Jiergearkomste 25 maart 2023

<< Terug

Jiergearkomste 25 maart 2023

25 maart 2023

De jiergearkomste 2023 fan de leden fan de KFFB sil plak fine op sneon 25 maart om 14.00 oere yn de Kuriostsjerke, Julianalaan 38 yn Ljouwert.
Jo binne fan herte wolkom!

De wurklist is:
1. Iepenjen/wolkom
2. Ferslach sekretaris
3. Ferslach ponghâlder/kaskommisje
4. Sjongeres Grytsje Kingma
5. Ferslach karkommisje/Útjefteplan
Skoft
6. Sjongeres Grytsje Kingma
7. Omfreegjen/sluten
 
 

Jiergearkomste 25 maart 2023

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign