Jiergearkomste 26 maart 2022

<< Terug

Jiergearkomste 26 maart 2022

26 maart 2022

De jiergearkomste 2022 fan de leden fan de KFFB sil plak fine op sneon 26 maart om 14.00 oere yn de Kuriostsjerke, Julianalaan 38 yn Ljouwert.
Jo binne fan herte wolkom!

Wurklist:
1. Iepenjen/wolkom
2. Ferslach sekretaris
3. Ferslach ponghâlder/kaskommisje
4. Ledejild
5. Sprekker Klaas Elgersma
6. Ferslach karkommisje/Útjefteplan
Skoft
7. Bestjoersferkiezing
8. Sprekker Klaas Elgersma
9. Omfreegjen/sluten

Jiergearkomste 26 maart 2022

KFFB de iennichste boekeklub yn Fryslân

KFFB © 2016 Ontwerp en realisatie LauwersDesign