Nijsoersjoch

Earste eksimplaar De kniper op 'e skine

Earste eksimplaar De kniper op 'e skine

16 juni 2023

Op 16 juny 2023 is it earste eksimplaar fan it boek De kniper op 'e skine oan de skriuwer Rommert Tjeerdsma útrikt troch bestjoerslid Martsje de Jong.

De foto is makke troch Jelly Keekstra.

Jiergearkomste 25 maart 2023

Jiergearkomste 25 maart 2023

25 maart 2023

De jiergearkomste 2023 fan de leden fan de KFFB sil plak fine op sneon 25 maart om 14.00 oere yn de Kuriostsjerke, Julianalaan 38 yn Ljouwert.
Jo binne fan herte wolkom!

De wurklist is:
1. Iepenjen/wolkom
2. Ferslach sekretaris

Earste eksimplaar Swiet & Bitter

Earste eksimplaar Swiet & Bitter

11 maart 2023

Op 11 maart 2023 is it earste eksimplaar fan it boek Swiet & Bitter oan de skriuwster Jikke Olivier útrikt troch bestjoerslid Martsje de Jong.

De foto is makke troch Willem Verbeek.

Earste eksimplaar Feest yn Gennaard

Earste eksimplaar Feest yn Gennaard

23 september 2022

Op 23 septimber 2022 is it earste eksimplaar fan it boek Feest yn Gennaard oan de skriuwer Anders Rozendal útrikt troch bestjoerslid Martsje de Jong.

De foto is makke troch Mynke Hoekstra. 

Simke Kloostermanpriis 2022 foar I.E. Bloem

Simke Kloostermanpriis 2022 foar I.E. Bloem

23 september 2022

De Simke Kloostermanpriis 2022 is op 23 septimber útrikt oan Jan Minno Rozendal dy't ûnder it pseudonym I.E. Bloem it bêste berneboek fan de ôfrûne trije jier skreaun hat. De titel fan it boek is It neidiel fan 'e twivel. It boek is útjûn...

Earste eksimplaar Hilde - ferstjitten

Earste eksimplaar Hilde - ferstjitten

22 juni 2022

Op 22 juny 2022 is it earste eksimplaar fan it boek Hilde - ferstjitten oan de skriuwer Nelly Jongsma-de Jong útrikt troch bestjoerslid Jelle Kingma. Hilde - ferstjitten is de tredde roman by de KFFB fan dizze skriuwer nei Brief út it...

Jiergearkomste 26 maart 2022

Jiergearkomste 26 maart 2022

26 maart 2022

De jiergearkomste 2022 fan de leden fan de KFFB sil plak fine op sneon 26 maart om 14.00 oere yn de Kuriostsjerke, Julianalaan 38 yn Ljouwert.
Jo binne fan herte wolkom!

Wurklist:
1. Iepenjen/wolkom
2. Ferslach sekretaris
3. Ferslach...

Earste eksimplaar De masine

Earste eksimplaar De masine

14 maart 2022

Op 13 maart 2022 is it earste eksimplaar fan it boek De masine oan de skriuwer Jan Minno Rozendal útrikt troch Anders M. Rozendal. De masine is de tredde roman by de KFFB fan dizze skriuwer en is in 'spannend boek mei thriller-achtige...

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign