Nijsoersjoch

Earste eksimplaar Hilde - ferstjitten

Earste eksimplaar Hilde - ferstjitten

22 juni 2022

Op 22 juny 2022 is it earste eksimplaar fan it boek Hilde - ferstjitten oan de skriuwer Nelly Jongsma-de Jong útrikt troch bestjoerslid Jelle Kingma. Hilde - ferstjitten is de tredde roman by de KFFB fan dizze skriuwer nei Brief út it...

Jiergearkomste 26 maart 2022

Jiergearkomste 26 maart 2022

26 maart 2022

De jiergearkomste 2022 fan de leden fan de KFFB sil plak fine op sneon 26 maart om 14.00 oere yn de Kuriostsjerke, Julianalaan 38 yn Ljouwert.

Wurklist:
1. Iepenjen/wolkom
2. Ferslach sekretaris
3. Ferslach ponghâlder/kaskommisje
4. Ledejild
5....

Earste eksimplaar De masine

Earste eksimplaar De masine

14 maart 2022

Op 13 maart 2022 is it earste eksimplaar fan it boek De masine oan de skriuwer Jan Minno Rozendal útrikt troch Anders M. Rozendal. De masine is de tredde roman by de KFFB fan dizze skriuwer en is in 'spannend boek mei thriller-achtige...

Jiergearkomste 15 jannewaris 2022 giet net troch

Jiergearkomste 15 jannewaris 2022 giet net troch

12 januari 2022

Troch de koroanamaatregels kin spitigernôch ús jiergearkomste fan
15 jannewaris net trochgean.
Wy hoopje letter dit jier noch wol de jiergearkomste te hâlden. Foar
in nije datum hâld ús webside yn de gaten. Ek kinne jo altyd
kontakt opnimme...

Earste eksimplaar Hertsear

Earste eksimplaar Hertsear

9 oktober 2021

Mids famylje en freonen krige skriuwster Jikke Olivier fan Kollum sneontemiddei 9 oktober 2021 it earste eksimplaar fan har nije roman 'Hertsear' út hannen fan bestjoerslid Martsje de Jong.

It tankwurd fan de skriuwster wie foar de KFFB, de...

Earste eksimplaar Underweis

Earste eksimplaar Underweis

6 juli 2021

Sneon 19 juny krige skriuwer Rommert Tjeerdsma fan Dokkum it earste eksimplaar fan syn nije roman 'Underweis' fan Mynke Hoekstra.

Begjin jierren santich. Wimer Wiersma is in jonge frachtweinsjauffeur, dy't foar syn baas it hiele lân trochrydt....

Earste útjefte fan dit jier komt letter

Earste útjefte fan dit jier komt letter

5 april 2021

Wy wachtsje op de earste útjefte fan dit jier, dy't justjes fertraging hat, mar it wachtsjen beslist wurdich is.
'Koartsluting op it Swynserhûs' is in dokumintêre roman en it debút fan skriuwer Klaas Elgersma fan Stiens.

Mei’t wy mei dit...

Jiergearkomste 16 jannewaris 2021 giet net troch

Jiergearkomste 16 jannewaris 2021 giet net troch

12 januari 2021

Troch de koroanamaatregels kin spitigernôch ús jiergearkomste fan
16 jannewaris net trochgean.
Wy hoopje letter dit jier noch wol de jiergearkomste te hâlden. Foar
in nije datum hâld ús webside yn de gaten. Ek kinne jo altyd
kontakt opnimme...

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign