Earste eksimplaar De masine

<< Terug

Earste eksimplaar De masine

14 maart 2022

Op 13 maart 2022 is it earste eksimplaar fan it boek De masine oan de skriuwer Jan Minno Rozendal útrikt troch Anders M. Rozendal. De masine is de tredde roman by de KFFB fan dizze skriuwer en is in 'spannend boek mei thriller-achtige eleminten'.

Yn De Fleanende Krie stiet op de foarside in nijsgjirrich fraachpetear mei Jan Minno Rozendal.

Earste eksimplaar De masine

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign