Nijsoersjoch

Jiergearkomste 6 april 2024

Jiergearkomste 6 april 2024

6 april 2024

De jiergearkomste 2024 fan de leden fan de KFFB sil plak fine op sneon 6 april om 14.00 oere yn de Kuriostsjerke, Julianalaan 38 yn Ljouwert.
Jo binne fan herte wolkom!

De wurklist is:
1. Iepenjen/wolkom
2. Jierferslach sekretaris

Earste eksimplaar It Langpaad

Earste eksimplaar It Langpaad

16 maart 2024

Op 16 maart 2024 is it earste eksimplaar fan it boek It Langpaad oan de skriuwster Jikke Olivier útrikt troch bestjoerslid Martsje de Jong.

Op de foto's steane Jikke Olivier mei it earste eksimplaar en Rieke Verbeek, dy't it omslachûntwerp...

Earste eksimplaar De ûntknoping

Earste eksimplaar De ûntknoping

2 oktober 2023

Op 2 oktober 2023 is it earste eksimplaar fan it boek De ûntknoping oan de skriuwer Jan de Roest útrikt troch bestjoerslid Martsje de Jong.

De foto is makke troch Inge de Roest.

Earste eksimplaar De kniper op 'e skine

Earste eksimplaar De kniper op 'e skine

16 juni 2023

Op 16 juny 2023 is it earste eksimplaar fan it boek De kniper op 'e skine oan de skriuwer Rommert Tjeerdsma útrikt troch bestjoerslid Martsje de Jong.

De foto is makke troch Jelly Keekstra.

Jiergearkomste 25 maart 2023

Jiergearkomste 25 maart 2023

25 maart 2023

De jiergearkomste 2023 fan de leden fan de KFFB sil plak fine op sneon 25 maart om 14.00 oere yn de Kuriostsjerke, Julianalaan 38 yn Ljouwert.
Jo binne fan herte wolkom!

De wurklist is:
1. Iepenjen/wolkom
2. Ferslach sekretaris

Earste eksimplaar Swiet & Bitter

Earste eksimplaar Swiet & Bitter

11 maart 2023

Op 11 maart 2023 is it earste eksimplaar fan it boek Swiet & Bitter oan de skriuwster Jikke Olivier útrikt troch bestjoerslid Martsje de Jong.

De foto is makke troch Willem Verbeek.

Earste eksimplaar Feest yn Gennaard

Earste eksimplaar Feest yn Gennaard

23 september 2022

Op 23 septimber 2022 is it earste eksimplaar fan it boek Feest yn Gennaard oan de skriuwer Anders Rozendal útrikt troch bestjoerslid Martsje de Jong.

De foto is makke troch Mynke Hoekstra. 

Simke Kloostermanpriis 2022 foar I.E. Bloem

Simke Kloostermanpriis 2022 foar I.E. Bloem

23 september 2022

De Simke Kloostermanpriis 2022 is op 23 septimber útrikt oan Jan Minno Rozendal dy't ûnder it pseudonym I.E. Bloem it bêste berneboek fan de ôfrûne trije jier skreaun hat. De titel fan it boek is It neidiel fan 'e twivel. It boek is útjûn...

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign