerreis nei Jeruzalim koene syn skuld foar Marije en de froulju oer net weinimme. Earst nei 1399, doe't er syn macht yn Snits kwytrekke wie, die er yn de stilte fan syn eigen kleaster Thabor boete troch muonts ûnder de muontsen te wurden.

  • In flechteling

   Terpstra, Piter

   Utjeftejier: 1999
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 405
   ISBN-nûmer: 90 74918 25 5
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   'Bring de flechteling syn brea.' De dûmny fan Sondel hellet dy tekst út Jesaja oan yn syn preek. De Belgyske flechtelingen hawwe fansels har eigen kost net meinommen. It iten wurdt hieltyd krapper en men freget jin ôf hoe't it komme moat as de oarloch noch langer duorret. As yn it begjin fan de Earste Wrâldoarloch tûzenen Belgyske militêren en boargers út harren troch de Dútsers oerweldige lân oer de grins flechte binne, fiele ek de leauwige Gaasterlanners dat der wat op harren wei lein wurdt. Mar aard en libbenswize fan dizze minsken binne hiel oars. Winliken passe se hjir hielendal net. Dat der konflikten ûntsteane ûnderfynt ek de jonge soldaat Arthur Bogaard, dy't by it bombardemint op Antwerpen syn beide âlden ferlern hat en syn suske Minneke kwytrekke is. Hoewol't er faak skoudere wurdt, ek troch syn Waalske kampgenoaten, krijt er yn Gaasterlân wol in pear bemoedigjende kontakten. Ien dêrfan is de spontane jongfaam Nynke, dy't it libben op it boerepleatske by har strang-ortodokse âlden sêd is. Om dêroan te ûntkommen hat se har hope fêstige op Arthur, dy't ienris weromgean sil nei Antwerpen, de grutte stêd, dêr't it libben hiel oars wêze moat. Mar Arthur tinkt noch altyd oan Minneke, dy't er miskien nea wer sjen sil.

  • Ut it skaad

   Tanja, Age

   Utjeftejier: 1999
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 404
   ISBN-nûmer: 90 74918 24 7
   Lede-priis: € 4,00
   Winkelpriis: € 7,00
   In bondel ballade-eftige gedichten oer ferneamde bibelske froulju lykas Abigaïl, Deboara, Rachab, Rispa en Ruth

  • De slach om Transkei

   Jansma, Klaas

   Utjeftejier: 1999
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 403
   ISBN-nûmer: 90 74918 22 0
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   De Slach om Transkei is de tredde roman fan Klaas Jansma. It is in boek mei aktuele tema's, lykas de striid tusken buorkjen en natoer, en fragen fan leauwe en libben fan minsken yn dizze tiid. Mar it giet by einsluten dochs foaral om 'e leafde, de reade tried yn it ferhaal. Krekt as yn syn twa eardere romans 'Om Teatske' en 'De Fermisten' beljochtet de skriuwer yn 'De Slach om Transkei' ûnderskate persoanen, allegear mei harren eigen ferhaal. It is suver hast tafallich dat se elkoar treffe op 'e Pôle ûnder Jestegea. Mar se ûntkomme net oan elkoar. Is dat it lot, of wat oars?
   By einsluten fine de haadpersoanen op ferrassende wize in doel yn 't bestean. Om't it giet sa't it giet, of miskien om't it net oars kin.

  • Takomst

   Zijlstra, Jaap

   Utjeftejier: 1999
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 402
   ISBN-nûmer: 90 74918 21 2
   In lyts bibelsk deiboek. In kar út de rige 'Bijschriften' fan dûmny Jaap Zijlstra, dy't foar it Friesch Dagblad skreaun binne. De oersetting yn it Frysk is fan Dick Eisma.
   Yn de stikjes wurdt it Evangeelje op in ferrassende wize beskreaun. Jo sjogge ynienen mei nije eagen nei âlde fertroude ferhalen.

  • Alle rivieren rinne nei see diel 1 (oersetting Jacobus Knol)

   Wiesel, Elie

   Utjeftejier: 1999
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 400
   ISBN-nûmer: 90 74918 23 9
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 10,00
   Yn april 1995 joech de KFFB "De nacht" út, de Fryske oersetting fan de earste roman fan de wrâldferneamde Joadske auteur Elie Wiesel (berne 1928 yn Sighet op it grinsgebiet fan Hongarije en Roemenië). Yn dat boek beskreau Wiesel syn ferbliuw yn de konsintraasjekampen Auschwitz/Birkenau en Buchenwald (1944-1945), in perioade fan syn libben dy't beskiedend west hat foar syn fierdere libbensrin. Nei de oarloch kaam er yn Frankryk telâne en waard er ferslachjouwer foar in Israelyske krante. Hy bereizge de hiele wrâld en moete alle grutten' fan 'e ierde: François Mauriac en François Mitterand, David ben Goerion, Golda Meïr en Jitzhak Rabin, de Amerikaanske presidinten Lyndon Johnson, Ronald Reagan en Bill Clinton, likegoed as de Súdafrikaan Nelson Mandela en de Rus Michael Gorbatsjov. Foar de mear as tritich boeken dy't er skreau, krige Wiesel ferskate literêre prizen. Yn desimber 1986 mocht er sels de Nobelpriis foar de frede yn ûntfangst nimme. Doe't er fiifensechtich wie, begûn Elie Wiesel mei it skriuwen fan syn memoires, dêr't yn 1994 it earste diel fan ferskynde: Tous les fleuves vont à la mer, twa jier letter folge troch it twadde diel: ...et la mer n'est pas remplie. Yn in boeiende styl fertelt er fan syn bernejierren yn Sighet, syn oerlibjen fan 'e oarloch, syn pubertiid yn Frankryk dêr't er it Frânsk en it fak fan sjoernalist leare moat, wat him aardich better ôfgiet as it him bemind meitsjen by de famkes op wa't er fereale rekket. Dêrnei komme syn reizen en kontakten oer de hiele wrâld en syn stribjen nei rjocht en gerjochtichheid oan 'e oarder. Sadwaande hearre wy yn de memoires fan dizze nommele Joad dy't syn ferfolgers oerlibje mocht, it wjerlûd fan 70 jier wrâldskiednis. It binne dy memoires dêr't de KFFB no de Fryske oersetting troch Jacobus Knol fan útjout. Dit mânske wurk fan mear as tûzen siden, ferskynt ûnder de titels: Alle rivieren rinne nei see (twa dielen) en ...mar de see rekket nea net fol (twa dielen).

  • Wurd foar Wurd

   Eykman, Karel

   Utjeftejier: 1998
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 10002
   ISBN-nûmer: 90 6273 549 5
   Lede-priis: € 18,00
   Winkelpriis: € 22,00
   Yn dizze Wurd foar Wurd bernebibel steane 144 ferhalen út it Alde en Nije Testamint, troch Karel Eykman yn in libbene en orizjinele ferteltrant skreaun, mei prachtige, kleurige printen fan Bert Bouman.
   De Fryske oersetting is fan Eppie Dam.

  • Untfermje Jo...

   Ferskate skriuwers

   Utjeftejier: 1998
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 401
   ISBN-nûmer: 90 74918 20 4
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 7,50
   Oarspronklike en oersette gebeden.

  • Tusken Boedapest en Burgerheide

   Knol, Jacobus

   Utjeftejier: 1998
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 399
   ISBN-nûmer: 90 74918 19 0
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Mei in namkaartsje om 'e hals en in kofferke yn 'e hân wurdt de fjouwerjierrige Erzcebet Sztricskó yn april 1923 yn Boedapest op 'e trein set, dy't har foar in pear moanne nei Nederlân bringe sil. Op dat stuit wit nimmen noch dat it wolris wat langer duorje kin, ear't it bern har eigen lân en folk weromsjen sil. De earste 25 jier út it libben fan dizze Hongaarske Friezinne wurde yn dit ûnderhâldende boek ferteld.

  • It fergryp

   Pietersen, Lieuwe

   Utjeftejier: 1998
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 398
   ISBN-nûmer: 90 74918 18 2
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 9,00
   Jaring Wynia, administratyf meiwurker op in kantoar, rekket belutsen by de problemen fan syn froulike kollega Diet Blom. Sy en benammen har suster Trude wurde pleage troch it ferline: der hat in kwestje yn 'e famylje west, dêr't Trude de dupe fan wurdt en dy't har yn in ûnhâldbere situaasje bringt. Jaring besiket om Trude te helpen. Dat slagget him in einhinne, oant er op in probleem stuitet dêr't er net mei rekkene hat...
   'It Fergryp' spilet, lykas Lieuwe Pietersen syn foarige roman 'De Fal' yn Ljouwert en omkriten.

  • It riedsel fan de pôle

   Holtrop, Anneke

   Utjeftejier: 1997
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 397
   ISBN-nûmer: 90 74918 16 6
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 7,00
   Jelly en Freark binne alle dagen mei harren neefke en nichtsje, Sibe en Neeltsje, op it wetter te finen. Yn de grimel grammel fan puollen en sleatsjes binne in hiele protte eilantsjes dêr't se prachtich boartsje kinne. Der binne lykwols trije manlju mei minder goede bedoelings dy't der goed ferskûle lizze kinne. Der stiet wat te barren: It riedsel fan de Pôle.

  • De fermisten

   Jansma, Klaas

   Utjeftejier: 1997
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 396
   ISBN-nûmer: 90 74918 17 4
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Yn in telefoanpetear mei syn freondinne Froukje Tilma ferdwynt de skoaldirekteur Jouke de Vries samar. Hy blykt, op in hoekje Fryslân, net te finen. Yn in speurtocht fan amperoan in wike komt er stadichoan foar 't ljocht, letterlik en figuerlik. De werklikheid blykt oars as de skyn altyd west hat, en goed en ferkeard rinne nuver en bytiden amper werkenber trochinoar hinne.
   Dizze roman, de twadde fan Klaas Jansma, giet oer ferslaving oan drugs en de leafde, oer opdracht en ûnmacht, oer skuld en boetedwaan. It ferhaal is spannend, de skriuwer iepenhertich. Want, seit er, der sitte grif autobiografyske eleminten yn ferwurke, mar dy moat de lêzer sels mar útplúzje of befantasearje.

  • Earste snie

   Terpstra, Piter

   Utjeftejier: 1997
   Sjenre: roman
   Status: by de Afûk te keap
   KFFB-nûmer: 395
   ISBN-nûmer: 90 74918 15 8
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 9,00
   Yn de jierren 1755-1757 giet it doarp Westerbuorren, dat op in Waadeilân leit, yn stoarmfloeden en sânferstowingen te'n ûnder. Hast twa ieuwen letter, yn it begjin fan de tritiger jierren, komt in deiboek út dy tiid, skreaun troch dokter Harbert Poppinga, yn hannen fan de keunstskilder Victor Mauritius. Omdat er him sterk ynlibje kin yn de figuer fan de dokter, bewurket Victor it deiboek en foeget der eigen ympresjes en fantasijen oan ta. Sels makket er de ferwoastgjende wurking fan de see op it eilân, dêr't er him nei in rûzige libbensperioade op deljûn hat, ek mei.
   Op de achtergrûn tekenet him noch in oare driging ôf: de opkomst fan it nasjonaal-sosjalisme, dy't benammen de mei in joadske frou troude dûmny Richard Westerhof benearet.

  • De bearejacht

   Vries, Theun de

   Utjeftejier: 1997
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 394
   ISBN-nûmer: 90 74918 14 X
   Lede-priis: € 3,00
   Winkelpriis: € 6,00
   Dit yn 1995 troch Theun de Vries yn it Nederlânsk skreaune ferhaal is net earder publisearre. It waard yn 1997 troch Dick Eisma en Jacobus Knol yn it Frysk oerset.

  • Gods tromboanes (oersetting Jan Dotinga)

   Johnson, James Weldon

   Utjeftejier: 1997
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 393
   ISBN-nûmer: 90 74918 12 3
   Lede-priis: € 3,00
   Winkelpriis: € 6,00
   7 preken fan de Amerikaanske dûmny Johnson oerset út it Ingelsk.

  • In opwinend fraachteken

   Knol, Jacobus

   Utjeftejier: 1997
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 392
   ISBN-nûmer: 90-74918-13-1
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Tink it dy ris yn: In frijfeint fan krekt yn 'e tritich. Hy komt op in freedtemiddei thús fan syn wurk, rint, foardat er yn 'e hûs giet eefkes nei it geitehok om te sjen oft Kekke him hjoed wat fermakke hat, en dan leit dêr op in pear pakken strie in jongfrommes. De eagen ticht. Wat docht men dan? Wat die Roel Hindriks, dy seisentweintichste juny?

  • Paden fan it ferline

   Vries, Theun de

   Utjeftejier: 1997
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 391
   ISBN-nûmer: 90 74918 11 5
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Dit is in karlêzing út De Vertellingen van Wilt Tjaarda. It binne ferhalen dy't foar it grutste part spylje yn de omkriten fan Feanwâlden, dêr't de skriuwer berne waard. De oersetting yn it Frysk is fan Jan de Jong.

  • In earsten dragonder

   Knol, Jacobus

   Utjeftejier: 1996
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 390
   ISBN-nûmer: 90-74918-10-7
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Op it hôf fan Westermar leit in grêfstien mei de nammen fan Jannes van Wijk (1789-1872) en syn frou Janke Smit (1800-1879). Wa't dy Jannes en Janke wienen en wat hja meimakken yn har lange libben wurdt yn dit boek út 'e doeken dien. It is de skiednis fan twa deagewoane en dochs sa bysûndere minsken, dy't yn harren tiid en op har eigen wize de rin fan de histoarje mei bepaald hawwe.

  • De fal

   Pietersen, Lieuwe

   Utjeftejier: 1996
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 389
   ISBN-nûmer: 90 330 1469 6
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   In portret fan in ûnbekende, âldere frou is de oanlieding foar in jonge learaar om nei de persoan fan de foto te sykjen. Benammen as it bliken docht dat dy foto drastysk bewurke is. It tragysk libbensferhaal komt stikje by bytsje oan it ljocht. In spannend ferslach.

  • De fjouwer Evangeeljes

   Buma e. o., W.J.

   Utjeftejier: 1996
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 388
   ISBN-nûmer: 90 74918 09 3
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Professor Dr. W.J. Buma hat mei in tal freonen de fjouwer evangeeljes op 'e nij oerset út it Gryksk yn it Frysk. In boek om te hawwen en yn te lêzen.
   Dit is de twadde printinge.

  • Net sûnder myn famke (oersetting Jan de Jong)

   Mahmoody, Betty

   Utjeftejier: 1996
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 387
   ISBN-nûmer: 90 74918 08 5
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Dizze troch Jan de Jong oersette roman giet oer de Amerikaanske Betty dy't mei har Iraanske man en harren famke Mahtob foar in famyljebesite nei Teheran giet. Dêr bedarret se yn in frjemde wrâld. It is in fassinearjend ferhaal oer hoe't se wer yn Amearika komt, mar... net sûnder myn famke.

  • Om Teatske

   Jansma, Klaas

   Utjeftejier: 1995
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 386
   ISBN-nûmer: 90 74918 07 7
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Leafde giet soms oer glysterige paden. Mar soks as mei Teatske hat sels ynspekteur Piter van der Velde noch net earder hân. Foar Durk Feenstra is it in wichtich tuskenstasjon op in reis troch syn ferline.

  • De Nacht (oersetting Jacobus Knol)

   Wiesel, Elie

   Utjeftejier: 1995
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 385
   ISBN-nûmer: 90-74918-06-9
   Elie Wiesel waard berne yn it stedsje Sighet (Transsylvanië) yn 1928. Mei syn famylje waard er deportearre nei Auschwitz doe't er noch mar in jonge wie, en dêrnei nei Buchenwald, dêr't syn heit en mem en suske stoaren. Yn syn earste boek La Nuit (De Nacht), docht er dêr ferslach fan.
   Nei de oarloch gong er nei Parys. Dêr makke er him de Frânske taal eigen en studearre oan de Sorbonne. As sjoernalist reizge er nei Israel en de Feriene Steaten, dêr't er er heechlearaar yn de minskwittenskippen waard oan de universiteit fan Boston.
   Elie Wiesel krige ynternasjonale bekendheid, net allinne troch La Nuit, mar ek troch al syn oare boeken.
   Gâns ûnderskiedingen en literêre prizen waarden Elie Wiesel takend. Yn 1986 krige er de Nobelpriis foar de Frede. Syn boeken binne yn gâns talen oerset.

  • Wat wie 't wat

   Akkerman, Paulus

   Utjeftejier: 1995
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 384
   ISBN-nûmer: 90 74918 05 0
   Lede-priis: € 3,00
   Winkelpriis: € 7,00
   Paulus Akkerman hat nêst hiel wat romans ek tûzenen kursyfkes skreaun. Sa'n njoggentich dêrfan steane yn dit hânsume boekje byinoar, fan 1963-1978 publisearre yn it Friesch Dagblad..

  • In libben as Styntsje

   Piters, Styntsje

   Utjeftejier: 1995
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 383
   ISBN-nûmer: 90 74918 04 2
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Yn dit boek dat him ôfspilet yn 'e midden fan de 19de ieu, hat in âld wyfke, mimerjend oer earder tiden en oer har Kobus, har libbensskiednis op papier set.

  • De útfining

   Ommen, Magda van

   Utjeftejier: 1994
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 382
   ISBN-nûmer: 90 6273 489 8
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 7,00
   In spannend ferhaal oer bern op in pleats dy't ferboud wurdt ta fitness-sintrum. Op ferkenningstocht yn 'e buert, ûntdekke se Eelke dy't yn it geheim oan syn útfining wurket. In boek foar bern fan 10 jier ôf.

  • Wolken en stjerren

   Terpstra, Piter

   Utjeftejier: 1994
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 381
   ISBN-nûmer: 90 330 0237 X
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   In roman oer Eise Eisinga, dy't it planetarium fan Frjentsjer makke. It ferrûn net sûnder tsjinslaggen en eangst foar mislearjen. Dat libben wurdt yn dit boek boeiend beskreaun.

  • In simmertwirre en oare ferhalen

   Slofstra, Jan

   Utjeftejier: 1994
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 380
   ISBN-nûmer: 90 74918 03 4
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Oan de râne fan de poel, likernôch in kertier rinnen fan it doarp, stie in simmerhúske, foar de helte op 'e wâl en foar de oare helte oer it wetter. Hjir soe Epke Tanja syn simmerfakânsje trochbringe,' sa begjint it titelferhaal.

  • Fan bleate sokken en kaugomkoppen

   Hijum, Ep van

   Utjeftejier: 1994
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 379
   ISBN-nûmer: 90 6273 478 2
   Lede-priis: € 5,00
   Winkelpriis: € 7,00
   Wolst graach witte wat Durk, Dieuwke en Elbrich allegear belibje as se mei kaugom grieme, brulloft boartsje, op mûzejacht geane of streken úthelje yn 'e kleanwinkel? Bist benijd wat der yn al dy oare grappige ferhaaltsjes bart? Lês dan Fan bleate sokken en kaugomkoppen, it earste berneboek (foar bern fan 4-8 jier) fan Ep van Hijum.

  • Styfmem ierde

   Vries, Theun de

   Utjeftejier: 1994
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 377
   ISBN-nûmer: 90 74918 02 6
   Lede-priis: € 7,00
   Winkelpriis: € 14,00
   Dit tige bekende boek, Stiefmoeder aarde, is no ek yn it Frysk te krijen yn in prachtige oersetting fan Jan de Jong.

  • Ta de earetsjinst III Doop en belidenis

   Utjeftejier: 1993
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 10008
   Lede-priis: € 3,00
   Winkelpriis: € 3,00
   Dit tredde diel yn de rige publikaasjes op wei nei in Tsjinstboek foar de Tsjerken, besoarge troch de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst jout nei in wiidweidige taljochting
   in oarder foar de fiering fan belidenis en doop fan folwoeksenen,
   in oarder foar de fiering fan de doop fan bern,
   in oarder foar de fiering fan doopbetinking en belidenis (yn 'e Peaskenacht),
   in oarder foar de fiering fan doopbetinkling yn 'e peaskenacht,
   in oarder foar de fiering fan belidenis en doop fan folwoeksenen en de doop fan bern

  • In appel foar ûnderweis

   Holtrop, Benny

   Utjeftejier: 1993
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 376
   ISBN-nûmer: 90 6570 239 3
   Yn dit boek spylje swierrichheden út it oarlochsferline, dy't by it âlder wurden útdije ta problemen dêr't help foar komme moat, in grutte rol. Age Heechterp kin him fan de oarloch mear te binnen bringe as him leaf is.

  • De boer fan it Jolderenhôf

   Klinkhaemer, Peggy

   Utjeftejier: 1993
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 375
   ISBN-nûmer: 90 6553 119 X
   Peggy Klinkhaemer hat mei dit boek de trilogy foltôge dêr't Jildou fan de Wylgepleats en Fierder as de kimen de earste dielen fan foarmen.
   Yn dit boek komme wy te witten hoe't it fierder giet mei Leo de Boer nei it ferstjerren fan syn frou. Foar hokker problemen komt er te stean no't er allinnich foar syn bern en de bernebuorkerij soargje moat?

  • De rôzebuert

   Bakker-Veninga, W.

   Utjeftejier: 1993
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 374
   ISBN-nûmer: 90 65 53 118 1
   De Rosaline Agnes Rademakerstrjitte, koartsein de rôzebuert, is in gewoan strjitsje mei gewoane deistige minsken dy't in soad faninoar ôfwitte. Se wenje ommers deun opinoar! Mar wat witte jo echt fan inoar as buorlju? Wa sil tajaan dat er jaloersk is op ien fan de oaren? Hokker minske dat allinnich wennet, doart earlik te sizzen dat it longeret nei wat waarmte en tagedienens? Wat witte se fan de striid fan de âldere lju dy't oan it ôftakjen binne, mar 't libben noch sa leafhawwe en de dea net yn 'e eagen sjen doare?
   Koartsein: In boek oer minsken mei hjoeddeistige fragen.

  • De tocht útriden

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1992
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 373
   ISBN-nûmer: 90 65 53 115 7
   Dit boek is in ferfolch op By de wyn op. Greet Agricola seit fan har libben: 'De weagen fan 'e see geane op en del. Sa is it mei de libbensgefoelens ek. Wêrom moast it eins faak sa oars rinne as men tocht en woe?'

  • Sibe

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1992
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 372
   ISBN-nûmer: 90 6553 114 9
   Sibe Kingma syn maat Geart hat in mem dy't slim siik is en ek net wer better kin. Hy moat der net oan tinke, dat it mei syn eigen mem sa ris wêze soe. Mei dat probleem tiist er om en hy komt der net út. Foar bern fan sa'n 8-9 jier.

  • Maleur mei it skaai

   Bakker-Veninga, W.

   Utjeftejier: 1992
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 371
   ISBN-nûmer: 90 6553 113 0
   In protter wurdt nea net in pau, wit Berber Kok, in goedwollend famke, mar út in net sa foarnaam skaai. Hja trout mei in bakkerssoan dy't nei Grins soe te studearjen. Berber lykwols komt ta de ûntdekking dat se de rook fan it nêst dêr't se yn grutbrocht is, net kwytreitsje sil.

  • In betroubere wei

   Weening-Meijer, Dj.

   Utjeftejier: 1992
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 370
   ISBN-nûmer: 90 6553 112 2
   Dit is it ferslach oer it ferrin fan in fakânsjeleafde.
   In studinte yn 'e medisinen giet nei Spanje op fakânsje mei har freondinne. De relaasje dy't Jelly, de haadpersoan, dêr begjint leit oan 'e grûnslach fan dit boek. Oer dat ferrrin mei syn hichte- en djiptepunten is in spannend ferhaal skreaun, dat jin meinimt en gauris yn it moed taast.

  • By de wyn op

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1992
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 369
   ISBN-nûmer: 90 6553 111 4
   In meinimmend libbensferhaal oer Greet Agricola, dy't net sa'n maklik libben hat. It is faak in wrakseljen om foarút te kommen.

  • Dûbele striid

   Wolsum, Tsjalling fan

   Utjeftejier: 1991
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 368
   ISBN-nûmer: 90 6553 110 6
   Yn dit boek foarmje mobilisaasje, oarloch en ferset de eftergrûn van it ferhaal. De skriuwer stiet garant foar in flot, lêsber en spannend ferhaal.

  • In ûnferjitlike fakânsje

   Holtrop, Anneke

   Utjeftejier: 1991
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 367
   ISBN-nûmer: 90 6553 108 4
   Jelly en Freark binne útfanhûs by harren neefke en nichtsje Sibe en Neeltsje. Se meie fan muoike Wytske en omke Sake by de mar kampearje mei in tinte. Dêr belibje se in spannend aventoer. Lokkigernôch is Maksy, de hûn, by harren en dy is foar neat en nimmen bang. It wurdt in prachtige fakânsje. In fakânsje om nea wer te ferjitten.

  • Yn foar en tsjin

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1991
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 366
   ISBN-nûmer: 90 6553 106 8
   Dit is it tredde boek fan de Hylkje-trilogy. Pakt it altyd ferkeard út? Altyd? Nee, net altyd.

  • In trochsetter

   Vries, H.Y. de

   Utjeftejier: 1991
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 365
   ISBN-nûmer: 90 6553 108 4
   Neeltsje is de dochter fan Douwe Palma dy't sosjaal net sokke hege eagen goait. De man libbet fan in WAO-útkearing en hannelt dêrby yn lytsfee, om wat makliker troch de tiid komme te kinnen. En dat is wol nedich, want hy hat in grutte húshâlding.
   Neeltsje is in echte trochsetter. Se lit har de tsiis net fan 't brea ite. By boek Huitema hâldt se it as faam net lang út. Dat slagget better by dokter en mefrou Scheltema. Hja wurdt dêr fan faam sels aptekersassistinte.
   It fanke hat de lju gau troch en kin rake opmerkings meitsje oer harren dwaan en litten.
   Hja kriget ferkearing mei Klaas Hiemstra, in boeresoan út 'e Wâlden. Dat jout it nedige kommentaar, mar fan beide kanten blykt it echt te wêzen. In tige flot skreaun boek.

  • Fierder as de kimen

   Klinkhaemer, Peggy

   Utjeftejier: 1991
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 364
   ISBN-nûmer: 90 6553 105 X
   Dit boek is in ferfolch op Jildou fan 'e Wylgepleats.
   De lêzer komt wer yn 'e kunde mei Jildou en mei Leo de Boer, har man, en de trije bern en it libben yn Afrika. It oannommen berntsje Dobi spilet mei de beide oare bern in rol yn dit boek. Om't Jildou gauris siik is geane se werom nei Fryslân, dêr't se troch tadwaan fan Jil har suster Koprry in hûs krije yn Gaasterlân. Dêr wol Leo de Boer in bernebuorkerij begjinne mei syn Jildou. In nij begjin foar elkenien?

  • Skientme rûnom

   Duursma, Swaantsje

   Utjeftejier: 1991
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 363
   ISBN-nûmer: 90 6553 104 1
   Dizee bondel slút foar in diel oan by de natuer, wylst in oar part in mear geastlike strekking hat.

  • Ta de earetsjinst II Befestiging fan amtsdragers

   Utjeftejier: 1990
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 10007
   Lede-priis: € 3,00
   Winkelpriis: € 3,00
   Yn dit twadde diel yn de rige publikaasjes op wei nei in Tsjinstboek foar de Tsjerken, besoarge troch de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst, steane,
   in oarder foar de befestiging fan in tsjinner fan it wurd,
   in oarder foar de ferbyntenis fan in tsjinner fan it wurd oan in twadde of folgjende gemeente of oan oar tsjinstwurk,
   en in oarder foar de befestiging fan âlderlingen en diakens.

  • Snoes de poes

   Bangma, Jelle

   Utjeftejier: 1990
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 362
   ISBN-nûmer: 90 6553 102 5
   Snoes is de poes fan Marieke. It bist rekket ferdwaald yn it bosk en belibbet allerhande aventoeren. Snoes krijt maten ûnder de bisten, ûnder oaren de ûle Oege en de stikelbarchjes Skrik en Pripke. Benammen ree Springer wurdt in trouwe kammeraat fan Snoes. Mar de poes kin net yn it bosk bliuwe en moat wer ûnder de minsken.
   By Idske en Peke liket Snoes in nij thús te krijen, mar dat blykt dochs mar tydlik te wêzen. Want op in dei stiet der in nijsgjirrige foto yn 'e krante...

  • De wei fan A nei A

   Westra, Piter

   Utjeftejier: 1990
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 361
   ISBN-nûmer: 90 6553 101 7
   Yn dizze earste Fryske roman fan Piter Westra liket it dat wat Hinne Reitsma, krekt ôfstudearre lânboukundich yngenieur, yn it koarte skoftke dat er yn Amsterdam tahâldt, meimakket, sûnder betsjutting is, mar yn it ferfolch fan it ferhaal docht bliken dat er belutsen is yn in saak dêr't de polysje de hannen mear as fol oan hat.
   'De wei fan A(nnechien) nei A(da)' hat dêrmei it karakter fan in detektive krige.

  • Nettsjinsteande

   Jong, Anny de

   Utjeftejier: 1990
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 360
   ISBN-nûmer: 90 6553 100 9
   Anny de Jong seit fan harsels, dat se allinne mar dichtsje kin, as eat har djip rekket. Under in grut part fan har gedichten kin in namme skreaun wurde fan dejinge oan wa't se tocht hat by it meitsjen fan it fers.
   Tige persoanlike gedichten dus, mar wol fersen dêr't de lêzers faaks wat fan harren sels yn werom fine kinne.

  • Taast yn it ferline

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1990
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 359
   ISBN-nûmer: 90 6553 099 1
   In histoaryske roman oer in famylje yn de Legeaën.
   It boek beskriuwt it libben fan lytse boeren yn de tiid fan 1850-1880 mei alle op- en delgong.
   Haadpersoan is Durk Sipkes, dy't noris net boer, mar studint wurdt.
   It is in meinimmend ferhaal fan lju dy't de maatskiplike ûntwikkeling fan har dagen, de saneamde nije tiid, meimeitsje. Mar it beskriuwt ek har soargen, om't party jonge minsken der samar by weifalle en yn ferbân dêrmei de fragen fan leauwe en byleauwe.

  • Grien is it gers

   Lanting, Tsjerk

   Utjeftejier: 1990
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 358
   ISBN-nûmer: 90 6553 097 5
   Grien is it gers is in biografy. It nijsgjirrige dêroan is, dat de haadpersoan út syn libben fan 1946-1986 yn njoggen haadstikken, elk om de fiif jier, ferhellet oer it libben as boerefeint, studint, dominy. In libben dat gearhinget mei it bestean fan famylje, frou - de Amerikaanske Shirley Dowers - en har bern. It is ek apart dat de skriuwer ôf en ta in gedicht tusken de tekst skoot.
   Benammen Fryslân mei de nei-oarlochske problemen en ûntjouwings set de skriuwer yn in skerp ljocht.

  • Tiden hawwe tiden

   Wolsum, Tsjalling fan

   Utjeftejier: 1990
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 357
   ISBN-nûmer: 90 6553 096 7
   Dizze roman spilet yn 'e tritiger jierren fan de 19e ieu. It is it ferhaal fan Nynke, de ynnimmende dochter fan de doarpstimmerman en har leafde foar de beide jongkeardels, Hessel en Gelf, dy't de fjildtocht tsjin 'e Belgen fan 1831 noch meimakke hawwe.

  • Bibel

   Utjeftejier: 1989
   Sjenre: bibel/bernebibel/bibelsk deiboek
   Status: op foarried
   KFFB-nûmer: 10009
   ISBN-nûmer: 90-6126-083-3
   Lede-priis: € 32,50
   Winkelpriis: € 32,50
  • Grutte Bibel yn kassette (nûmere eks.)

   Utjeftejier: 1989
   Sjenre: bibel/bernebibel/bibelsk deiboek
   Status: op foarried
   KFFB-nûmer: 10000
   ISBN-nûmer: 90-6126-083-3
   Lede-priis: € 20,00
   Winkelpriis: € 20,00
   Bibel út de oarspronklike talen op 'e nij yn it Frysk oerset.
   Dizze bibel is ynbûn yn in donkerreade bân (mei kassette).

   Lis mar yn myn winkelweintsje

  • It hinkelbist

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1989
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 356
   ISBN-nûmer: 90 6553 093 2
   It is in ferhaal foar bern fan 9-10 jier. It giet oer Anton dy't in prachtige hoanne hat. Beide mankearret wat oan. Anton syn iene skonk is koarter as de oare en de hoanne hat mar ien poat.

  • Minske en bist

   Palstra, Sjoerd

   Utjeftejier: 1989
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 355
   ISBN-nûmer: 90 6553 095 9
   Novelle oer in bewenner fan it 'Arbeitseinsatzlager Erika' Ommen - Wesseling.
   In wûnderlik ferhaal oer ien fan de minsken dy't yn de mobilisaasjetiid opkomme moast. In man dy't de wrâld ferbetterje woe, mar der omtrint ûndertroch gyng. In fassinearjend ferhaal.

  • Foar dûbeltsje âld guod

   Bakker-Veninga, W.

   Utjeftejier: 1989
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 354
   ISBN-nûmer: 90 6553 094 0
   De lêzer komt yn 'e kunde mei Gryt Anema, in al wat âldere, dôve frou. Troch har handikap is se in iensume figuer. As widdo sjocht se werom op har libben en op oantrún fan har nije buorman docht se dat faak mei de pinne.
   De jûntiid fan frou Anema har libben hat hichtepunten, mar se ûntkomt ek net oan tsjinslaggen. Yn it fjochtsjen tsjin har iensumens kriget se net de stipe fan har meiminsken, dy't se sa graach hawwe wol. Treflik wit de skriuwster de iensumens fan de dôve frou wer te jaan.

  • Hinke fan Jap

   Lodewijk, Harm

   Utjeftejier: 1989
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 353
   ISBN-nûmer: 90 6553 091 6
   Hinke fan Jap is de haadpersoan fan dizze roman, dy't Harm Lodewyk yn de lêste oarlochsjierren skreaun hat. Dit is dan no de tredde printinge fan in ferhaal dat tige oangripend is, mei't deryn útkomt, hoe't in bern mar al te faak lije moat om wat de âlden ferkeard dien hawwe. Al is de entoeraazje hiel oars as dy fan hjoed de dei, ek yn dizze tiid is it berneleed yn folle sitewaasjes net minder.

  • Oplôgjend fjoer

   Weening-Meijer, Dj.

   Utjeftejier: 1989
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 352
   ISBN-nûmer: 90 6553 029 4
   Dit is it ferhaal fan Germ, dy't al fan jongsôf oan graach fjoer sjen mei. Dat begûn al doe't er mei syn heit oan it lofbaarnen wie. It gyng oer yn it sels fjurkestoken. En as er âlder wurdt, rint dat út op it oanstekken fan gruttere brannen, hieltyd út in oare driuwfear wei. Wa't ienkear stelt, bliuwt in dief, wa't ienkear pyromaan is, bliuwt pyromaan. De soargen en noeden fan syn mem en fan dy't him nei komme te stean, mar benammen it libben fan Germ sels, de problemen dy't har foardogge en dy't er besiket de baas te bliuwen, wurde yn dit boek op ynkringende wize beskreaun.

  • Faaie fûgel

   Ommen, Magda van

   Utjeftejier: 1989
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 351
   ISBN-nûmer: 90 6553 088 6
   It is it libbensferhaal fan Wike Wiersma, dat dy opskreaun hat om fan har ôf te skriuwen. Mar dat net allinnich, se wol tagelyk wat betsjutte foar oaren dy't ek yn de situaasje fan in faaie fûgel fersyld rekke binne.

  • Fuorgen yn mul sân

   Holtrop, Benny

   Utjeftejier: 1989
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 350
   ISBN-nûmer: 90 6553 087 8
   De dichter makket mei dizze bondel syn debút en hy docht dat op in wize him tige eigen.
   Humor, gefoeligens, oantinkens oan syn jeugd en ferbûnens mei de natoer wikselje mekoar ôf, mar in krityske kanttekening giet er ek net út 'e wei.
   'fuorgen yn mul sân' hat net allinne te krijen mei utersten yn it libben, mar benammen ek mei wat him dêrtusken ôfspilet. De tiid lit syn spoaren achter, mar troch dy te ferwurkjen komme ferline en takomst faak yn in oare ljocht te stean.

  • Sêft wurdt de hurde domme dei

   Dotinga, Jan

   Utjeftejier: 1988
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 349
   ISBN-nûmer: 90 6553 082 7
   Njonken poëzy foar âldere lêzers hat de skriuwer fan dizze bondel him troch de jierren hinne dwaande hâlden mei wurk foar bern. Troch syn ûnderwizerskip koe dat ek net útbliuwe. Learlingen, oft it no beukers of gruttere bern wiene, noegen út ta skriuwen. Guon fregen om bydragem foar 'poesje'-albums of foardrachtkrigen.
   Sa komt it dat dizze samling, útskifte nei tritich jier, gedichten befettet foar it boike fan fjouwer en de faam fan fyftjin.

  • Spin yn 'e moarn

   Ommen, Magda van

   Utjeftejier: 1988
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 348
   ISBN-nûmer: 90 6553 084 3
   Ut de hûndert koarte ferhalen dy't foar it Friesch Dagblad skreaun binne, is in kar makke yn oerlis mei de skriuwster. Dêrnêst binne twa bekroande Rely-ferhalen opnommen. It binne ferhalen dêr't it bysûdnere fan it gewoane yn nei foaren helle wurdt

  • Wêrhinne Hylkje?

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1988
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 347
   ISBN-nûmer: 90 6553 083 5
   Hylkje Binnema is de haadpersoan yn de yn 1984 ferskynde roman "Hylkje". Yn "Wêrhinne Hylkje?" hat de skriuwster deselde Hylkje wer foar kar nommen as haadfiguer. It gefoelige famke is jongfaam wurden en der moat wat fertsjinne wurde. Hylkje wurdt tsjinstfaam op in pleats, dêr't it alle dagen sneon en alle sneonen maaie is. Se hâldt it der net út en komt der minder wei as se derhinne gien is. Mei mear wille wurket se yn in grientewinkeltsje yn 'e stêd, mar dy wille duorret net sa lang. Wêr moat se dan hinne? Dat bliuwt foar harsels èn de lêzers in fraach.

  • Oars en net oars

   Damsma, Pyt

   Utjeftejier: 1988
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 346
   ISBN-nûmer: 90 6553 081 9
   Elk folk, elke streek en elk doarp hat syn eigen stik(je) kultuer. As ien him dêrfan ûnderskiedt, wurdt er al ridlik gau bestimpele as 'oars'. De haadpersoan yn dizze roman is fan Antilliaansk komôf. Hy is hikke en tein op it eilân Curaçao en studearre letter foar dokter yn Amsterdam. Nei't er de praktyk oernommen hat fan in âlde doarpsdokter op it Fryske plattelân, moat er himsels wiermeitsje. Hy is 'oars' as syn foargonger, mar net 'oars' yn syn minske wêzen.

  • De harmeling

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1988
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 345
   ISBN-nûmer: 90 65 53 080 0
   De hate en wangeunst fernielt in minskelibben en it komt nei oan yn de neiteam. Dat ropt fragen op:
   Hoe wurdt in minske der ta brocht om te haatsjen?
   Hokker krêften wrotte en wine yn him om, dat er dingen docht dy't er yn wêzen net wol?
   Wêrom efterfolget it Doekle Boelema, dat syn heit wie sa't er wie en west hat? Neame hja dat in oarlochssyndroom? Is dat it, dêr't mear as fjirtich jier nei de twadde wrâldkriich safolle minsken dy't yn dit boek beskreaun wurde, mei tangele sitte?
   Op dy fragen wurdt yngien, mar in passend antwurd is min te jaan. Of it moat it antwurd fan 'e leafde wêze, sa't Doekle dat syn mem, Ant Boelema, op har stjerbêd foarlêst.

  • Wjukslach yn wifelljocht

   Bangma, Jelle

   Utjeftejier: 1988
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 344
   ISBN-nûmer: 90 6553 079 7
   Yn dizze debútbondel nimt Jelle Bangma de lêzer mei op syn flecht: Yn ûntjouwing troch it libben besiket er syn fertwiveling en ferwûndering troch it wifelljocht hinne te brekken, yn 'e wittenskip dat it libben faaks net mear is as 'ien wjukslach op 'e wyn'.

  • Ta de earetsjinst I Liturgy yn de dagen fan rou

   Utjeftejier: 1987
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 10001
   Lede-priis: € 3,00
   Winkelpriis: € 3,00
   Dit is it earste diel yn de rige publikaasjes op wei nei in Tsjinstboek foar de Tsjerken, besoarge troch de Deputaten foar de Fryske Earetsjinst. Behalven in ynlieding steane yn dit boekje in liturgy foar in jûnsgebed (op 'e stjerdei of op ien fan 'e dagen foar de útfeart), trije liturgyen foar in útfearttsjinst, en de wurden dy't oan it grêf of yn it krematoarium sprutsen wurde kinne.

  • It griene huodsje

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1987
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 343
   ISBN-nûmer: 90 6553 078 9
   De bondel befettet tweintich koarte ferhalen oer ûnderskate foarfallen út it libben, dy't fan de skriuwster op de har eigen smoute wize ferteld wurde.

  • Read en reader

   Ommen, Magda van

   Utjeftejier: 1987
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 342
   ISBN-nûmer: 90 6553 077 0
   Haadpersoan yn Read en reader is de 8 jier âlde Jikke de Jong. Neffens harsels hat se ien grut probleem: se hat read hier en dêr wurdt se gauris mei pleage. Boppedat is se de bêste fan de klasse en dat makket it der net better op.

  • Stikeme Keimpe

   Vries, H.Y. de

   Utjeftejier: 1987
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 341
   ISBN-nûmer: 90 6553 076 2
   Dizze roman giet oer in tiidrek út it libben fan Keimpe Kingma, slachter, fertweider en feekeapman. It grutste part spilet yn it lêste oarlochsjier.
   Stikeme Keimpe wurdt er neamd, want hy is tûk en liep. De lju op it doarp binne wiis mei him, hy wit de kontroleurs en de Dútsers sa te ferrifeljen, dat syn klanten mear fleis krije kinne as har neffens de bonnen takomt en ek de ûnderdûkers kinne sêd krije. Syn dochter Berber docht temûk mei oan yllegale praktiken.
   Koart sein: it boek ropt in byld op fan saken dêr't de lju yn de oarloch mei te krijen hiene, lykas NSB-ers, ûnderdûkers, swarte hannel, slûkjen, Dútske oerfallen, soldatefroulju, koeriersters, piloaten, evakuees, Joaden en graafwurk.

  • Swier sulver

   Wolsum, Tsjalling fan

   Utjeftejier: 1987
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 340
   ISBN-nûmer: 90 6553 075 4
   Nei trije boeken foar de jongerein mei histoaryske stof, hat Tsjalling fan Wolsum it prestearre en skriuw in roman. It nijsgjirrige fan dizze roman is dat it ferhaal yn twa tiden spilet: yn de tweintichste en yn de achttjinde ieu, de regintetiid. Yn dit boek krije jo in yndruk hoe't it yn de regintewrâld fan de grytmannen om en ta gie. De ferbining mei it hjoed wurdt lein troch in sulveren skaal. In meinimmend boek.

  • Tinhûdich jier

   Palstra, Sjoerd

   Utjeftejier: 1987
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 339
   ISBN-nûmer: 90 6553 057 6
   De tema's dy't de dichter dwaande hâlde, geane oer de fergonklikens fan it libben; de betrutsenens, nettsjinsteande alles mei de tsjerke; it ferline mei oantinkens oan syn jeugd yn Boalsert; it kontakt mei de meiminske; de natoer, de fakânsje-ympresjes.

  • Der stiet in spylman foar de doar

   Duursma, Swaantsje

   Utjeftejier: 1987
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 338
   Dizze bondel bestiet út trije skiften: fersen oer de natoer, oare oer persoanen en dingen, en guon mei in religieuze ynslach.
   Om de fariaasje sa grut mooglik te hâlden, binne deselde soarte fan gedichten net byelkoar set, mar trochelkoar opnommen, mar wol yn in beskate folchoarder.

  • Mink Minkema

   Lodewijk, Harm

   Utjeftejier: 1987
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 337
   ISBN-nûmer: 90 6553 070 3
   Mink Minkema is de namme fan ûnderskate sakelju, dy't slachten lang fan heit op soan oergien is.
   Yn dizze roman, dêr't in lytse doarpssaak útdijt ta in grut nasjonaal bedriuw mei ynternasjonale kontakten komme de saaklike sawol as de sosjale problemen goed út 'e ferve.
   Eigen húslike en houliksproblemen wever dêr trochinne.
   Perfoarst gjin âlderwetsk, prekerich sûnde- en bekearingsferhaal, mar in notiidske, wiere tekening fan it libben.

  • Nei it lân fan dream en winsken

   Stel, K.

   Utjeftejier: 1987
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 336
   ISBN-nûmer: 90 6553 071 1
   "Dit is ienkear, mar noait wer," hie Jantsje suchte, doe't se nei in seereis fan acht dagen yn in Kanadese haven oankommen wienen. Wat hie se siik west en mismoedich. Hie er har wol genôch wurdearre? Hienen syn eigen idealen him ek tefolle yn 'e macht hân? Wa hie de emigraasje doe trochset? Jantsje hie der yn meistimd, mar hie er har ek tefolle ûnder druk set? Mar hy hie it dien om de húshâlding, dat koe er earlik sizze. Syn frou hie har wille wol op kinnen, mar altyd hie se de kop derfoar hâlden en de bek nei de byt set.
   De húshâlding fan Kees en Jantsje is ien fan de safolle, dy't yn de earste jierren nei de oarloch in nije takomst sochten oan de oare kant fan de oseaan. Dizze roman fertelt op in meinimmende wize fan alle drokten foarôf en fan de noeden en soargen yn de earste jierren nei har oankomst yn it fiere, frjemde lân.

  • Jildou fan de Wylgepleats

   Klinkhaemer, Peggy

   Utjeftejier: 1987
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 335
   Dizze roman is foar in part lokalisearre yn de Weperpolder en is te sjen as in hjoeddeiske famyljekronyk, in moderne boereroman, dêr't wat ynhâld en genre oangiet al lang om frege waard. De flotte styl, eigentiidske problematyk, geve karaktertekening en de positive takomstferwachting sille ek de jongerein wat te sizzen hawwe.

  • Mei skea en mei skande

   Bakker-Veninga, W.

   Utjeftejier: 1986
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 334
   Yn dit boek giet it oer Fokke de Bruin, dy't 40 jier wurke hat op it 'blikfabryk', dat alles foar him betsjut. Syn iennichste soan, in neikommer, moat dêr fansels ek hinne. Albert komt der al, mar hiel oars as syn heit him foarsteld hat. Dochs wit Albert him in eigen libben op te bouwen, mei tsjin- en boppeslaggen, mei skea en mei skande. Hy kriget dêrby stipe fan Jaike en har man en oaren lykas Anke.

  • Om frijdom

   Wolsum, Tsjalling fan

   Utjeftejier: 1986
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 333
   ISBN-nûmer: 90 6553 061 4
   Yn dit boek hat de skriuwer syn stof fûn yn de Twadde Wrâldoarloch. Mei de haadpersoan belibbet de lêzer de bange oarlochsjierren yn in Frysk doarp. Yn it ferhaal lit de skriuwer dúdlik útkomme, dat net alle Dútsers ûnminsken wiene.

  • Fertel en fier it feest

   Ferskate skriuwers

   Utjeftejier: 1986
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 332
   ISBN-nûmer: 90 6553 062 2
   In bondel mei fersen en ferhalen foar de kristlike feestdagen. Underskate skriuwers en skriuwsters ha oan de bondel meiwurke troch nij wurk yn te stjoeren.
   Der binne ek fersen en ferhalen opnommen dy't earder ferskynd binne yn tydskriften en bondels.
   In tige gaadlike bondel foar skoalle- en ferieningsgebrûk, mar ek yn de húshâlding kin it boek fertuten dwaan.

  • Heit lit my net gûle

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1986
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 329
   ISBN-nûmer: 90 6553 055 X
   Dizze postume roman fan A.A. van der Werf giet lykas faker by dizze skriuwer út fan in histoarysk gegeven. Dêrby giet it noris net oer earmoede, mar oer rykdom.
   Soks kin problemen jaan, mar hâldt uteraard ek mooglikheden yn.
   Yn syn sfear- en karaktertekening is it wer echt in 'Van der Werf-boek'. De faak emosjoneel en mei hertstocht laden persoanen steane sterk tsjinelkoar oer. Soks jout konflikten, réalistysk en djip trochfield.

  • Jimme en ik

   Damsma, Pyt

   Utjeftejier: 1986
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 328
   ISBN-nûmer: 90 6553 056 8
   Dit kin in psychologysk-sosjale roman neamd wurde. It is in tige oansprekkend ferhaal oer it slim hinne-en-wer-slingerjende libben fan Karst Hoek.
   'Jimme' binne de minsken meiinoar yn harren dwaan en litten yn it maatskiplik ferkear. De haadpersoan hearde dêr earst ek by, mar troch it begean fan in misdied stelt er himsels bûten de grutte kliber. Hy wurdt in ienling.
   Sa komt er tsjin de mienskip oer te stean; hy heart der net mear by.
   Kriget er de kâns om him wer oan te sluten?

  • In nije dei teart iepen

   Zijlstra, Theodora

   Utjeftejier: 1986
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 327
   ISBN-nûmer: 90 6553 054 1
   De namme Theodora betsjut Godsgeskink. Foar de skriuwster is it in geskink dat fersen út har berne wurde. Mei niget sjocht se der bytiden nei. De natuer, dy't as in geskink ús safolle moais tarikt oan kleur, foarm en stimming, belibbet se faak mei grutte ferwûndering. Dêryn ûndergiet se ek in djippe ferbûnens mei de Skepper. Dy twa, natuer en Skepper komme faak foar yn har fersen. Ek fersen oer minsklike gefoelens fan pine, wrakseljen, fertriet, komt de lêzr tsjin. It dielen fan har gefoelens yn fersen belibbet de skriuwster as in ferriking fan har libben.

  • De leafde kin net swije

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1986
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 326
   ISBN-nûmer: 90 6553 051 7
   Dit is it ferhaal fan mem Nynke en dochter Hanna, dy't elkoar yn 45 jier net sjogge. Hanna is in oerwûn bern en tsjin de wil fan de mem wurdt se ôfstien oan pleechâlden.
   In lokkich houlikslibben kin net behinderje dat Nynke altiten oan Hanna tinkt. Dy emigrearret mei har pleechâlden nei Kanada. Yn dat fiere lân komme troch de jierren hinne de tinzen fan de dochter hieltiten wer út by de ûnbekende mem yn it heitelân. Al is de ôfstân ek noch sa grut, de bannen fan it bloed bliuwe sterk. Sa sterk dat der dochs wat barre moat.

  • Yn 'e fierte

   Meer, Jurjen van der

   Utjeftejier: 1985
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 331
   Ast efterom sjochst, is der yn 'e fierte noch in bytsje te sjen fan dat wat wie.
   Ast foarút sjochst kinst allinne mar riede nei dat wat komt.
   "Yn 'e fierte' sjocht foaral werom.

  • Flinter fan hope

   Jong, Boukje Tsjerkje de

   Utjeftejier: 1985
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 330
   ISBN-nûmer: 90 6553 057 6
   Dizze fersen binne ûntstien út freugde en fertriet.
   It plak dat it leuwe deryn hat, is wrakseling en ferwûndering

  • Sije sneuper en Sible speurhûn

   Geartsma, Jante

   Utjeftejier: 1985
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 325
   ISBN-nûmer: 90 6553 049 5
   In spannend ferhaal oer twa jonges en in hûn. Sije, in jonge yn in rolstoel spilet mei syn broer Sible de haadrol.
   In bunker, dy't as boartersplak brûkt wurdt troch de jonges, wurdt ynienen it plak dêr't stellen guod ferburgen wurdt. Wat dan allegear barre kin en hoe't dat ôfrint falt yn dit boek te lêzen. Dêrneist komt it libben en tinken fan in jonge yn in rolstoel tige dúdlik út.

  • Fryske Tsjerk yn Frânske tsjinst

   Wolsum, Tsjalling fan

   Utjeftejier: 1985
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 324
   ISBN-nûmer: 90 6553 050 9
   It ferhaal spilet him ôf yn de Frânske tiid. It is in spannend boek foar bern yn 'e basisfoarming, mar ek âlderen sille it mei nocht lêze.

  • Der is mear ûnder de sinne

   Bakker-Veninga, W.

   Utjeftejier: 1985
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 323
   ISBN-nûmer: 90 6553 047 9
   In roman dy't spilet yn in boerefermidden. De húshâling fan Reinder en Geartsje Lautenbach mei harren opgroeiende bern stiet sintraal. It stjelpke dêr't earst op buorke wurdt, is Reinder al gau te lyts. De ûntjouwing nei in modern bedriuw mei in rinstâl wurdt beskreaun. Mei skreppen en skraabjen besykje hja de holle boppe wetter te hâlden. Mar der is mear ûnder de sinne. It komt op de minske oan, net op wat hja dogge, mar hoe't hja dogge.

  • Foar dei en foar dage

   Duursma, Swaantsje

   Utjeftejier: 1985
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 322
   ISBN-nûmer: 90 6553 046 0
   Dizze dichtbondel slút nei oan by de natuer.
   Mominten dêrút wurde jin by ûnderskate ûnderwerpen moai krekt foar eagen skildere.
   Oare ha mear in geastlike strekking dêr't bepaalde linen yn lutsen wurde oangeande de basis fan it minskebestean.

  • Snypsnaren

   Annema, Froukje

   Utjeftejier: 1985
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 321
   ISBN-nûmer: 90 6553 033 9
   'Snypsnaren' is in bondel dêr't de minske út sprekt. De ûnderwerpen dy't oansnien wurde, litte de problematyk sjen fan it gewoane deistige libben. Soks sil mannichien oansprekke, om't de measten dêr ek wolris mei te meitsjen hân hawwe.

  • Tea

   Vries, H.Y. de

   Utjeftejier: 1985
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 320
   ISBN-nûmer: 90 6553 045 2
   Oeble de Haan en Fintsje van der Kooi wenje op 'Romsicht', in pleats midden yn 'e wide wrâld, dêr't yn it foarige min te kommen wie, mar nei de ferkaveling en ûntsluting is dat gâns feroare.
   Hja krije fjouwer bern, twa famkes en twa jonges. Mar lykas safolle nei de oarloch feroare is, sa ûntstiet stadich mar wis ek in grutter skied tusken de âlden en de bern, wat foaral Fintsje mar min ferneare kin.
   De jongste, Halbe Doede, siket syn oanhâld by Tea, de dochter fan harren arbeider Sjoerd, dy't uterlik net de moaiste is, mar wol immen mei in gouden hert en tige karakterfêst en dy't in soad foar in oar oer hat. Net frjemd dat hja de spil wurdt dêr't in protte om draait. Oeble is och sa wiis mei har, mar Fintsje moat harsels oangeande Tea tige oerwinne.

  • Gjin moarn dy't de jûn ken

   Klinkhaemer, Peggy

   Utjeftejier: 1985
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 319
   ISBN-nûmer: 90 6553 041 X
   Dit is in yn twa talen skreaune famyljeroman. De haadpersoan, Albert Sanders, waakst op fan bern oant man en wurdt skoalmaster. Yn syn bernetiid, de 'moarn fan syn libben', wit hy net wat him te wachtsjen stiet, foardat er de jierren, 'de jûn fan syn libben' krigen hat.

  • Blide stimmen

   Ferskate skriuwers

   Utjeftejier: 1985
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 318
   ISBN-nûmer: 90 6553 039 8
   In bondel sneinsskoalle-lieten, ek te brûken yn hûs, skoalle en feriening.
   Gearbrocht troch J. Dotinga, J. van der Goot, J. Knol, J.L. van der Meer, P. Pebesma en B. Smilde

  • Slomjende krêften

   Goot, J. van der

   Utjeftejier: 1984
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 317
   ISBN-nûmer: 90 6553 038 X

  • Snypsnaren

   Annema, Froukje

   Utjeftejier: 1984
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 316
   ISBN-nûmer: 90 6553 033 9
   'Snypsnaren' is in bondel dêr't de minske út sprekt. De ûnderwerpen dy't oansnien wurde, litte de problematyk sjen fan it gewoane deistige libben. Soks sil mannichien oansprekke, om't de measten dêr ek wolris mei te meitsjen hân hawwe.

  • Fjouwer op it spoar

   Wolsum, Tsjalling fan

   Utjeftejier: 1984
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 315
   ISBN-nûmer: 90 6553 035 5
   Yn dat boek stiet it libben fan de ynwenners fan in Frysk stedsje fan sa'n 300 jier lyn sintraal. Fjouwer bern speure nei spoaren yn it ferline.

  • It daget yn 'e dize

   Hoogstins, J.T.

   Utjeftejier: 1984
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 314
   ISBN-nûmer: 90 6553 032 3

  • It slot yn 'e sleat

   Annema, Froukje

   Utjeftejier: 1984
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 313
   ISBN-nûmer: 90 6553 034 7
   Jan en Jappy, in twilling fan 6 jier, wenje in bytsje oan de râne fan it doarp. It hûs njonken har stiet al skoften leech en boppe de âld sleat tusken de hiemen ha se mei help fan harren heit in hutte boud. Dêr kinne se prachtich yn lêze, spultsjes dwaan, ensfh. Dy hutte neame se harren 'slot'.
   Mar op in kear komme der dochs nije minsken mei twa wat âldere jonges yn it leechsteande hûs. Dat jout hiel wat spul tusken de jonges ûnderelkoar.
   It is in moai en spannend boek foar bern fan sa'n 8 à 9 jier.

  • Hylkje

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1984
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 312
   ISBN-nûmer: 90 6553 036 3

  • Heidens út it fean

   Hoogeveen, H.

   Utjeftejier: 1984
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 311
   ISBN-nûmer: 90 6553 027 4

  • Prikguod

   Jong, E.S. de

   Utjeftejier: 1984
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 310
   ISBN-nûmer: 90 6553 025 8

  • Bindert fan de blomkeboer

   Vries, H.Y. de

   Utjeftejier: 1984
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 309
   ISBN-nûmer: 90 6553 023 1

  • Fuotprinten

   Haringa, Harmen

   Utjeftejier: 1983
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 308

  • In lyk by peal alve

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1983
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 307
   ISBN-nûmer: 90 6066 436 1

  • Torda de sigeunerhûn

   Ploeg, J. van der

   Utjeftejier: 1983
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 306
   ISBN-nûmer: 90 6553 019 3

  • Pytsje rêdt it op

   Geartsma, Jante

   Utjeftejier: 1983
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 305
   ISBN-nûmer: 90 6066 437 X

  • Gjin flat foar Jelke

   Annema, Froukje

   Utjeftejier: 1983
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 304
   ISBN-nûmer: 90 6066 435 3

  • Frânsk op syn Frysk

   Ommen, Magda van

   Utjeftejier: 1983
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 303
   ISBN-nûmer: 90 6066 427 2

  • Gitten yn goud

   Bakker-Veninga, W.

   Utjeftejier: 1983
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 302
   ISBN-nûmer: 90 6066 425 6

  • Untwyk

   Dykstra, Albert

   Utjeftejier: 1983
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 301
   ISBN-nûmer: 90 6066 424 8

  • Bliid Boadskip (3e printinge)

   Zantema, J.W.

   Utjeftejier: 1983
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 300

  • De gouden tried

   Cuperus, W.

   Utjeftejier: 1982
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 299
   ISBN-nûmer: 90 6553 012 6

  • Har bern

   Boersma, Truus

   Utjeftejier: 1982
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 298
   ISBN-nûmer: 90 6066 421 3

  • Oan de kant fan 'e mar

   Vries, H.Y. de

   Utjeftejier: 1982
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 297
   ISBN-nûmer: 90 6066 420 5

  • Fryske en frjemd

   Tasma-Hollander, A.S.

   Utjeftejier: 1982
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 296

  • It Fryske findel

   Haan, J. de

   Utjeftejier: 1982
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 295
   ISBN-nûmer: 90 6066 417 5

  • De ferhoalen wierheid

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1982
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 294
   ISBN-nûmer: 90 6066 416 7

  • Leafde en fijânskip op it fryske taalfjild

   Bakker, Th.

   Utjeftejier: 1982
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 293

  • Stimmen dy't roppe

   Damsma, Pyt

   Utjeftejier: 1982
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 292
   ISBN-nûmer: 90 6066 414 0

  • Wrakseling om frijheit Diel III - Thúskomme?

   Miedema, P.P.

   Utjeftejier: 1982
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 291
   ISBN-nûmer: 90 6066 406 X

  • By ús yn Eastrum (doarpsskiednis)

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1982
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 290

  • Warke Hazze op fakânsje

   Plantinga, J.J.

   Utjeftejier: 1982
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 289
   ISBN-nûmer: 90 6066 392 6

  • Sa'n heidekeardel (oersetting E.S. de Jong)

   Visscher, J.A.

   Utjeftejier: 1982
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 288
   ISBN-nûmer: 90 6066 403 5

  • De snikke

   Lodewijk, Harm

   Utjeftejier: 1982
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 287
   ISBN-nûmer: 90 6066 407 8

  • Oan de ein ta: kristlik-frysk

   Bakker, Th.

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 286
   ISBN-nûmer: 90 6066 402 7

  • Fernanda wurdt plysje

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 285
   ISBN-nûmer: 90 6066 395 0

  • Jachtmeitsje op 'e wyn

   Ommen, Magda van

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 284
   ISBN-nûmer: 90 6066 399 5

  • Mei de kop yn 'e wyn

   Hoogeveen, H.

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 283
   ISBN-nûmer: 90 6066 398 5

  • Foar myn fielen in wente

   Veen, Sippi van der

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 282
   ISBN-nûmer: 90 6066 396 9

  • Flinterfyn flues fan wearde

   Jong, Anny de

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 281
   ISBN-nûmer: 90 6066 389 6

  • Kabouter Oeleboele en it toverstokje

   Straatsma-Wiersma, T.

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 280
   ISBN-nûmer: 90 6066 390 X

  • Wat Klaas en Geartsje belibben

   Palstra, Sjoerd

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 279
   ISBN-nûmer: 90 6066 391 8

  • Wytwjukje

   Veen, Barend van der

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 278
   ISBN-nûmer: 90 6066 394 2

  • Och Siberen

   Galiën, S.M. van der

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 277
   ISBN-nûmer: 90 6066 405 1

  • De pleats oan 'e feart

   Jousma, A.

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 276
   ISBN-nûmer: 90 6066 388 8

  • Heit wol Heit ris harkje?

   Mekenkamp, W.

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 275
   ISBN-nûmer: 90 6066 387 X

  • Diggelfjoer

   Reginhart

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 274
   ISBN-nûmer: 90 6066 385 3

  • Ik mocht net leafhawwe

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 273
   ISBN-nûmer: 90 6066 384 5

  • Tichelwurk

   Hester

   Utjeftejier: 1981
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 272
   ISBN-nûmer: 90 6066 383 7

  • Lieteboek foar de tsjerken

   Utjeftejier: 1980
   Sjenre: lietebondel/dichtbondel
   Status: op foarried
   KFFB-nûmer: 10003
   Lede-priis: € 14,00
   Winkelpriis: € 14,00
   De twadde oplaach fan it Lieteboek foar de tsjerken.
   Psalmen en gesangen foar de earetsjinst yn tsjerke en hûs, oanbean troch de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.

   Lis mar yn myn winkelweintsje

  • Want machtiger binne har bern

   Boersma, Truus

   Utjeftejier: 1980
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 271
   ISBN-nûmer: 90 6066 379 9

  • It it libben fan Warke Hazze

   Plantinga, J.J.

   Utjeftejier: 1980
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 270
   ISBN-nûmer: 90 6066 377 2

  • Ienris op in dei

   Kroes, Tine

   Utjeftejier: 1980
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 269
   ISBN-nûmer: 90 6066 376 4

  • Elske en it elfke

   Geartsma, Jante

   Utjeftejier: 1980
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 268

  • As de diken brekke

   Hoogeveen, H.

   Utjeftejier: 1980
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 267

  • Boustiennen

   Weening-Meijer, Dj.

   Utjeftejier: 1980
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 266
   ISBN-nûmer: 90 6066 372 1

  • Bileäm en de ingel

   Hoogeveen, H.

   Utjeftejier: 1980
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 265

  • Loslitte-trilogy

   Weening-Meijer, Dj.

   Utjeftejier: 1980
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 264
   ISBN-nûmer: 90 6066 367 5

  • It apelwyfke

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1980
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 263

  • Wa't earen hat

   Damsma, Pyt

   Utjeftejier: 1980
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 262
   ISBN-nûmer: 90 6480 002 2

  • Draaiende doarren

   Werf, Date van der

   Utjeftejier: 1980
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 261
   ISBN-nûmer: 90 6066 366 7

  • Wylde blommen

   Haringa, Harmen

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 260

  • Fjirtich jier kristlik-fryske striid

   Bakker, Th.

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 259
   ISBN-nûmer: 90 6066 363 2

  • Jezus komt yn 'e wrâld (Lukas 1:1 - 2:20 yn ienfâldich Frysk)

   Knol, Jacobus

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 258
   ISBN-nûmer: 90 6066 361 6
   Fryske bewurking

  • Aventoer mei ynbrekkers

   Boorsma, T.

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 257
   ISBN-nûmer: 90 6066 359 4

  • Wrakseling om frijheit Diel II - Nei it fiere westen

   Miedema, P.P.

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 256
   ISBN-nûmer: 90 6066 357 8

  • Bauke en Broddelstje

   Veenstra, Tsjits

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 255

  • Grutte brân op 'e Lytse Jouwer

   Minkema-Visser, J.

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 254
   ISBN-nûmer: 90 6066 356 X

  • Konfrontaasje

   Weening-Meijer, Dj.

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 253
   ISBN-nûmer: 90 6066 355 1

  • Nou't Hy de hichte hat (gebeden, fersen en belidenissen)

   Dotinga, Jan

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 252
   ISBN-nûmer: ----

  • Idske Galama

   Gaestmar, Jan fan 'e

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 251
   ISBN-nûmer: 90 6066 354 3

  • Bûkelbeestjes

   Heeringa, Anna

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 250
   ISBN-nûmer: 90 6066 351 9

  • Yn 'e wieling

   Boer, Ryk de

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 249

  • Mei myn hiele hert (2e printinge)

   Dam, Geartsje

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 248
   ISBN-nûmer: 90 6066 348 9

  • By no en by dan

   Dam, Geartsje

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 247
   ISBN-nûmer: 90 6066 349 7

  • It goudene ûleboerd

   Spaanderman-Wielinga, G.

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 246
   ISBN-nûmer: 90 6066 350 0

  • Mei myn hiele hert (gebeden, loflieten en belidenissen)

   Dam, Geartsje

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 245
   ISBN-nûmer: 90 6066 348 9

  • Sa gong it mei Jezus (Mattéus 26-28 yn ienfâldich Frysk)

   Knol, Jacobus

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 244
   ISBN-nûmer: 90 6066 347 0
   Fryske bewurking

  • As it hert iepengiet

   Leemburg, Jeltsje

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 243
   ISBN-nûmer: 90 6066 339 X

  • Driigjende loften

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 242

  • Martsje trilogy

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 241
   ISBN-nûmer: 90 6066 346 2

  • God jowt gjin sifers

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 240
   ISBN-nûmer: 90 6066 345 4

  • Sinneljocht yn 't tsjuster (2e printinge)

   Sint Wilman

   Utjeftejier: 1979
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 239

  • Doe en no, kristlik-frysk

   Bakker, Th.

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 238
   ISBN-nûmer: 90 6066 342 X

  • Wrakseling om frijheit Diel I - Thús en om utens

   Miedema, P.P.

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 237
   ISBN-nûmer: 90 6066 340 3

  • Skoallibben yn Tytsjerk

   Goot, J. van der

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 236
   ISBN-nûmer: 90 6066 332 2

  • Sinneljocht yn 't tsjuster

   Sint Wilman

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 235
   ISBN-nûmer: 90 6066 335 7

  • Robotania

   Mollinga, Th.

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 234
   ISBN-nûmer: 90 6066 338 1

  • Om Lutske, it kantinefamke

   Broere, P.

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 233
   ISBN-nûmer: 90 6066 336 5

  • Wêr is Harke?

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 232
   ISBN-nûmer: 90 6066 337 3

  • De prinsesse mei it krús

   Mollinga, Th.

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 231
   ISBN-nûmer: 90 6066 329 2

  • De Hoara's fan Hastings (6e printinge)

   Kloosterman, Simke

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 230
   ISBN-nûmer: 90 6066 330 6

  • Hindrik fan 'e mûne

   Geartsma, Jante

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 229
   ISBN-nûmer: 90 6066 333 0

  • Boete dwaen

   Alzum, Teatske

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 228
   ISBN-nûmer: 90 6066 326 8

  • Libbensskaed

   Jong, Jan de

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 227
   ISBN-nûmer: 90 6066 327 6

  • De leafde giet nea ferlern (oersetting E. S. de Jong)

   Visscher, J.A.

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 226
   ISBN-nûmer: 90 6066 325 X

  • Leafde in wurd (2e printinge)

   Jong, Boukje Tsjerkje de

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 225

  • De neiklap

   Hoogeveen, H.

   Utjeftejier: 1978
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 224
   ISBN-nûmer: 90 6066 323 3

  • It heitelân, hjirûnder, dêrboppe

   Bakker, Th.

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 223
   ISBN-nûmer: 90 6066 321 7

  • Teltsjes fan Omke

   Wagenaar, L

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 222

  • Leafde in wurd

   Jong, Boukje Tsjerkje de

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 221
   ISBN-nûmer: 90 6066 318 7
   Ferpleechster yn Ljouwert en Harns en letter yn de wykferpleging. Depútbondel.

  • Fan streupers en sneupers

   Boorsma, T.

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 220
   ISBN-nûmer: 90 6066 316 0

  • Piter Propke

   Haaima-Hoekstra, M.

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 219
   ISBN-nûmer: 90 6066 313 6

  • Ek mar minsken

   Akkerman, Paulus

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 218

  • Op reis nei Jeruzalim

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 217
   ISBN-nûmer: 90 6066 315 2

  • Ynkognito

   Reginhart

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 216
   ISBN-nûmer: 90 6066 303 9

  • De ienlike wei

   Lootsma-Smidstra, G.

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 215
   ISBN-nûmer: 90 6066 304 7

  • Fryslân-Friesland

   Wege, Helga vom

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 214

  • It lân efter de wolken

   Poortstra, Margryt

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 213

  • De wetterbreid

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 212
   ISBN-nûmer: 90 6066 299 7

  • Groen van Prinsterer neifolge

   Bakker, Th.

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 211
   ISBN-nûmer: 90 6066 295 4

  • It stille wetter

   Poortstra, Margryt

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 210
   ISBN-nûmer: 90 6066 294 6

  • De spulbrekker

   Hoogeveen, H.

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 209
   ISBN-nûmer: 90 6066 293 8

  • Lyske flapút

   Heldoorn-Huisman, A.J.

   Utjeftejier: 1977
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 208
   ISBN-nûmer: 90 6066 286 5

  • Fryslân foar Kristus

   Bakker, Th.

   Utjeftejier: 1976
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 207
   ISBN-nûmer: 90 6066 289 X

  • Trude, roman fan in hynder (3e printinge)

   Jong, H. de

   Utjeftejier: 1976
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 206
   ISBN-nûmer: 90 6066 285 7

  • Herman fan twaheech

   Geartsma, Jante

   Utjeftejier: 1976
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 205

  • Heidebern

   Jong, P. de

   Utjeftejier: 1976
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 204
   ISBN-nûmer: 90 6066 288 1

  • De spulbrekker

   Hoogeveen, H.

   Utjeftejier: 1976
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 203
   ISBN-nûmer: 90 6066 284 9

  • Hwerom? Hwerta?

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1976
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 202
   ISBN-nûmer: 90 6066 276 8

  • Blommen foar Minke

   Schoffelmeer, S.

   Utjeftejier: 1976
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 201
   ISBN-nûmer: 90 6066 273 3

  • Bliid Boadskip (2e printinge)

   Zantema, J.W.

   Utjeftejier: 1976
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 200

  • Kristus foar Fryslân

   Bakker, Th.

   Utjeftejier: 1976
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 199

  • Hillige Minke

   Poortstra, Margryt

   Utjeftejier: 1976
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 198
   ISBN-nûmer: 90 6066 272 5

  • It aventûr fan Swartsturtsjes

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1975
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 197

  • De jonge út it Paradyske

   Hoogeveen, H.

   Utjeftejier: 1975
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 196

  • As in blêd

   Boer, Ryk de

   Utjeftejier: 1975
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 195
   ISBN-nûmer: 90 6066 266 0

  • De kniper op 'e skine

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1975
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 194

  • De útfiner

   Gietema, J.Y.

   Utjeftejier: 1975
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 193
   ISBN-nûmer: 90 6066 265 2

  • Wibe professor

   Jousma, A.

   Utjeftejier: 1975
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 192
   ISBN-nûmer: 90 6066 262 8

  • It jonge libben

   Haaima-Hoekstra, M.

   Utjeftejier: 1975
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 191
   ISBN-nûmer: 90 6066 261 X

  • Hwer is it lok?

   Leemburg, Jeltsje

   Utjeftejier: 1975
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 190
   ISBN-nûmer: 90 6066 263 6

  • Troch it Lauwerseach / Deur 't Lauwersoog

   Jong, E.S. de

   Utjeftejier: 1975
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 189
   ISBN-nûmer: 90 6066 260 1

  • Ljocht

   Ferskate skriuwers

   Utjeftejier: 1974
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 188
   ISBN-nûmer: 90 6066 257 1

  • Befke

   Boer, Ryk de

   Utjeftejier: 1974
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 187
   ISBN-nûmer: 90 6066 256 3

  • Ik en myn memmen

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1974
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 186
   ISBN-nûmer: 90 6066 258 X

  • Lette bikentenis

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1974
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 185
   ISBN-nûmer: 90 6066 255 5

  • Dûmny's twilling

   Jousma, A.

   Utjeftejier: 1974
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 184
   ISBN-nûmer: 90 6066 253 9

  • It flamjende moarnsrea

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1974
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 183
   ISBN-nûmer: 90 6066 250 4

  • Siderius de Granaet

   Brouwer, Abe

   Utjeftejier: 1973
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 182
   ISBN-nûmer: 90 6066 214 8

  • Tsjerk Hiddes

   Hoogeveen, H.

   Utjeftejier: 1973
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 180

  • Deaden skrieme net

   Ploeg, Durk van der

   Utjeftejier: 1973
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 179

  • Kar út 'e romte

   Jong, H. de

   Utjeftejier: 1973
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 178
   ISBN-nûmer: 90 6066 245 8

  • Diggels lymje

   Sikkema-Veenstra, G.

   Utjeftejier: 1973
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 177
   ISBN-nûmer: 90 6066 242 3

  • De Salverda-froulju

   Boer, Ryk de

   Utjeftejier: 1973
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 176
   ISBN-nûmer: 90 6066 243 1

  • Read hier en reinwetter

   Veer, Akky van der

   Utjeftejier: 1973
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 175

  • By it lemieren

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1973
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 174
   ISBN-nûmer: 90 6066 238 5

  • Jo hawwe myn kleijen yn dounsjen foroare

   Jong, J.D. de

   Utjeftejier: 1972
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 173
   ISBN-nûmer: 90 6066 237 7

  • De Readmûtskes

   Visser-Bakker, J.

   Utjeftejier: 1972
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 172
   ISBN-nûmer: 90 6066 230 X

  • Beltsje en Bûntsje

   Halen, J. van

   Utjeftejier: 1972
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 170

  • Dribbelkontsje

   Mollinga, Th.

   Utjeftejier: 1972
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 169
   ISBN-nûmer: 90 6066 234 2

  • It geheim fan de Buffelkop

   Galiën, S.M. van der

   Utjeftejier: 1972
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 168
   ISBN-nûmer: 90 6066 235 0

  • Meindert wurdt man

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1972
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 167
   ISBN-nûmer: 90 6066 234 6

  • De dwersbalke

   Lootsma-Smidstra, G.

   Utjeftejier: 1972
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 166
   ISBN-nûmer: 90 6066 229 6

  • Libbenslang

   Hempenius, Lys

   Utjeftejier: 1972
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 165
   ISBN-nûmer: 90 6066 228 8

  • De snoekebek

   Ploeg, Durk van der

   Utjeftejier: 1972
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 164
   ISBN-nûmer: 90 6066 227 X

  • In haven bisyld

   Akkerman, Paulus

   Utjeftejier: 1972
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 163
   ISBN-nûmer: 90 6066 226 1

  • Ofskie

   Sikkema-Veenstra, G.

   Utjeftejier: 1972
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 162
   ISBN-nûmer: 90 6066 225 3

  • Skrael Earesalút

   Ferskate skriuwers

   Utjeftejier: 1971
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 161
   ISBN-nûmer: 90 6066 224 5

  • De moard op Kromherne

   Jong, E.S. de

   Utjeftejier: 1971
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 160

  • Lâns it paed fan de Voyageurs

   Faber, Hein F.

   Utjeftejier: 1971
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 159
   ISBN-nûmer: 90 6066 215 6

  • Siderius de Granaet

   Brouwer, Abe

   Utjeftejier: 1971
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 158
   ISBN-nûmer: 90 6066 214 8

  • Echt Krystfeest foar Wyb

   Sikkema-Veenstra, G.

   Utjeftejier: 1971
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 157
   ISBN-nûmer: 90 6066 217 2

  • Fuort mei de geit

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1971
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 156

  • Fan Trynke, Teun en Tilde

   Straatsma-Wiersma, T.

   Utjeftejier: 1971
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 155
   ISBN-nûmer: 90 6066 218 0

  • Hwa moat ik leaf ha?

   Roest, J. de

   Utjeftejier: 1971
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 154
   ISBN-nûmer: 90 6066 222 9

  • Boalsert bisjoen en bisongen

   Jong, E.S. de

   Utjeftejier: 1971
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 153

  • Fjirtsjin dagen

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1971
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 152
   ISBN-nûmer: 90 6066 211 3

  • Konflikten

   Boer, Ryk de

   Utjeftejier: 1971
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 151
   ISBN-nûmer: 90 6066 206 7

  • De helpende hân (nije Lukas-oersetting)

   Ned. Bibelgenoatskip

   Utjeftejier: 1971
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 150

  • De Toartels - Ien wike útbuorren II

   Kiestra, D.H.

   Utjeftejier: 1971
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 149
   ISBN-nûmer: 90 6066 210 5

  • Koekyntsjes

   Jong, E.S. de

   Utjeftejier: 1970
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 148
   ISBN-nûmer: 90 6066 205 9

  • De blom út 'e reidfjilden

   Jong, P. de

   Utjeftejier: 1970
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 147
   ISBN-nûmer: 90 6066 203 2

  • Yn it sicht fan de Aldehou

   Jong, H. de

   Utjeftejier: 1970
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 146
   ISBN-nûmer: 90 6066 204 0

  • De Buorskip - Ien wike útbuorren I

   Kiestra, D.H.

   Utjeftejier: 1970
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 145
   ISBN-nûmer: 90 6066 198 2

  • Alderheljen

   Wybenga, A.M.

   Utjeftejier: 1970
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 144
   ISBN-nûmer: 90 6066 197 4

  • Sa boartsjenderwei

   Tuinen, R.W. van

   Utjeftejier: 1970
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 143
   ISBN-nûmer: 90 6066 195 3

  • Ik foun hwat oars

   Tiemersma, D.

   Utjeftejier: 1970
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 142

  • Martsje lit it net sitte (2e printinge)

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1970
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 141

  • Wynfearren

   Wynsma, Engele

   Utjeftejier: 1970
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 140

  • Ien lyk minder

   Fear, Ypk fan der

   Utjeftejier: 1970
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 139

  • Minskestriid, minskelibben, út de histoarje fan Hinnaerderadiel

   Boer, M.L. de

   Utjeftejier: 1970
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 138

  • De praetmich

   Sikkema-Veenstra, G.

   Utjeftejier: 1969
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 137

  • De gersridders

   Abma, G.

   Utjeftejier: 1969
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 136

  • Martsje it libben yn 'e mjitte

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1969
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 135

  • Hwa wie Wumkes?

   Haan, H. de

   Utjeftejier: 1969
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 134

  • Koudum yn myn bernejierren (doarpsskiednis)

   Feenstra, S.

   Utjeftejier: 1969
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 133

  • Moard yn toga

   Spaanderman-Wielinga, G.

   Utjeftejier: 1969
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 132

  • Swarte keap

   Galiën, S.M. van der

   Utjeftejier: 1969
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 131

  • Dêr't tyranny is... (oersetting E.S. de Jong, 2e printinge)

   Illyés, Gyula

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 130
   Fersetsgedicht

  • Dêr't tyranny is... (oersetting E.S. de Jong)

   Illyés, Gyula

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 129
   Fersetsgedicht

  • It roer út hannen (roman)

   Akkerman, Paulus

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 128

  • Yn it span

   Dokkum e.o., L.

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 127

  • De man mei it famke (novelle)

   Fear, Ypk fan der

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 126

  • De greate sûnde (histoaryske roman)

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 125

  • De Spreuken fan Salomo (dichtbondel)

   Kiestra, D.H.

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 124

  • Hûs fan stilte (dichtbondel)

   Peanstra, Tsjits

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 123

  • Blêdswylsel fan it Bolwurk (dichtbondel)

   Harsta, Harm

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 122

  • De Mary Gloster (oersetting Sjoerd Spanninga)

   Kipling, Rudyard

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 121

  • Stap foar stap

   Schuurmans-de Boer, F.

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 120

  • Op 'e bank

   Elzinga, Rein

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 119

  • Master E (novelle)

   Jonkman, Geart

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 118

  • De lytse karavaen (dichtbondel)

   Spanninga, Sjoerd

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 117

  • De weagen oer (dichtbondel)

   Brouwer, Gerben

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 116

  • Rykdom noch earmoede (berime Spreuken III)

   Kiestra, D.H.

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 115

  • In wurd fan frede (berime Spreuken II)

   Kiestra, D.H.

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 114

  • Better as robinen (berime Spreuken I)

   Kiestra, D.H.

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 113

  • Faes efter glês (roman)

   Jousma, A.

   Utjeftejier: 1968
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 112

  • Martsje koe it net witte

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1967
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 111

  • Dat hwat bynt (roman)

   Boer, Ryk de

   Utjeftejier: 1967
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 110

  • Ljochtsjende kimen (roman)

   Halma, Y.K.

   Utjeftejier: 1967
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 109

  • Skoalmaster fan Boazum (histoaryske stúdzje)

   Breuker, Ph. H.

   Utjeftejier: 1967
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 108

  • Tusken dream en dea

   Jonkman, Geart

   Utjeftejier: 1967
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 107

  • Fêst en dochs los (roman)

   Halen, J. van

   Utjeftejier: 1967
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 106

  • Opheind en trochjown (dichtbondel)

   Schurer, Fedde

   Utjeftejier: 1966
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 105

  • Efter it nijs (dichtbondel)

   Schurer, Fedde

   Utjeftejier: 1966
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 104

  • Notysjes (dichtbondel)

   Dotinga, Jan

   Utjeftejier: 1966
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 103

  • Nei oanlieding (dichtbondel)

   Dotinga, Jan

   Utjeftejier: 1966
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 102

  • Wy hawwe gjin goud (dichtbondel)

   Cuperus, Johannes

   Utjeftejier: 1966
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 101

  • De ramplesant

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1966
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 100

  • De jonges fan 'e Walfiskfarder

   Faber, Hein F.

   Utjeftejier: 1966
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 99

  • En de tijen komme en gean

   Jong, H. de

   Utjeftejier: 1966
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 98

  • Triedden út in poarperen tiid (roman)

   Jongema, Frouk

   Utjeftejier: 1966
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 97

  • It loeder fan Clancarty (histoaryske roman)

   Spaanderman-Wielinga, G.

   Utjeftejier: 1966
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 96

  • Himelklanken (dichtbondel)

   Siebesma, B.A.

   Utjeftejier: 1965
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 95

  • Jo hawwe sels de leije (roman)

   Halen, J. van

   Utjeftejier: 1965
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 94

  • Eintsje

   Jong, E.S. de

   Utjeftejier: 1965
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 93

  • Diggels

   Alzum, Teatske

   Utjeftejier: 1965
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 92

  • Bliid boadskip

   Zantema, J.W.

   Utjeftejier: 1965
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 91

  • Doarp sûnder takomst

   Akkerman, Paulus

   Utjeftejier: 1965
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 90

  • Troch de nacht fan soarch en smerten (trilogy fan By de wâl del', Yn 'e berm lâns' en Op 'en paad)

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1965
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 89

  • By de wâl del

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1965
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 88

  • Martsje lit it net sitte

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1965
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 87

  • Flitspylk, de Yndianejonge

   Galiën, S.M. van der

   Utjeftejier: 1965
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 86

  • Ek mar minsken

   Akkerman, Paulus

   Utjeftejier: 1965
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 85

  • Pauwe-state

   Geartsma, Jante

   Utjeftejier: 1965
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 84

  • De sierlike kroan (roman)

   Cuperus, W.

   Utjeftejier: 1965
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 83

  • Kinke (roman)

   Spaanderman-Wielinga, G.

   Utjeftejier: 1965
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 82

  • De wûndere aventûren fan Prikke en Bokje

   Visser, M.

   Utjeftejier: 1964
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 81

  • De stadige leafde fan Fetsje (roman)

   Brattinga, T.

   Utjeftejier: 1964
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 80

  • Romsicht

   Lootsma-Smidstra, G.

   Utjeftejier: 1964
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 79

  • De gouden poarte (roman)

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1964
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 78

  • Rikke de kikkert

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1964
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 77

  • Boartlik begjin

   Weerd, M.W.H. de

   Utjeftejier: 1964
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 76

  • De lêste fan de Kampenaers (roman)

   Akkerman, Paulus

   Utjeftejier: 1964
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 75

  • De Hoara's fan Hastings (5e printinge)

   Kloosterman, Simke

   Utjeftejier: 1963
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 74

  • It geheim fan de stins

   Roarda, R.S.

   Utjeftejier: 1963
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 73

  • Frou Gunne of it Hûs fan Herda (roman)

   Siemensma, J.F.

   Utjeftejier: 1963
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 72

  • Om Gysbert Japiks hinne (histoaryske stúdzje)

   Kalma, J.J.

   Utjeftejier: 1963
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 71

  • Iepen finsters (roman)

   Alzum, Teatske

   Utjeftejier: 1963
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 70

  • Dit keningsbern (roman)

   Galiën, S.M. van der

   Utjeftejier: 1963
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 69

  • Seis nachtsjes sliepe

   Berg, Diny van den

   Utjeftejier: 1963
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 68

  • It twadde lân (dichtbondel)

   Jousma, A.

   Utjeftejier: 1963
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 67

  • Yn God takomst

   Apperloo, M.

   Utjeftejier: 1963
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 66

  • De sâltsek

   Galiën, S.M. van der

   Utjeftejier: 1962
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 65

  • As de sémearmin sjongt

   Spaanderman-Wielinga, G.

   Utjeftejier: 1962
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 64

  • In hânfol brieven fan Lipk Adema

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1962
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 63

  • De útfanhuzer (roman)

   Abma, G.

   Utjeftejier: 1962
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 62

  • De ienlike wei (2e printinge)

   Lootsma-Smidstra, G.

   Utjeftejier: 1962
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 61

  • In steande frou allinne (roman)

   Mulder, G.

   Utjeftejier: 1962
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 60

  • De wûndere reis fan it s.s. Amelân

   Faber, Hein F.

   Utjeftejier: 1961
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 59

  • It reade kraeltsje

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1961
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 58

  • Rispa (lêsdrama)

   Poortinga, Y.

   Utjeftejier: 1961
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 57

  • Libbenswoune (roman)

   Douma-Oostra, B.

   Utjeftejier: 1961
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 56

  • De ienlike wei

   Lootsma-Smidstra, G.

   Utjeftejier: 1961
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 55

  • De wei, dy't ik net gean wol (roman)

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1961
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 54

  • De grouwe sûkerpar (2e printinge)

   Kooistra, G.Tsj.

   Utjeftejier: 1960
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 53

  • Heit

   Kooistra, G.Tsj.

   Utjeftejier: 1960
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 52

  • Mem

   Kooistra, G.Tsj.

   Utjeftejier: 1960
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 51

  • Juwielen fearren (roman)

   Spaanderman-Wielinga, G.

   Utjeftejier: 1960
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 50

  • Minne Simens en de Minnisten (biografy)

   Visser, M.S.E.

   Utjeftejier: 1960
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 49

  • Fan in einekoer, in poepetoer en in lulke boer (2e printinge)

   Jong, E.S. de

   Utjeftejier: 1960
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 48

  • Sa'n koartkop

   Heeringa-Seepma, H.

   Utjeftejier: 1960
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 47

  • De houn fan 'e Baskervilles (detektive, oersetting Inne de Jong)

   Conan Doyle, Arthur

   Utjeftejier: 1960
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 46

  • En de sé wie net mear

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1960
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 45

  • Boppe de wolken

   Bilker, J.

   Utjeftejier: 1959
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 44

  • Blide stimmen

   Ferskate skriuwers

   Utjeftejier: 1959
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 43

  • Gods terskflier (roman)

   Feddema, Pier

   Utjeftejier: 1959
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 42

  • It bigoun op Bolletongersdei

   Jong, E.S. de

   Utjeftejier: 1959
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 41

  • Rjochte paden (2e printinge)

   Weening-Meijer, Dj.

   Utjeftejier: 1959
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 40

  • Yn 'e berm lâns (2e printinge)

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1959
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 39

  • Op 'en paad

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1959
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 38

  • Rjochte paden

   Weening-Meijer, Dj.

   Utjeftejier: 1958
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 37

  • De ûndogenske Klaverfjouwer

   Lautenbach, S.

   Utjeftejier: 1958
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 36

  • Striid en segen (autobiografyske roman)

   Cuperus, W.

   Utjeftejier: 1958
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 35

  • Pleisterplakken

   Weening-Meijer, Dj.

   Utjeftejier: 1958
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 34

  • Agur en de twa portretten (biografy)

   Mulder, G.

   Utjeftejier: 1957
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 33

  • Johannes en syn maten

   Akkerman, Paulus

   Utjeftejier: 1957
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 32

  • Yn 'e berm lâns

   Werf, A.A. van der

   Utjeftejier: 1957
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 31

  • Trude, roman fan in hynder (2e printinge)

   Jong, H. de

   Utjeftejier: 1957
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 30

  • Wiger en it finkje

   Galiën, S.M. van der

   Utjeftejier: 1957
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 29

  • Loslitte

   Weening-Meijer, Dj.

   Utjeftejier: 1957
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 28

  • Op 'e drompel

   Kuiper, Th.

   Utjeftejier: 1956
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 27

  • It goudene ûleboerd (roman)

   Spaanderman-Wielinga, G.

   Utjeftejier: 1956
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 26

  • Frijdom wie de heechste wet

   Stellingwerf, Friso

   Utjeftejier: 1956
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 25

  • Hylper jonges tusken Skier en Fet (histoarysk)

   Waar, G.

   Utjeftejier: 1955
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 24

  • Brekkende brânning (roman)

   Feddema, Pier

   Utjeftejier: 1955
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 23

  • De pommerant

   Jong, E.S. de

   Utjeftejier: 1955
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 22

  • De maitiid fan it libben (roman)

   Akkerman, Paulus

   Utjeftejier: 1954
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 21

  • Folk yn 'e bus (roman)

   Hemrica, Welmoed

   Utjeftejier: 1954
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 20

  • Trude, roman fan in hynder

   Jong, H. de

   Utjeftejier: 1953
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 19

  • Pylgerreize (oersetting G.A. Wumkes)

   Bunyan, John

   Utjeftejier: 1953
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 18

  • Konduktrise (roman)

   Hemrica, Welmoed

   Utjeftejier: 1952
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 17

  • Heidebern (roman)

   Jong, P. de

   Utjeftejier: 1951
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 16

  • Ilke Fokkes (roman fan in kloklieder)

   Jong, E.S. de

   Utjeftejier: 1950
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 15

  • Berber (histoaryske roman)

   Roarda, R.S.

   Utjeftejier: 1949
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 14

  • Boerefolk (roman)

   Galiën, S.M. van der

   Utjeftejier: 1948
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 13

  • De blom út 'e reidfjilden

   Jong, P. de

   Utjeftejier: 1947
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 12

  • Fan in einekoer, in poepetoer en in lulke boer

   Jong, E.S. de

   Utjeftejier: 1947
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 11

  • Sa't it lân opjowt

   Ferskate skriuwers

   Utjeftejier: 1947
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 10

  • De gouden tried II (roman)

   Cuperus, W.

   Utjeftejier: 1942
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 9

  • De gouden tried I (roman)

   Cuperus, W.

   Utjeftejier: 1941
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 8

  • De Hoara's fan Hastings (2e printinge)

   Kloosterman, Simke

   Utjeftejier: 1940
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 7
   Dizze roman spilet op 'e earme Fryske heide fan Hastings, dêr't Twizel model foar stie, en beskriuwt de wjerfarrens fan de rike boerefamylje Hastings. Heit Wychman hat in tsjuster ferline mei in healbroer, soan Fokke kriget de faam net dêr't er syn sin op set hie, en Hester, suster fan Wychman, kiest yn de striid tusken ryk en earm net foar de eigen kant. Dat allegear yn in sletten doarpsmienskip dêr't foar it earst in arbeider yn de gemeenterie komt. As dekôr tekenet de skriuwster mei grutte rykdom oan wurden it doarp en de wylde natoer fan de heide. De earste printinge fan De Hoara's fan Hastings ferskynde yn 1921. `De Hoara's' wurdt beskôge as de earste grutte roman yn it Frysk.

  • Fan leed en lok

   Ferskate skriuwers

   Utjeftejier: 1939
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 6

  • It Fryske Réveil (tsjerkeskiednis)

   Wumkes, G.A.

   Utjeftejier: 1938
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 5

  • Lytse Auke

   Haan, H. de

   Utjeftejier: 1937
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 4

  • It Soenhûs (histoarysk ferhaal)

   Wybenga, A.M.

   Utjeftejier: 1937
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 3

  • In swalker komt thús

   Akkerman, S.P.

   Utjeftejier: 1936
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 2

  • As de bern great wirde

   Nijenborn, Paul fen

   Utjeftejier: 1936
   Sjenre: útferkocht
   Status: útferkocht
   KFFB-nûmer: 1

  • Ynliskaart by de bibel

   Sjenre: bibel/bernebibel/bibelsk deiboek
   Status: op foarried
   KFFB-nûmer: 10006
   Lede-priis: € 1,00
   Winkelpriis: € 1,00
   Mei dizze ynliskaart meitsje jo fan in gewoane bibel in troubibel.

   Lis mar yn myn winkelweintsje

   KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

   KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign